نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رسانه‌ها می‌توانند با بهره ‌جستن از نمادها و واژه‌ها، به پدیده‌ها و حوادث و رفتارها و کردارها، محتوا و معنای خاص خود را اعطا کنند و از رهگذر انتقال این معنی و محتوا، بر فرد مصرف‌کننده تأثیری ژرف بگذارند و او را از گزند بحران‌های هویتی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی، سیاسی و اجتماعی برهانند یا در معرض و مسیر چنین بحرانی‌هایی قرار دهند. به بیان دیگر، رسانه‌ها می‌توانند بازی بالقوه پایان‌ناپذیری از نشانه‌ها را پایه‌گذاری کنند که نظم جامعه و احساس آرامش و ثبات روانی، شخصیتی و هویتی افراد را تقویت یا تضعیف کند.در نوشتار حاضر، دوگانگی چهره و نقش رسانه‌ها (در جهان اطلاعاتی‌‌ـ ارتباطاتی امروز و نیز، در جامعه متحول امروز ایرانی و در عرصه بحران هویت)، مورد تأمل و تعمق بیشتر قرار گرفته است و با پیشنهاد رهیافت‌ها و راهبردهایی، این امکان ملی و فراملی بی‌بدیل (رسانه) در مسیر تدبیر بحران‌های متوالی و وضعی خود (در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون) قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

اسمیت، آنتونی. (1364).ژئوپولیک اطلاعات. ترجمه فریدون شیروانی، تهران: سروش.
اشرفی، ابوالفضل. (1377). بی‌هویتی اجتماعی و گرایش به غرب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس‌، ص 46.
امیرانتخابی، شهرود. (1385). شبکه‌های جهانی خبری و سیاست خارجی امریکا. ترجمه: رحمن قهرمان‌پور، در پژوهشنامه رسانه؛ فرهنگ و سیاست، مرکز تحقیقات استراتژیک، جلد اول، ص 68.
اورت، ام. راجرز و شومیکر، فلوید (1376). رسانش نوآوری‌ها: رهیافتی میان‌فرهنگی. ترجمه عزت‌اله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
باومن، زیگموند. (1384).اشارت‌های پست‌مدرنیته. ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: ققنوس، ص 262.
خطیبی، فاخره. (1385).بررسی رابطه حضور در فضای مجازی و شکل‌گیری هویتمدرن دربین کاربران جوان ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ذکایی، محمدسعید. (1383). جوانان و فراغت مجازی. مطالعات جوانان،6، صص 3ـ2.
رایمر، بو. (1381). رسانه‌ها در حوزه‌های عمومی و خصوصی. در یوهان فرناس و دیگران، فرهنگ جوانان در مدرنیته متأخر، ترجمه ناصر بلیغ تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان، ص 101.
رایمر، بو؛ گیبینز، جان آر. (1381). سیاست پست‌مدرنیته. ترجمه: منصور انصاری تهران: گام نو، صص 63ـ59.
ساراپ، مادن. (1382). راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم. ترجمه: محمدرضا تاجیک، تهران: نی، ص 222.
فرقانی، محمدمهدی. (1383). تعامل سنت و فنّاوری در جامعه اطلاعاتی، علوم اجتماعی، 28 و 29، صص 62ـ61.
محسنیان‌راد، مهدی. (1372). تبلیغات بازرگانی و تهاجم فرهنگی؛ نقش آگهی‌های در انتقال ارزش‌های جامعه مصرفی. خلاصه مقالات ‌کنفرانس تهاجم فرهنگی، ماهیت و ابعاد آن‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، ص 24.
محمدی‌شکیبا، عباس. (1378). نظرسنجی از مردم 30 شهر کشور دربارهخواسته‌هایمخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداو‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، طرح مخاطبان 7، جدول 39، ص 73.
مزحجی، مریم. (1378).جمع‌بندی طرح‌های نظرسنجی مخاطبان سیما(6-2). مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، ج 42، ص 48.
یونسکو، (1380). صنایع فرهنگی. ترجمه مهرداد وحدتی تهران: مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، ص 112.
Baudrillard, J. (1994). Simularca and Simulation. Trans. S. F. Glaser Ann Arbor: University of Michigan Press, p. 6.
Holland, D., et al. (1998). Identity and Agency in Cultural Worlds. USA: Harvad University Press, pp. 3-6.