نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات.

چکیده

این پژوهش در پی بررسی این موضوع است که آیا بین تلویزیون و نهاد خانواده و مدرسه در انتقال ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی به دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران هماهنگی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این هماهنگی، میزان آن چقدر است. برای رسیدن به این هدف، سریال نرگس به عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های تلویزیون، پدر و مادر به عنوان نمایندة خانواده و آموزگاران به عنوان نمایندة مدرسه انتخاب شدند.از مهم‌ترین نتایج این پژوهش می‌توان به این مورد اشاره کرد که تلویزیون (سریال نرگس) ونهاد خانواده تنها در زمینة هنجار وفاداری به همسر با یکدیگر هماهنگ هستند و در ارزش‌هایی چون علم، ثروت، تقوا، محبت و احترام و همچنین هنجارهایی مثل صداقت، وفاداری به کشور، وفاداری به عهد و پیمان و قانون‌گرایی بین آنها هماهنگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

 باهنر، ناصر (1378) نقش رسانه و تأثیر فزایندة آن بر حیات اجتماعی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رادیو و تلویزیون، انتشارات دانشکده صداوسیما، پیش‌شماره، پاییز 1378.
تحلیل ثانویه یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1381)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حسنی مقدم، باهره (1376) انتقال ارزش از طریق برنامه‌های سیما (پژوهش)، مرکز تحقیقات، صداوسیما.
رابرتسون، یان (1374) درآمدی بر جامعه: با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی ستیز و کنش متقابل نمادی، ترجمه حسین بهروان، مشهد: آستان قدس رضوی.
 روشه، گی (1370) مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی: کنش اجتماعی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
 شرام، ویلبر (1377) تلویزیون در زندگی کودکان ما، ترجمه محمود حقیقت‌ کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
صالحی سده، زیبا (1385) روندپژوهی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شش‌ماهه اول سال 1385 (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.
کازنو، ژان (1364) قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدی، تهران: امیرکبیر.
کوئن، بروس (1377) درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا.
محسنی، منوچهر (1382) مقدمات جامعه‌شناسی، تهران: دوران.
 محسنی، منوچهر (1377) جامعه‌شناسی عمومی، تهران: طهوری.
 محسنیان راد، مهدی (1375) انقلاب، مطبوعات و ارزش‌ها: مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 مهاجری، اصغر (1374) کودک و نوجوان در برابر تلویزیون،‌ مطالعه خاص جامعه‌شناختی بر روی کودکان و نوجوانان 11ـ 6 سال شهرستان ابهر (پژوهش)، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
نجفی اصل، مرضیه (1385) پیامگیران سیما در فصل تابستان، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 نیک‌گوهر، عبدالحسین (1383)‌ مبانی جامعه‌شناسی، تهران: توتیا.
 وثوقی، منصور، نیک‌خلق، علی‌اکبر (1376) مبانی جامعه‌شناسی، تهران: خردمند.

 

Mcquail, Denis, (1993) Mass Communication Theory. London: Sage Publication.