نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات.

چکیده

بازنمایی زنان در آگهی‌های بازرگانی و جایگاه جنسیت در تبلیغات بخشی از مهم‌ترین و شاید جذاب‌ترین مطالعات ارتباطی است که اغلب زیرمجموعه مباحث جامعه‌شناسی تبلیغات قرار می‌گیرد. مطالعات داخلی و خارجی متعددی که در این زمینه انجام شده،‌ ابعاد متنوعی از چگونگی بازنمایی جنسیت در آگهی‌ها را مورد توجه قرار داده است اما در این میان (و به طور خاص در ارتباط با زنان) دو موضوع «استفاده ابزاری از زنان در صور غیر‌اخلاقی» و «بازنمایی زنان در نقش‌های سنتی و تکرار کلیشه‌های جنسیتی با تأکید بر تفاوت‌های زن و مرد» بیش از سایر موضوع‌ها، مورد توجه محققان علوم ارتباطات و نیز جامعه‌شناسان قرار گرفته است. این مقاله، موضوع  دوم یعنی چگونگی بازنمایی زنان در قالب‌ نقش‌های سنتی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی در تبلیغات را مورد توجه قرار داده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

 
پاینده، حسین (1385) قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری، تهران،‌ روزنگار.
باکاک، رابرت (1381) مصرف، ترجمه خسرو صبری، تهران، شیرازه.
حسین‌خواه، مریم (1386) بازتولید نقش‌های سنتی در تبلیغات، روزنامه اعتماد (1445).
راودراد، اعظم (1380) تغییرات نقش زنان در جامعه و تلویزیون، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان (1).
سهراب‌زاده، مهران (1380) مطبوعات در آینه تبلیغات، فصلنامه رسانه، سال ششم (3).
سلطانی، مهدی (1385) بررسی نظریه اروینگ گافمن دربارة نمایش جنسیت در تبلیغات، روزنامة همشهری (4046)
فیسک، جان (1386) درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرایی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
گافمن، اروینگ (1380) تبلیغات جنسیتی، تهران، گام نو.
بی‌نا، (1387) بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیون ایران، www.aftab.ir
 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی‌ و تبلیغاتی (1379) مصوب جلسه پانزدهم کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور.
Puustinen, Lina (2002) Gender for sale. Helsinki university.
zoonen, van (1994) Feminist media studies. London: sage

.