نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق، دانشیار دانشگاه علوم قضایی

چکیده

بحران‌‌ها با وجود گونه‌های مختلف، از برخی ویژگی‌های مشترک مانند زمان کوتاه برای تصمیم‌گیری و فشار بسیار در زمان اندک برخوردارند. فرایند تصمیم‌گیری فرایندی است که طی آن، برای حل یک یا چند مسئله مشخص، گزینه‌هایی طرح و مطلوب‌ترین آنها با ارزیابی‌های گوناگون انتخاب می‌شود. تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی از حساسیت و احتمال خطر بالاتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. شرایط خاص بحرانی گاه به خودداری از تصمیم‌گیری منجر می‌شود و این در صورتی که به عمد و آگاهانه باشد، خود یک تصمیم شمرده می‌شود.‌در یک نظام بحران‌زده، رسانه‌ها می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری نقش‌های مثبت یا منفی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده بگیرند. از سوی دیگر، رسانه‌ها در موارد لازم می‌توانند با شفاف کردن وقایع و شرایط بحرانی از سوءاستفاده دولت یا گروه‌ها و اشخاص بانفوذ جلوگیری کنند. همچنین می‌توانند با افراط و تفریط در اطلاع‌رسانی و تحت‌تأثیر قرار دادن اشخاص یا گروه‌های خاص، تصمیم‌گیران را تحت فشار قرار دهند، به نحوی که اوضاع را بحرانی سازند یا خود را در شرایط بحران تصور کنند یا امکان اتخاذ تصمیم مناسب را از دست بدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

آلبرتز، دیویدس؛ پاپ، دانیل س. (1385). گزیده‌ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات. ترجمه علی‌آبادی و رضا نخجوانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل. (1382). بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران‌ها(ج 1). ترجمه میرفردین قریشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل. (1382). بحران در سیاست جهان: یافته‌ها و مطالعات موردی(ج 2). ترجمه حیدرعلی بلوجی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل؛ ویکلنفلد، جاناتان. (1382). بحران، تعارض و بی‌ثباتی.ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پارسونز، واین. (1385). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها(ج 1 و 2). ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پای، لوسین و دیگران. (1380). بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی. ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تاجیک، محمدرضا. (1380). رسانه، وانموده و امنیت: آسیب‌شناسی رسانه‌ها در ایران امروز، مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی‌ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رابینسون، جیمز. (1378). بحران، در گزیده مقالات سیاسی‌ـ امنیتیج 1، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مترجم
ره‌پیک، حسن. (1380). حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه‌ها، مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی‌ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ساندرز، دیوید. (1380). الگوهای بی‌ثباتی سیاسی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مترجم.
عطارزاده، مجتبی. (1380). مطبوعات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی‌ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کمالی‌اردکانی، علی‌اکبر. (1380). کارکرد امنیتی مطبوعات: بررسی تطبیقی چند رویداد سیاسی، مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Buzan, Barry; Waever, Ole & Wilde, Jaap de. (1998). Security, A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers.
Flin, Rhona. (2005). Managing Crises in European. Scotland, School of psychology, University of Aberdeen.
Howell, G.; Millr, R. (2006). How the Relationship Between the crisis life Cycle and mass Media Content Can Better Inform Crisis Communication, Retrieved from: http://praxis.Massey.As.Nz/prism.
Lachow, I. & Richardson D. (2007). Terrorist Use of the Internet, Joint force Quarterly, 2nd quarter, Retrieved from www.au. af. mil/au/awc
Mor, Ben D. (1993). Decision and Interaction in Crisis. London: Praeger publishers.
Peter, Carey. (1996). Media Law: London, Sweet & Maxwell.Wikipedia encyclopedia, Retrieved from www. Wikipedia: Crisis management
Wikipedia-Crisis Management. Retrieved from wikipedia.org/wiki/Crisis- Management- Initiative