نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روزنامه نگاری.

چکیده

مقاله پیش رو تلاشی برای نشان دادن اثرات مختلف تلویزیون بر کودکان است.برای این منظور ابتدا، به اثرات مثبت آن از جمله :رشد فکری و هوش‌بهر (I.Q ) کودکان پرداخته شده ودر ادامه، اثرات منفی این رسانه که بروز بیماری‌، خشونت‌، ضعف بینایی و کاهش خلاقیت در کودکان را شامل می‌شود، مشخص شده است. در خاتمه نیز راهکارهایی برای بالا بردن رشد فکری کودکان ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

   ارتی، فاطمه (1380)کودک‌، تلویزیون‌، آموزش‌، فصلنامه پژوهش و سنجش(26).
 افضل نیا‌، محمد رضا (1383)کودکان‌، تماشای تلویزیون و مهارت‌های خواندن و گوش دادن‌، ترجمه اسماعیل بیابانگرد‌، فصلنامه پژوهش و سنجش(37).
   امامی، بهمن(1379) تأثیرات تلویزیون بر خانواده‌، مجله همسر (14).
 برزوئی‌، محمد (1381) تلویزیون بلای‌‌جان و شخصیت کودکان‌، هفته نامةپزشکی امروز، (266 ).
 ]بی نا.[ (1377)تأثیرتلویزیون بر شکل‌گیری شخصیت جوانان‌، دنیای تغذیه،22‌شهریور ماه.
 ]بی نا.[ (1382 ) تلویزیون و خشونت در کودکان‌، هفته نامةپزشکی امروز‌، (1382).
خسروی‌، محمد (1373) نمایش تلویزیون و عوامل ساختاری آن‌، پایان نامه کارشناسی‌، دانشکده هنر‌، دانشگاه تهران .
 رضایی بایندر‌، محمد رضا (1382) درآمدی بر نقش تلویزیون در تربیت دینی کودکان و نوجوانان‌، فصلنامه پژوهش و سنجش (35).
  رضایی بایندر، محمدرضا (1382) کودکان و اخبار جنگ در رسانه‌ها، فصلنامه پژوهش و‌‌سنجش‌(34).
 روشن ضمیر‌، رویا (1377 )تأثیر مخرب تماشای زیاد تلویزیون و ویدئو در کودکی‌، مجله زن روز(1678).
 زحمتکش‌، زهرا (1382) خانواده و وسایل ارتباط‌جمعی، ماهنامه بین‌المللی زائر‌(102).
ساروخانی‌، باقر (1379) جامعه شناسی ارتباطات‌، تهران، اطلاعات.
شرام‌، لایل، پارکر،جک ادوین ،(1377) تلویزیون در زندگی کودکان ما‌،ترجمه محمود حقیقت کاشانی‌، تهران: مرکز تحقیقات صدا وسیما .
 صاحبی‌، عرفان (1382) تلویزیون و رشد اجتماعی کودکان‌، روزنامه اطلاعات‌،‌ شماره 22746 ،25/1/1382 .
 عصام‌،معصومه (1383 )کودکان و محیط متحول رسانه‌ای در دهه 1990‌، فصلنامه پژوهش و سنجش‌ (37).
 قاضی‌، آزاده (1382) تلویزیون رشد فکری کودکان را افزایش می دهد‌، دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش (126).
 کازنو، ژان (1377) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی‌، ترجمه باقر سارو‌خانی ومنوچهر محسنی‌،تهران: اطلاعات.
 گودرزی‌، محمد علی (1379) کودک و خشونت‌های تلویزیونی‌، بخش دوم‌، ماهنامه صف (239).
 گودرزی‌، محمد علی (1379) کودک وخشونت‌های تلویزیونی‌، بخش سوم، ‌ماهنامه صف(240 ).
 نجم عراقی‌، لعیا (1382) تلویزیون و لقمه‌های بزرگ برای کودکان‌، روزنامه اعتماد‌، 18/2/1382.