نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحدتهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحدتهران، تهران، ایران

چکیده

اعتماد به رسانه‌های جمعی در جهانی که رقابت‌های گسترده‌ای بر سر نفوذ، تأثیر و تغییر ذائقه‌ها و فرهنگ‌ها، در بستر اجتماع در جریان است، از چالش‌های اساسی در برنامه‌ها و تصمیمات حکومتی و سران سیاسی هر کشور به شمار می‌رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل اعتماد به رسانه‌های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی و جامعه آماری، متشکل از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصین ترویج ورزش در رسانه، صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان ورزش، برنامه‌سازان ورزشی و سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صداوسیما بوده است. روش نمونه‌گیری، غیر‌احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی و اندازه نمونه، برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. بر مبنای تحلیل داده‌ها 146 مفهوم اولیه، 24 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شدند. در نهایت می‌توان گفت؛ الگوی ارائه شده، با توجه به دیدگاه کارشناسان و افراد صاحب‌نظر تدوین شده و اجرای آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد جامعه به رسانه‌های ورزشی شود و اینکه در نهایت، میزان استقبال از رسانه‌های ورزشی را در تمام حوزه‌ها افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sports Media Trust Model Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Musa Akhshjan 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • Mohammad Nikravan 3
  • Nazanin Rasekh 4

1 Sports Management

2 Associate Prof. In Sports Management, Payame Noor Uni., Tehran, Iran

3 Assistant Prof. In Sports Management, Azad Uni., Boroujerd, Iran

4 Assistant Prof. In Sports Management, Tehran, Iran

چکیده [English]

Trust in the mass media in a world where there is widespread competition for influencing, affecting and changing tastes and cultures of society, is one of the main challenges in the plans and decisions of government and political leaders of each country. The purpose of this study is to provide a model of trust in sports media based on grounded theory. The research was conducted by qualitative and exploratory method. The statistical population consisted of media professionals with university teaching experience or activists in the field of sports and media, sports promotion specialists in the media, sports experts and officials, producers of sports programs and policy makers and sports consultants of IRIB. The sampling method was non-probabily way, and 16 people were selected purposefully with a maximum variety. The measurement tool was unstructured interview, which was based on three stages of open, axial and selective coding. The amount of 146 initial concepts, 24 axial codes and 5 selective codes were identified based on data analysis. The proposed model was developed according to the views of experts, and its implementation can build public confidence in sports media and ultimately increase the popularity of sports media in all areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Sports Media
  • Sports Audience
  • Grounded Theory
  • Qualitative Model
آقاپور، مهدی و زارع‌پور، ساجده. (1391). فرا‌تحلیل مطالعات ورزش و رسانه. ارزیابی ده مقاله و پایاننامه‌‌ در مجله جهانی رسانه، 7 (1).
 ابطحیان، سیدمحمد و ستایشی، سعید. (1397). توسعه یک مدل شناختی در ارزیابی عوامل اعتماد مخاطب به رسانه خبری با استفاده از ماشین یادگیر عاطفی مغز. تازههای علومشناختی، 18 (2)، 40-26.
 ایرج‌پور، علی؛ مجرد، رضا و دباغ رضایی، سجاد. (1393). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور. مطالعات مدیریت شهری، 2 (2).
 جعفری‌مقدم، حسن؛ رمضانی، امیر و آقاجانی، حامد. (1395). بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نظامها و خدمات اطلاعاتی، 2 (2)، 34-17.
 جوانمردی اشناری، زهرا. (1393). نقش رسانههای جمعی ورزشی در ایجاد اعتماد و انسجام اجتماعی از نظر ورزشکاران باشگاههای تربیتبدنی تهران. پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، تهران.
 خانیکی، هادی. (1391). جهان شبکه‌ای آینده نگاهی از منظر مطالعات فرهنگی. خردنامه همشهری، 35.
 خسروشاهی، حبیب و ریخته‌گرزاده تهرانی، محمدباقر. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی. مطالعات علوم اجتماعی ایران، 10(37).
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید‌مهدی و آذر، عادل. (1386). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی، صفار.
فاضلی، نعمت‌الله. (1389). رابطه فوتبال و رسانه در ایران. مجله آیین، 30 و 31.
 قاسمی، حمید. (1386). نقش رسانههای گروهی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 نعمتی‌انارکی، داوود. (1397). روان‌شناسی اعتماد به رسانه. مطالعات بین رشتهای رسانه و فرهنگ، 7 (13)، 169-135.
Aslam, M. (2016). Sport TV Channel Preferences in Lahore, Pakistan. European Journal of Scientific Research, 24 (2), 253-262.
Cheng, X.; Fu, S. & De Vreede, G. J. (2017). Understanding Trust Influencing Factors in Social Media Communication: A Qualitative Study. International Journal of Information Management, 37(2), 25-35.
Ching, X.; Yin, G.; Azadegan, A. & Kolfschoten, G. (2016). Trust Evolvement Inhybrid Team Collaboration: A Longitudinal Case Study. Group Decision and Negotiation, 25(2), 267–288.
Coll, C. V.; Domingues, M. R.; Gonçalves, H. & Bertoldi, A. D. (2020). Perceived Barriers to Leisure-Time Physical Activity During Pregnancy: A Literature Review of Quantitative and Qualitative Evidence. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(1), 17-25.
Daim, T. U.; Ha, A.; Reutiman, S. & et al. (2012). Exploring the
Communication Breakdown in Global Virtual Teams. International Journal of Project Management, 30(2), 199–212.
Hayashi, Y.; Kryssanov, V. & Ogawa, H. (2013). An Empirical Investigation of Similarity-Driven Trust Dynamics in a Social Network. In Human-Computerinteraction. Users and Contexts of use, 20–28. Berlin: Springer BerlinHeidelberg.
Home, J. (2019). Sport and the Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal, 22 (4), 415 -432.
Kim, S. & Park, H. (2013). Effects of Various Characteristics of Social Commerce (S-Commerce) on Consumers’trust and Trust Performance. International Journalof Information Management, 33(2), 318–332.
Kimmel, A. J. & Kitchen, P. J. (2014). WOM and Social Media: Presaging Futuredirections for Research and Practice. Journal of Marketing Communications, 20(1), 5–20.
Kreuger, L. & Neuman, W. L. (2006). Social work Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches: with Research Navigator. Pearson/Allyn and Bacon.
Skinner, J.; Edwards, A. & Corbett, B. (2014). Research Methods for Sport Management. Routledge.
 Skinner, J.; Zakus, D. H. (2018). Development Through Sport: Building Social Capital in Disadvantaged Communities. Sport Management Review, 11, 253-275.
Ston, w. (2018). Measuring Social Capital: Towards A Theoretically Informed Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life. Austalian Institute of Family Studies, Research, 26-25.
Sztompka, P. (2015). Trust: A Sociological Theory. Port Chester, NY.USA: Cambridge University Press, 206-207/25.
Wang, X.; Yu, C. & Wei, Y. (2012). Social Media Peer Communication and Impactson Purchase Intentions: A Consumer Socialization Framework. Journal OfInteractive Marketing, 26(4), 198–208.
Wirtz, J.; Den Ambtman, A.; Bloemer, J. & et al. (2013). Managing Brands Andcustomer Engagement in Online Brand Communities. Journal of Servicemanagement, 24(3), 223–244.