نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که در سال 1386 و در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شده است. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی بیش از آنکه با عوامل سطح خرد در ارتباط باشد به عوامل سطح کلان مربوط است. ارزیابی فرد از وضعیت جامعه مهم ترین عاملی است که سطح اعتماد اجتماعی او را متاثر می سازد، به این معنا که هر چه افراد، جامعه را باثبات تر، بهنجارتر و رفتار نهادها با مردم را صادقانه تر بدانند و معتقد باشند حقوق پایمال شده شهروندان قابل اعاده است، اعتماد اجتماعی بالاتری خواهند داشت. پیام‌های دیداری و شنیداری رسانه‌های ارتباط جمعی نیز به اشکال گوناگون مانند ترویج قانون‌گرایی و رعایت هنجارها، بیان فواید کار گروهی، تقویت فرهنگ دینی و ... می‌توانند بر اعتماد اجتماعی افراد جامعه مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

ادیب، محمدحسین. (1374). جامعه‌شناسی ایران. اصفهان: هشت‌بهشت.
اینگلهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه مریم وتر، تهران: کویر.
دفلور، ملوین و دنیس ای. اورت. (1383). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه سیروس مرادی، تهران: دانشکده صداو‌سیمای جمهوری اسلامی ایران.
زتومپکا، پیوتر. (1384). اعتماد،‌ یک نظریه جامعه‌شناختی. ترجمه فاطمه گلابی، تبریز: ستوده.
علوی، سیدبابک. (1380). نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه. ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال دوازدهم شماره 116.
غفاری، غلامرضا. (1383). بررسی اعتماد اجتماعی (اعتماد جنبه‌ای از فرهنگ مدنی).دوهفته‌نامه فرهنگ و پژوهش، شماره 154.
محمدی‌‌شکیبا، عباس. (1376).‌ بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به اشغال‌کنندگان پایگاه‌های اجتماعی درون دانشکده علوم اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
Beck, U., (1992), Risk Rociety, London: sage.
Boslego, J., (2005), Engineering Social Trust from International Health. vol 27 (i), int: http:// hir. harvard. edu /articles /1319/
 تاریخ رؤیت 22/3/1386
Cook, Karen S., (2001), editor, Trust in Society. New york, Russell sage Foundation.
Essedunet (European Social Survey Education Net). (site), Two theory about trust. Int : http:// essedunet. usd. uib. No.
تاریخ رؤیت 21/3/1386
Fukuyama F., (1995), Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free press, New york.
Gambetta, D., (1988 a), Can We Trust? in D. Gambetta (led), Trust: making and Breaking cooperative Relations, oxford: Basil Blackwell, 213 – 237.
Gambetta, D., (1988 b), Mafia: the Price of Distrust. in: Diego Gambetta (ed). Trust Making and Breaking Cooperative Relations , oxford: Blackwell: 158-175. Int: http:// essedunet. usd. uib. no(social and political trust)                                                  تاریخ رؤیت 25/3/1386
Grandison, T., Sloman. M., A Survey of Trust in Internet Applications. IEEE Communications Survey and Tutorials, 3, 2000.
 Int: http://www. isr. uci. edu / projects/ pace/ trustmgmt. Htm
تاریخ رؤیت 15/3/1386
Hardin, R., (1988), Trust in Government. in: Valerie Baithwaite and Margaret levi (eds) Trust and Governance. New york: Russell sage Foundation: 9 – 27
Luhmann, N., (1988), Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. in: D. Gambetta (ed) Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford: Basil Blakwell: 94 - 107.
Silver, A., (1985), Trust in Social and Political Theory. in: G. D. suttles and M. N zald (eds,) The Challenge of Social Control, Norwood, Mass: Ablex publishers.
Thomas, W. I. and Znaniecki, F., (1918 - 1920), The Polish Peasant in Europe and America. vols, I-V Boston: Badger.
Warren, Mark E., (1999), Democratic Theory and Trust. in: M.E. warren (ed). Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge university press.
Int: http:// essedunet. usd. uib. no(social and political trust)