نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة روان‌شناسی.

2 دکترای روان‌شناسی، دانشیار دانشگاه پیام نور.

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شده و حاوی نتایج تحلیل محتوای سریال‌های تلویزیونی ایرانی از نظر روش‌های تربیتی است. برخی از مهم‌ترین نتایج به دست آمده از این پژوهش عبارتند از:ـ روش تربیتی اقتداری بیش از سایر روش‌ها در سریال‌ها نمایش داده شده است.ـ والدین برای تربیت پسران خود به طور معنی‌داری بیشتر از دختران از روش استبدادی استفاده کرده‌اند.ـ برای حل اختلاف‌ها و مشکلات مطرح شده بین پدر، مادر و فرزندان روش انطباق بیش از روش‌های دیگربه کار برده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Iranian TV Series Through Educational Methods

نویسندگان [English]

  • Ismail Sa’adipour 1
  • Ahmad Alipour 2

چکیده [English]


The present article is based on a study carried out in IRIB Research Center in 2004. It presents the results of a content analysis which was carried out on the Iranian TV series using educational methods. Some of these results are as following:
-41 percent of parents employed an authoritative educational method in the series.
- Parents approach towards their sons was meaningfully more despotic than towards their daughters.
-In 27 percents of the cases, parents and their children settled their differences through agreement.
At the end of the article several suggestions for presenting family in TV series , particularly regarding children’ education, have been put forward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Methods (Authoritative
  • Despotic
  • Lenient
  • passive
  • )
  • TV Series
  • Content Analysis

 

آذری‌، سعید (1377) اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پنجم، (15 و 16).
استادان طرح جامع آموزش خانواده (1378) خانواده و فرزندان، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
 استافورد، لورا و بیر، چری (1377) تعامل والدین و کودکان، ترجمه محمد دهقان‌پور و مهرداد خرازچی، تهران: رشد.
 اعزازی، شهلا (1376) خانواده و سریا‌ل‌های تلویزیونی، ماهنامه جامعه سالم، (34).
 اعزازی، شهلا (1380) چشمداشت‌های اجتماعی در تلویزیون، مرکز مطالعات زنان، فصلنامه پژوهش زنان (1).
آنتونی گیدنز (1374) جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
 پستمن، نیل (1378) نقش رسانه‌های تصویری در زوال دوران کودکی، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: سروش.
 پیامی، اسماعیل (1377) تحقیق در مورد برنامه‌ تلویزیونی «بازی و رشد عاطفی ـ روانی و اجتماعی کودک»، شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 دالگران، پیتر (1380) تلویزیون و گسترة عمومی، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: سروش.
درخشان، مجید (1371) کودک و تلویزیون، تهران: روابط عمومی صداوسیما.
 رحیمی، افسانه (1375) تلویزیون و خانواده، مجله سروش (815).
 ژان‌ کازنو (1370) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات.
 ژان لویی، سروان شرایبر (1371) نیروی پیام، ترجمه سروش حبیبی، تهران: سروش.
 سیاوشیان، رویا (1375) خانواده و تلویزیون (پژوهش)، مرکز تحقیقات  صداوسیما.
 شرام، ویلبر؛ لایل، جک؛ پارکر، ادوین (1377) تلویزیون در زندگی کودکان ما، ترجمه محمود حقیقت‌کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
 شیلر، هربرت (1377) وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا، ترجمه احمد میرعابدینی، تهران: سروش.
 کازنو، ژان (1364) قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدی، تهران: امیرکبیر.
کمالی‌پور، یحیی (1371) تلویزیون و فرهنگ، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله رسانه، سال سوم (4).
گذرآبادی، محمد (1376) تلویزیون و خانواده، فصلنامه پژوهش و سنجش (11).
معتمدنژاد، کاظم (1371) وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 نیومن و نیومن (1379) اثرات تلویزیون بر رشد کودکان، ترجمه اسماعیل سعدی‌پور (بیابانگرد)، فصلنامه پژوهش و سنجش (15 و 16).

 

 Allan, G. (1985) Family Life. Oxford Basil Blakwell.
 Bandura, A. & etal (1996) social learning theory, Englewood cliffs. N.J.Hall.
Baumrind, D. (1991) children, adolescent and parents. Newyork: Plenum.
 Berd, F. (1997) Parent, child and reciprocal influences, Newyork: Academic press.
 Ginott, H. (1985) Between Parent and child, Newyork: Avon Books.
 Gunter, Barrie. & Aller, J. (1999) children and television. Routledge.
 Huber, Joan (1974) changing woman in a changing society. University of chicago press.
 Luii, James (1988) world families watch television. sage, publication.
 Richard, M. &Klemr (1980) Marrige and family relationships. Harper & Row co, Newyork.
 Sarett, C. (1981) socialization patterns and preschool children's television and film – related play behavior. University of pennsylvania.
 Williams, W. (1990) The skills of parents. stanford university press.