نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهیl

2 دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

گسترش تلفن‌های همراه دگرگونی‌هایی را در ویژگی‌های فردی و تعاملات اجتماعی افراد جامعه ایجاد کرده است. تلفن همراه با ظرفیت‌های انتخابی که فراهم کرده است، به ابزار جدیدی برای انعکاس «خود» و «دیگری» و شکل‌گیری هویتی جدید تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر هویت شخصی مدرن پرداخته است. بر اساس رویکردهای نظری، بویژه چارچوب نظری گیدنز، پنج شاخص بازتابندگی خود و خودبیانگری، تعاملات و ارتباطات گسترده، تجربه ازجاکندگی زمان و مکان، تجربه اضطراب واعتماد و تجربه آزادی، استقلال فردی و قدرتمندی در دوران مدرنیته متأخر که منجر به شکل‌گیری هویت شخصی می‌شوند، به عنوان شاخص‌های هویت شخصی مدرن در نظر گرفته شده است. به این منظور 300 نفر از جوانان شهر تهران که دارای تلفن همراه بودند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده، با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی LSD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد استفاده‌های چند منظوره‌ رسانه‌ای از تلفن همراه مانند گوش دادن به رادیو و موسیقی، تماشای تلویزیون و ورود به جهان مجازی اینترنت از ویژگی‌هایی است که هویت شخصی مدرن را تقویت می‌کند وکانونیبودنفردوخواسته‌هایاورامعنامی‌بخشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Mobile Phone on the Formation of Modern Personal Identity of Tehran dolescents and Youths

نویسندگان [English]

  • Sorayya Ahmadi 1
  • Seyyed Mohammad Mehdizadeh 2
  • Seyyed Vahid Aqili 3

1 Communication, Research Institute of Applied Sciences (ACECR)

2 Assistant prof. in Communication of Allameh Tabatabaee University

3 Assistant prof. in Communication of humanity and social sciences of Azad University, Unit of sciences and researches.

چکیده [English]

The growth of mobile phones have all given rise to changes in the personal characteristics and social interactions of people in the society. Providing a range of potentials, cell phones have turned into a new tool for reflecting “self” and “the other” and formation of a new identity. The present study examines the impact of using mobile phone on modern personal identity. In this research, the five following indicators which lead to the formation of personal identity were chosen based on the related theoretical approaches, particularly Giddens’ theoretical framework: reflexivity of self and self-presenting, increased interaction and communication, the experience of disembeddedness from time and place, the experience of anxiety and reliance and freedom, personal independence and being powerful in the recent modern era. For the purpose of this study some 300 young people who all owned a mobile phone were selected based on multi-stage cluster sampling from the city of Tehran. The collected data were analyzed using analysis of variance and Least Significant Difference (LSD) Test. The findings indicate that multi-purpose media applications of cell phones, like listening to radio and music, watching TV and browsing Internet, reinforces modern personal identity and gives meaning to the individual’s self-centeredness and his needs.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflexivity
  • Experience of Freedom
  • Experience of Reliance and Anxiety
  • Cell phone
  • Self-expression
  • Modern Personal Identity

 

تامپسون، جان بروکشایر. (1379). رسانه‌ها و نوگرایی (ترجمه علی ایثاری کسمایی). تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی (ترجمه تورج یاراحمدی). تهران: شیرازه.
جی‌دان، رابرت. (1384). نقد اجتماعی پست مدرنیته (ترجمه صالح نجفی). تهران: شیرازه.
شالچی، سمیه. (1384). هویت بازاندیشانه و رسانه‌ها (بررسی شکل‌گیری هویت بازاندیشانه و ارتباط آن با سایر رسانه‌ها). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
عاملی، سعید رضا. (1383). دو جهانی شدن‌ها و آینده هویت‌های همزمان. بازیابی از
 http://ameli-saied.com
عاملی، سعید رضا. (1385). فردگرایی جدید و تلفن همراه: تکنولوژی فردگرایی و هویت. مجله رسانه‌های جهانی، دانشگاه تهران، شماره 1.
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
مهدی‌زاده، سید محمد. (1381). انقلاب ارتباطات، جامعه شبکه‌ای و ذهنیت و هویت ناپایدار. سمینار ایران و جامعه اطلاعاتی در سال 1400، آذر ماه 1381، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ویمر، راجر دی. و دومینیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس سیدامامی). تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
Fortunati, L. (2001). The Mobile Phone: An Identity on the Move. University of Trieste, Pordenon, Italy, Springer -Verlag, London. 5, 85-98.
Garcia-montez, J.M. (2006). Changing in the Self Resulting from the Use of Mobile Phones. Media Culture Society Journal, 28, 67-82.
Geser, H. (2002). Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone. [online] Retrieved from http://www.real cim/realone/index.html