نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای علوم ارتباطات، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه صداوسیما

چکیده

نقش فناوری اطلاعات در اتاق خبر، اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئله اساسی، چگونگی استفاده و بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات در اتاق‌های خبر شبکه‌های خبری تلویزیونی و تأثیر آن بر عملکرد اتاق‌های خبر با هدف افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات خبری در شبکه‌های خبری تلویزیونی است. پژوهش حاضر که با روش کیفی انجام گرفته است، عوامل مؤثر بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق‌های خبر را به همراه نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه‌های خبری تلویزیونی از دید دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما مورد بررسی قرار داده است. نظرها در قالب پرسشنامه از 25 نفر از افراد نمونه جمع‌آوری شده و با تکنیک تم، از میان کدهای اولیه،5 کد اصلی از پاسخ مصاحبه‌شوندگان به دست آمده است. بر اساس نتایج پژوهش، با وجود موانع و مشکلات بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در اتاق خبر، استفاده از آن در افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات خبری تأثیر مستقیمی دارد و با افزایش میزان تولیدات خبری و کاهش خطا، بازده و عملکرد شبکه‌های خبری را بهبود و ارتقا بخشیده است. رسانه ملی می‌تواند با آشنا کردن کارکنان اتاق خبر با مزایای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش دوره‌ای آنان، تجهیز اتاق‌های خبر نوین و پشتیبانی مناسب از آنها، به بهترین شکل در این مسیر گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing on the Acceptance and use of Information Technology in The Newsroom and Its Role in Improving the Performance of News Television Channels from The Viewpoints of the News Editors & Editor-In-Chiefs in The Organization IRIB

نویسندگان [English]

  • Morteza Shams 1
  • Ahad Asgari 1
  • Ali Asghar Kia 2
  • Ardeshir Zaboli zadeh 3

1 Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni.

2 Full prof. in Communication Sciences, Allameh Tabataba’i Uni.

3 Assistant prof. in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni.

چکیده [English]

Information technology in the newsroom has an important role. The major issue is how to use information technology in newsrooms of the TV news channels and its role on the performance of them, with the aim of increasing the quantity and quality of news production in TV news channels. The research was conducted through qualitative method, examined the factors influencing on the use of information technology in newsrooms and its role in improving the performance of TV news channels from the viewpoint of the news editors & editor-in-chiefs in the organization IRIB. The opinions were collected through a questionnaire from 25 individuals, and using thematic analysis five main codes out of initial codes were extracted from the interviewees' responses. According to the results, despite the obstacles and problems of using information technology in the newsroom, it has a direct influence on increasing the quantity and quality of news production, and by increasing the amount of news production and reducing errors, the efficiency and performance of news channels has improved. The national media (IRIB) can does the best through making newsroom staff familiar with the benefits of using modern technologies and periodic training, equipping modern newsrooms and supporting them appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsroom
  • New Technology
  • Television News
  • Information technology
ابویی اردکان، محمد؛ لبافی، سمیه؛ آذرپور، سمانه و جلال‌پور، مهدیه. (1393). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت
تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6 (11)، صص 34-13.
امیرپور، مهناز و بهرامیان، شفیع. (1392). مبانی کلی نظریه‌های ارتباط جمعی. تهران: جامعه‌شناسان.
بهرامی، شهلا و همکاران. (1388). تأثیر فناوری‌های نوین بر مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 1 (3)، صص192 ـ175.
حسنی‌دخت، سوسن. (1391). نقش گوینده مشارکت‌کننده در ارتقای کیفیت ارائه خبر تلویزیونی. پایان‌‌‌‌نامه
‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور. (1378). بازیابی شده از:  http:// www.shci.ir
دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سورین، ورنر جی و تانکارد، جیمز دبلیو. (1386). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران:
 دانشگاه تهران.
صرافی‌زاده، اصغر. (1390). فناوری اطلاعات در سازمان. تهران: میر.
عابدینی، حسن. (1391). مبانی کاربردی خبرنگاری تلویزیونی. تهران: اداره کل آموزش و پژوهش صداوسیما.
عباسی، حجت‌الله. (1388). خبر تلویزیونی. تهران: دانشکده صداوسیما.
عبداللهی‌نژاد، علیرضا؛ افخمی، حسینعلی؛ حسینی‌پاکدهی، علیرضا و مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1393). آسیب‌شناسی ساختار مالکیت و نحوه اداره ایرنا در پرتو مطالعه تطبیقی با خبرگزاری آسوشیتد‌پرس، رویترز و پی.تی.آی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 10 (35).
فرانسیس، تی‌جی. (1386). مدیریت تحول در اتاق خبر؛ از آنالوگ به دیجیتال (ترجمه محمد میناوند). ژورنالیسم رادیوتلویزیونی، 6 (58)، صص 38-27.
محسنیان‌راد، مهدی. (1378). ارتباط‌شناسی. تهران: سروش
معتمدنژاد، کاظم. (1389). ارتباطات بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
معین، محمد. (1392). فرهنگ معین. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
نظام حقوق و دستمزد صداوسیما. (1390). صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت صداوسیما.
نعمتی انارکی، داود. (1388). تأثیر فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر قطب خبری شدن تلویزیون در جامعه. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16(4)، صص 199-177.
نقیب‌السادات، سیدرضا. (1391). راهنمای عملی طرح نامه‌نویسی در روش تحلیل محتوا. تهران: علم.
یورک، ایور. (1381). اخبار تلویزیون (ترجمه محمدرضا حسن‌زاده). تهران: پیام مؤلف.
 
Aviles, J. & Leon, B. (2007). Check Digitization Process in the Newsroom Television Networks
Tele 5 & Antena 3 in Spain (Translation by Majid Azary). Journal of Radio and
Television Journalism, Vol. 6, No. 58, Pp. 39- 55.
Christensen, C. (2000). To be .or not to be? The Case of Digitalization of Swedish Television News,
Unpublished Paper Presented at the 45th Convention of the Broadcast Education Association,
LasVegas, 7-10 April.
Guilenberg, J.V. & Slaa, P. (1993). From Media Policy Toward a National Communication Policy:
Broadening the Scope. European Journal ofCommunication, Vol. 8, No. 2. High Council of
Informatics to the Address:
 http:// www.shci.ir
Jones, M. R. & Towill, D. (1998). Time Compression in the Supply Chain:
Information Management is the Vital Ingeredient. LogisticsInformation Management, Vol. 11, No. 2.
Leman, W.S. & Cohen, A. N. (2004). The Natural Life Cycle of New Media Evolution:
Inter Media Struggle for Survival in Internet age. New Media Society. SAGE Publication,
Thousand Oaks, CA and Delhi, Vol. 6, No. 6, Pp. 707-730.
Ryan, G.W. (2003). Techniques to Identify Themes, Sage Publication, University of Florida.
Thomas, D.R. (2003). General Inductive Approach for QualitativeAata Analysis, University
of Auckland, New Zealand.
Turban, E.; Volonino, L. & Wood, GR. (2013). Information Technology for Management:
Advancing Sustainable, Profitable Business Growth. 9th e d. New Jersey: John Wiley & Sons Pub.