نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت بازنمایی و سیر تحولات گفتمان فرهنگی مجلات عامه پسند دهه‌های 60‌، 70 و 80 بوده است. بر این اساس با به کارگیری تلفیقی از روش‌های کمی و کیفی، مانند تحلیل محتوا و نشانه‌شناسی سعی شده است به پرسش‌های مهمی درباره ساختار روایی و زیبایی‌شناختی‌، گرایش‌های خرده فرهنگی و ارزش‌های بازنمود شده در مجلات عامه پسند، پاسخ داده شود. برای این منظور‌، 144 شماره از 6 مجله جوانان امروز‌، زن روز‌، خانواده‌، روزهای زندگی‌، همشهری جوان و دختران مورد تحلیل محتوا قرار گرفت.همچنین در کنار تحلیل محتوا‌، روی جلد 52 شماره از همین مجلات در سال‌های مورد مطالعه‌، با کمک روش‌ نشانه‌شناسی تصویری‌، بررسی شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مجلات عامه پسند در بازنمایی فرهنگی دچار نوعی آشفتگی بوده‌اند که می‌توان آن را وضعیت فرهنگی از هم گسیخته خواند، به گونه‌ای که مدام در میان بازنمایی مؤلفه‌های فرهنگی عامه پسند و سبک زندگی از یک طرف و مؤلفه‌های فرهنگی نظام معیار و فرهنگ بومی و محلی از طرف دیگر، در حرکت هستند و همین‌ امر تحلیل نظام هویتی آنها را دشوار می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Representation in Yellow Magazines: A Review of Cultural Discourse Change (A case Study in 1365, 1375 and 1385)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kiya 1
  • Nader Mansur Kiyayee 2

1 associate prof. in communication of Allame Tabatabaee Uni.

2 communication

چکیده [English]

The present article aims to compare the status of representation and the flow of cultural discourse in yellow magazines in the time span of decades of 1360, 1370 and 1380 Based on this, the study employs a combination of qualitative and quantitative methods such as content analysis and semiotics, to answer such significant questions as understanding narrative and aesthetics, sub-cultural propensities and represented values in yellow magazines. To this aim, the study carries out content analysis on 144 issues of the 6 following yellow magazines: Javanan Emrouz (Today's youths), Zane Ruz (Today's woman), Khanevadeh (Family), Ruzhaye Zendagi (Life's Days), Hamshahri Javan (Young Fellow Citizen) and Dokhtaran (Girls). Beside the content analysis, the study also examines the cover of 52 volumes of the aforementioned magazines during the given period using picture semiotics methodology. The research findings show that yellow magazines usually are confused in representing culture, which could be called a cultural schizophrenia. In other words, these magazines keeps fluctuating between representing popular components of the culture and life style on the one hand, and standard components of the culture and local culture on the other. For the same token, analyzing identity becomes very difficult for researchers.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • cultural discourse
  • Cultural Representation
  • Yellow Magazines
  • Semiotics

 

آزاد ارمکی، تقی. (‌1386‌). فرایند تغییر نسلی؛ بررسی فراتحلیل در ایران‌. فصلنامه جوان و مناسبات نسلی‌، 1.
بنت‌، اندی. (‌1386‌)‌. فرهنگ و زندگی روزمره‌ (ترجمه حسن چاووشیان). تهران: اختران.
حاجی‌لری‌، علیرضا. (‌1377‌)‌. بررسی تطبیقی ارزش‌های اجتماعی در مطبوعات سال‌های 1360 و 1375‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
رفیع‏پور، فرامرز. (‌1375). وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‏های اجتماعی: پژوهشی درباره تأثیر فیلم‏های سینمایی، سریال‏ها تلویزیونی، ویدئو، روزنامه و تبلیغات. چاپ دوم، تهران: فر.
محمدی طاری‌، سارا. (1385)‌. نظریه صنعت فرهنگ و ادبیات داستانی ایران؛ تحلیل نشانه‌شناختی رمان‌های فهیمه رحیمی و مرتضی مودب‌پور‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
مهدی‌زاده‌، محمد. (‌1386‌). ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند: تحلیل محتوای صفحه اول هجده نشریه عامه پسند‌، فصلنامه رسانه‌، 71.
McQuail, D. (2003),Origins and Development of the Field of Study. In D. McQuail, (ed.), McQuail's Reader in Mass Communication. London: Sage. pp.1-20