نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات

چکیده

در دنیای امروز، خبر به عنوان مهم‌ترین محصول رسانه‌های جمعی، از جایگاه ویژه‌ای در تعیین خط‌مشی‌ها و اشاعه آنها برخوردار است. جوامع پیشرفته غربی با در اختیار داشتن ابر رسانه‌ها و مهم‌ترین مراکز خبری دنیا، در جریان‌سازی‌های خود بهره فراوانی از خبر می‌برند. این کشورها با وجود ادعای عینی‌گرایی، با ایجاد فضا و جوسازی علیه کشورهایی که سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایشان متباین با سیاست‌های آنهاست، تصویری غیر واقعی، گمراه‌کننده و مخدوش از وقایع و رخدادهای این جوامع در معرض دید توده‌های مخاطب قرار می‌دهند. کشور ما ایران نیز از جمله جوامعی است که به دلیل ماهیت ضد استعماری خود، در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، همواره در معرض جریا‌ن‌سازی‌های منفی رسانه‌های خبری غرب بوده است.مقاله حاضر، ابتدا تکنیک‌ها و فنون جریان‌سازی خبری را بررسی کرده و در ادامه، به تببین و تحلیل جریان‌سازی ‌های منفی رسانه‌های خبری غرب در خصوص کشورمان ایران پرداخته است. در پایان نیز راهکارهایی برای مقابله با موج فزاینده جریان‌سازی‌های منفی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

 

احمدرشتی، جیهان. (1384). تبلیغات در رسانه‌های جمعی (2). ترجمه عبدالجلیل شری‌زاده، قم: ندای دوست.
اسولیوان، تام و همکاران. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه میر‌حسین رئیس‌زاده، تهران: فصل نو.
ایرنا، (1386). جریان‌سازی خبرگزاری رویترز (2). مرکز پژوهش‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی.
بوردیو، پی‌یر. (1380). نظریه کنش دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه مرتضی مردی‌ها، تهران: نقش و نگار.
شکر‌خواه، یونس. (1378). خبر. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
شکرخواه، یونس. (1372). ارتباطات در خدمت جنگ روانی. فصلنامه رسانه، سال چهارم شماره 2.
شعارغفاری، پیروز. (1374). تبلیغ سیاه، سفید و خاکستری. فصلنامه رسانه، ویژه‌نامه آموزشی، شماره 1.
کاپفرر، ژان نوئل. (1380). شایعه. ترجمه خداداد موقر، تهران: شیرازه.
کمالی‌پور، یحیی. (1386). جنگ، رسانه ها و تبلیغات. ترجمه عباس کاردان و حسن سعید‌کلاهی خیابان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
لازار، ژودیت. (1380) . افکار عمومی. ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نی.
مولانا، حمید. (1384). اطلاعات و ارتباطات جهانی. ترجمه اسدالله آزاد، محمد حسن‌زاده و مریم اخلاقی، تهران: کتابدار.
مولانا حمید. (1375). رسانه‌ها و انگاره‌سازی‌. ترجمه غلامرضا تاجیک، فصلنامه رسانه، سال هفتم، ش 2.
مولانا، حمید. (1371). جریان بین‌المللی اطلاعات. ترجمه یونس شکر‌خواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
میرعابدنی، احمد. (1380). باز تولید ایدئولوژی در خبر. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال هشتم، شماره 27.
Anup. Shah, (2007). war propaganda and media, Feb.
Dening, Dorothy, (2006). Psychological warfare and security, George Town University, ACM. Press books.
Hosman, Karl, (2004). Images and the Critics of Political Legitimacy, In Y.R. The U.S. media and middle East, westport, CT: prager.
Litienthal, Alfred, (1999). zionist: what price peace, (N.Y. Middle East Prespective).
Macnair, Brian, (2002). News and Journalism in UK, NewYork, Routledge, P25.