نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

3 .دکترای مدیریت ورزشی، دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی برنامه‌های تلویزیونی ورزش صبحگاهی و نقش آن بر تعهد ورزشی مخاطبان بوده است؛ بخشی از برنامه‌های در حال پخش شبکه‌های تلویزیونی، برنامه‌های ورزشی هستند که به منظور آموزش یا سرگرمی تولید شده­اند و سعی در جذب مخاطبان تلویزیونی به سمت خود دارند. در پژوهش حاضر، برنامه تلویزیونی ورزش صبحگاهی به عنوان متغیر مستقل انتخاب شده است تا اثربخشی آن بر روی مخاطب مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش را مخاطبان برنامه تلویزیونی ورزش صبحگاهی تشکیل می‌‌دهند. این نمونه ­ها به صورت هدفمند جمع‌آوری ‌شده‌اند و برای گردآوری اطلاعات، از چهار پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن را متخصصان ورزش و رسانه مورد تأیید قرار داده‌اند. ضمن اینکه پایایی آن نیز مطلوب گزارش شده است. یافته‌ها نشان داد که ارتباط مؤثر و معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد. آزمون تحلیل مسیر نیز حاکی از آن بود که متغیر مستقل بر نگرش مخاطب تأثیرگذار است و نگرش ایجاد شده از طریق متغیر مستقل بر تغییر رفتار مخاطب مؤثر است چنانکه موجب می‌شود در نهایت مخاطب به تغییر رفتار خود متعهد شود. مخاطبی که برنامه تلویزیونی را مشاهده می‌کند، نسبت به آن شناخت کافی می‌یابد و متعهد می‌شود که فعالیت‌ها را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of TV Sport Programs and Its Role on the Audience Commitment (Case: The TV Morning Exercise Program)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Moghadas 1
  • Elaheh Hoseini 2
  • Farzam Farzan 3

1 Sport management

2 Sport management

3 Associate prof. in Sport management, Mazandaran Uni.

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the efficacy of the TV morning exercise program and its role on the audience commitment. The programs broadcasted on TV encompass partly sports that produced to educate or entertain and try to attract television audience. The study selected TV morning exercise program as a stimulant to examine its efficacy on the audience. The study population includes the audiences of morning sports talk show, and Samples have been chosen based on purposive sampling. For collecting data, four questionnaires were used which confirmed its validity by sport and media experts. Also the reliability was desirable. The results showed that there was effective and meaningful relationship between variables. Path analysis also showed that stimulating influence on the attitude of the audiences and the revealed attitude is effective on audiences’behaviors change, as it finally makes their own commitment to change behavior. The audiences watching TV would be informed enough of it, so promised to carry out activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV Program
  • Sports
  • audience
  • Path Analysis
  • Sport Commitment
آقاجانی، نوشین و نادری‌نژاد، پریچهر. (۱۳۹۰). بررسی نقش وسایل ارتباط‌جمعی (نشریات، رادیو و تلویزیون) در اشاعه فرهنگ ورزش همگان. فصلنامه فرهنگ ارتباط، ۱، صص۱67-۱40.
باصری، احمد؛ میرسندسی، سیدمحمد؛ حاتمی، حمیدرضا و حاجیانی، ابراهیم. (1390). تغییر نگرش مخاطب در جنگ رسانه‌ای. فصلنامه روان‌شناسی نظامی، 2 (8)، صص 96-83.
حسینی، میرزا؛ باقری، حسن و حسینی، سید‌محمد. (1388). بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بر مبنای مدل AIDA و ارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی (مطالعه موردی: بانک رفاه). پژوهش­ های مدیریت، 2 (5)، صص 146-119.
 خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین؛ صمدی، مهران و فرخ، کیا. (۱۳۹۲). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، (6) 2، صص ۵۶-۴۸.
صابری، احسان؛ بقایی، وحید و یوسفی، سهیلا. (1394). نقش رسانه‌ها در گسترش ورزش همگانی در کشور. تهران: اولین همایش ملی ورزش برای همه.
صادقیان، زهرا؛ حسینی، سیدعماد و فرزان، فرزام. (۱۳۹۳). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۲۰، صص ۴۴ ـ ۳۵.
 فتحی، سروش. (1388). تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهشنامه علوم اجتماعی، 4 (3)، صص ۱۷۳ ـ ۱۴۶.
‌ قدیمی، بهرام. (1390). فراتحلیل مطالعات ورزش در حوزه ورزش همگانی. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
‌ مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب و احمدی، عبدالحمید. (۱۳۹۰). بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی. نشریه مدیریت ورزشی، ۹، صص ۱80-۱67.
‌ منظمی، مریم؛ علم، شهرام و شتاب‌بوشهری، سیده‌ناهید. (۱۳۹۰). تعیین عوامل مؤثر بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، ۱۰، صص ۱۶۸-۱۵۱.
ناصری، زینب. (1394). نقش رسانه در اشاعه ورزش همگانی زنان خانه‌دار. تهران: اولین همایش ملی ورزش برای همه.
یمینی فیروز، مینا و همکاران. (۱۳۹۲). درآمدی بر نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی، گفتمان علم و فناوری. ماهنامه علمی الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، ۳، صص ۱۵۰-۱۳۸.
Ballard, M.; Gray, M.; Reilly J. & Noggle, M. (2009). Correlates of Video Game Screen Time Among Males: Body Mass, Physical Activity, and other Media use. Eating Behaviors, Vol. 10, Issue, 3; Pp. 161–167.
‌Brinol, P. & Petty, R.E. (2015). Elaboration and Validation Processes: Implications for Media Attitude Change, Media Psychology, Vol. 18, Pp. 267–291.
Hassan, A.&  Daniyal, M. (2013). Impact of Television programs and Advertisements on School going Adolescents: A case study of Bahawalpur City, Pakistan. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, Vol. 7, Pp. 26-37.
Jess, S. (2009). Examining Sport Commitment and Intentions to Participate in Intramural Sports: Application of the Sport Commitment Model and the Theory of Planned Behavior in a Campus Recreational Sport Setting. Submitted for the Degree Master of arts in Applied Health Sciences. Brock University.
Kamal Khan, S. & Sheheryar. S. (2014). Impact of TV Advertisement on Children Attitude in Karachi. Journal of Business and Management, Vol. 16, Pp. 40-46.
Nazemi, Y. & Hedayati, K. A. (2012). Media and its Impact on Sports, International. Journal of Sport Studies,Vol. 2, Pp. 624- 630.
Okumura, A.; Nakazawa, M.; Abe, s.; Ikeno, m.; Igarashi, A. & Shimizu, T. (2015). Sustained Improvement of Attitudes about Epilepsy Following a Reduction in Media Coverage of car Accidents Involving Persons with Epilepsy. Epilepsy & Behavior, Vol. 48, Pp. 41 – 44.
Pyun, D. Y. (2006). The Proposed Model of Attitude toward Advertising through Sport, Electronic Theses, Treatises and Dissertations, P. 637.
Pyun, D. Y. & James, J. (2011). Attitude toward Advertising through Sport: A theoretical framework. Sport Management Review, Vol. 14, Pp. 33 – 41.
Singh, D. (2014). Impacts of Scary Television Programs on Children Psychology, Attitude and Behavior. New Media and Mass Communication, Vol. 23, Pp. 5 - 7.