نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ـ روزنامه‌نگاری، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

2 دکتری فرهنگ و ارتباطات، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، دانشکده ارتباطات و رسانه، گروه ژورنالیسم و خبر، تهران، ایران

چکیده

   در عصر کنونی با ظهور پاندمی کرونا، رسانه‏‌ها این پدیده همه‌گیر را بر اساس چشم ‏انداز‏های خود و مبتنی بر     خواسته‌های حکمرانان، به‌صورت مثبت یا منفی بازنمایی می‏‌کنند؛ به‌طوری‌که در غالب موارد به کرونا به‌مثابه یک       بیماری محض توجه نداشته‌اند و قبای ایدئولوژیک بر تن آن کرده‌اند. پژوهش حاضر که هدف از آن، مطالعه  چگونگی   چارچوب‏ بندی کرونا بوده است، روش نشانه ‏شناسی، متون تصویری کانال‌های خبرگزاری صداوسیما و شبکه‌ ‏های ماهواره‏ ای صدای امریکا و من و تو را در پلتفرم تلگرام مورد خوانش قرار داده است. در این پژوهش، تصاویر انتشار‌یافته به‌صورت هدفمند انتخاب‌ شده‌اند. رویکرد انتشار تصاویر کرونا در تلگرام خبرگزاری صداوسیما، چارچوب «اقتدار پزشکان و همراه‏‌سازی مردم» بوده است. کانال تلگرام صدای امریکا از کرونا به‏‌مثابه ابزار «عمومیت‏ بخشیدن بیماری» بهره برد و به چارچوب «نمایش فرایندهای درمانی کرونا» متوسل شده است. در این میان، شبکه من و تو با بهره‌‏گیری از چارچوب «دگردیسی مناسبات مرگ» در کانال تلگرامی‌اش، متون تصویری مرتبط با کرونا را تهیه و منتشر می‌سازد. می‏‌توان نتیجه گرفت که در سپهر نشانه‌‏شناختی، خبرگزاری صداوسیما به دنبال تثبیت نظام ارزش‌‏ها و حفظ وضع موجود است و در مقابل، شبکه‌های صدای امریکا و من و تو در پی برساخت ایدئولوژیک و بزرگ‌نمایی‏ بحران‌اند و با اسطوره‏‌های کهنه از حاشیه به متن رانده ‏شده‏‌ و متضمن معنایِ دگردیس ‏شده، کرونا را بازنمایی می‏‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of Corona on Telegram Platform of Domestic and Satellite Persian Language Channels; A Comparative Study of the Channels IRIB News Agency, VOA & Manoto

نویسندگان [English]

  • Javad Sadeghi 1
  • Ebrahim Fathi 2

1 Social Communication Sciences

2 Assistant Prof. In Culture & Communication, IRIB University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Media represent the corona pandemic based on their own perspectives and the demands of the governors positively or negatively, as such they often did not consider the corona as a disease, but an ideological matter. The purpose of this research is to study how corona news is framed.In this research the visual texts, which purposefully selected, of channels IRIB, VOA and Manoto on their Telegram platform were examined using semiotic methods. The publication of Corona images on the telegram platform of IRIB News Agency was framed with "authority of doctors and the cooperation of the people". VOA telegram platform used the Corona as a tool to "generalize the disease" and framed it as a "demonstration of corona healing processes". And finally, Manoto channel published video texts related to Corona on its Telegram platform as a "Transformation of Death Relationships". It can be said that IRIB news agency seeks to conserve the value system and maintain the status quo. In contrast, VOA and Manoto channels seek to construct an ideological and magnify crisis, representing the corona disease with old unrelated myths and implying a distorted meaning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Telegram
  • Framing
  • Corona
  • Semiotics
اسمیت، فیلیپ دانیل. (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی (ترجمه حسن پویان). تهران: دفتر پژوهش­‌های فرهنگی با همکاری مرکز بین­‌المللی گفت­‌وگوی تمدن‌­ها.
دشتگلی هاشمی، مانا. (1399). پوشش خبری کرونا در فیس‌بوک و توییتر شبکه­‌های خبری برتر جهان. مطالعات رسانه‌­های جدید، 6، (7)، 39-64.
راودراد، اعظم و معصومه، تقی­‌زادگان. (1391). سپیده یا الی؛ خوانش انتقادی فیلم درباره الی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 9(31)، 157-173.
زارع، امین. (1399). اطلاع‌­یابی سلامت در هنگام همه‌­گیری بیماری: مطالعه موردی شهروندان کرمانشاهی در بحران شیوع کووید19. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 12(4).
ساده، مهدی. (1375). روش‏‌های تحقیق. چاپ اول، تهران: مؤلف.
سیاسی، علی‏‌اکبر. (1352). نظریه‌های شخصیت، یا، مکاتب روان‏‌‌‌‌‌‌شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مهدی­زاده، سید‌محمد. (1392). نظریه­‌های رسانه: اندیشه­‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. چاپ سوم، تهران: همشهری.
هوور، استوارت و لاندبای، نات. (1382). بازاندیشی درباره رسانه، دیـن و فرهنـگ (ترجمـه مسـعود آریایی‌­نیا). تهران: سروش.
An, S. K. & Gower, K. K. (2009). How Do The News Media Frame Crises? A Content Analysis of Crisis News Coverage. Public Relations Review, 35(2), 107-112.
Barthes, R. (1957). Mythologies. New York: Hill and Wang.
Barthes, R. (1967). Elements of Semiology (trans. Annette Lavers & Colin Smith). London: Jonathan Cape.
Barthes, R. (1968). Elements of Semiology. New York: Hill and Wang.
Bouzida, F. (2014). The Semiology Analysis in Media Studies: Roland Barthes Approach. In Proceedings of SOCIOINT14-International Conference on Social Sciences and Humanities , 1001-1007.
Bussmann, H.; Kazzazi, K. & Trauth, G. (1996). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Routledge.
Chandler, D. (2007). Semiotics: The Basics. Routledge.
Curtin, B. (2009). Semiotics and Visual Representation. Semantic Scholar.
Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.
Fisk, J. (1987). Television Culture. London: Routledge.
Fisk, J. (1990). Introduction to Communication Studies. 2nded. New York: Routledge.
Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. Routledge.
Gabore, S. M. (2020). Western and Chinese Media Representation of Africa in COVID-19 News Coverage. Asian Journal of Communication, 30(5), 299-316.
Gozzi, N.; Tizzani, M.; Starnini, M.; Ciulla, F.; Paolotti, D.; Panisson, A. & Perra, N. (2020). Collective Response to Media Coverage of the COVID-19 Pandemic on Reddit and Wikipedia: Mixed-Methods Analysis. Journal of Medical Internet Research, 22(10), e21597.
Hall, S. & Jhally, S. (2007). Representation & the Media. Northampon, MA: Media Education Foundation.
Hall, S. (1972). 1980. Encoding/Decoding. Centre for Contemporary Cultural Studies (ed.) Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 79, 128-38.
Hall, S. (2003). Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publications.
Hjelmslev, L. (1961). Prolegomena to a Theory of Language (trans. Francis J. Whitfield). Madison: University of Wisconsin Press.
Hung, M.; Lauren, E.; Hon, E. S.; Birmingham, W. C.; Xu, J.; Su, S. & Lipsky, M. S. (2020). Social Network Analysis of COVID-19 Sentiments: Application of Artificial Intelligence. Journal of Medical Internet Research, 22(8), e22590.
Jamieson, G. H. & Jamieson, H. (2007). Visual Communication: More Than Meets the Eye. Intellect Books.
Li, J.; Xu, Q.; Cuomo, R.; Purushothaman, V. & Mackey, T. (2020). Data Mining and Content Analysis of the Chinese Social Media Platform Weibo During the Early COVID-19 Outbreak: Retrospective Observational Infoveillance Study. JMIR Public Health and Surveillance, 6(2), e18700.
Liu, Q.; Zheng, Z.; Zheng, J.; Chen, Q.; Liu, G.; Chen, S. & Ming, W. K. (2020). Health Communication Through News Media during the Early Stage of the COVID-19 Outbreak in China: Digital Topic Modeling Approach. Journal of Medical Internet Research, 22(4), e19118.
Ngai, C. S. B.; Singh, R. G., Lu, W. & Koon, A. C. (2020). Grappling with the COVID-19 Health Crisis: Content Analysis of Communication Strategies and Their Effects on Public Engagement on Social Media. Journal of Medical Internet Research, 22(8), E21360.
Scheufele, D. A. & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57(1), 9-20.
Sebeok, T. A. (2001). Signs: An Introduction to Semiotics. University of Toronto Press.
Sulatra, I. K. & Pratiwi, D. P. E. (2020). The Ideology Within Covid-19 Public Service Advertisements: A Semiotic Approach.
Sutton, J.; Renshaw, S. L. & Butts, C. T. (2020). The First 60 Days: American Public Health Agencies' Social Media Strategies in The Emerging COVID-19 Pandemic. Health Security, 18(6), 454-460.