نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، پردیس البرز دانشگاه تهران

2 دکترای ارتباطات و مدیریت، استاد دانشگاه تهران

3 دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه تهران

چکیده

در بسیاری از پیام‌هایی که هر لحظه در رسانه‌های ارتباط‌ جمعی تولید و منتشر می‌شوند، ستارگان عرصه‌های مختلف، حضوری غیرقابل انکار دارند. این حضور یا در اخباری است که به ابعاد مختلف فعالیت‌های ستارگان می‌پردازند، یا در پیام‌هایی است که ستارگان را برای تبلیغات بازرگانی، سیاسی و عقیدتی به‌کار می‌گیرند. در این مقاله تلاش شده است با مطالعه‌ای جامع، به بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام‌های ارتباط ‌جمعی پرداخته شود. برای رسیدن به این هدف، روش تحلیل محتوا انتخاب شده است. در ابتدا مصاحبه‌هایی با استادان حوزه ارتباطات در دانشگاه‌های تهران طراحی و اجرا شده است و سپس بر پایه مصاحبه‌های انجام شده و مطالعه اسنادی، نامه‌ای الکترونیکی حاوی 5 پرسش کلی، تنظیم و برای 177 استاد حوزه‌های ارتباط‌ جمعی، پژوهشگران رسانه‌ای و خبرگان حوزه ستارگان و مشاهیر در امریکا، انگلیس، استرالیا، هلند و ایران ارسال شده است. از میان پاسخ‌های دریافت شده، 20 پاسخ به همراه 2 مصاحبه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شده و مصاحبه‌ها و پاسخ‌های منتخب، کدگذاری، تحلیل و نتایج آنها در قالب مدل ارائه شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، ستاره‌ها در فرایندی مشخص، بر اثر تکرار نام، چهره و اخبار در رسانه‌ها خلق می‌شوند و از جذابیت آنها برای جلب توجه مخاطبان به پیام‌های رسانه‌ای در نقش حامل با نفوذ پیام استفاده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Explaining the Role of Celebrities in the Communication Process of Mass Communication Messages

نویسندگان [English]

  • Hossein K. Jafari 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Bagher Sarokhani 3

1 Media Management

2 Full Prof. In Communication and management, Tehran Uni.

3 Full Prof. In Sociology,Tehran Uni.

چکیده [English]

Celebrities in different arenas have significant presence in many of the messages that are produced and published every moment in mass media. Celebrities presence either in news, that deal with the various dimensions of their activities, or in messages that use them for commercial, political, and ideological contents. In this paper, we studied and explained comprehensively the role of Celebrities in the communication process of mass communication. The research method was content analysis. First, interviews with the professors in the field of communication were designed and implemented at the universities in Tehran. Then based on the interviews and documentary study, an e-mail contains 5 general questions sent to 177 professors in the field of media, experts in the field of stars and celebrities, and media researchers in America, Britain, Australia, Netherlands and Iran. Twenty responses and 2 interviews out of received responses were identified suitable to analysis, then coded, analized, and the results presented in the form of model. According to the results of the study, Celebrities were created in a certain process due to the repetition of name, face, and news in the media and their attractiveness was used as an influencing carrier to get attention of audience to media messages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrities
  • media
  • Mass Communication
  • Carrier
  • Communication Process
افجه، سید‌علی‌اکبر و منصوری مؤید، فرشته. (1384). ارزشیابی اثربخشی آگهی‌های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی مسکن. مدیریت، 47، صص 24 -1.
تامپسون، جان. (1380). رسانه‌ها و مدرنیته (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
حسنی، مجید و آرش، بیدالله‌‌خانی. (1394). برندسازی و بازاریابی سیاسی؛ الگویی جدید برای توسعه ارتباطات سیاسی مشارکتی. سیاست، 4 (45)، صص 936 ـ 915.
رنجبریان، بهرام. (1378). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ساترلند، ماکس. (1387). روان‌شناسی تبلیغات تجاری، تبلیغات تجاری و ذهن مصرف‌کننده (ترجمه سینا قربانلو). تهران: مبلغان.
سولیوان، تام و همکاران. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسن رئیس.) تهران: فصل نو.
عبدالوند، محمدعلی و علی، حسین‌زاده امام. (1393). ارزیابی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در پذیرش شخصیت‌های مشهور در برنامه‌های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف‌کننده. مدیریت بازاریابی،23، صص 40-19.
کاتلر، فلیپ و آرمسترانگ، گری. (1385). اصول بازاریابی (ترجمه بهمن فروزنده). تهران آتروپات.
محسنیان‌راد، مهدی. (1387). ارتباط‌شناسی. تهران: سروش. چاپ هشتم.
مک‌کوئیل، دنیس و ویندال سون. (1388). مدل‌های ارتباطات جمعی (ترجمه گودرز میرانی). تهران: طرح آینده.
 
Alker, D. A. ( 2004). Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage, and Clarity. New York: Free Press.
Amos, C.; Holes, G. & Strutton, D. (2008). Exploring The Relationship Between Celebrity Endorser Effects and Advertising Effectiveness. International Jounal of Advertising, Vol. 27, No. 2, Pp. 209-234.
Arai, A.; Jae ko, Y. & Ross, S. (2014). “Branding Athletes: Exploration and Conceptualization of Athlete Brand Image.” Sport Management Review, Vol. 17, No. 2, Pp. 97- 16.
Banyte, J.; Stonkiene, E. & Piligrimiene, Z. (2011). Selecting Celebrities in Advertising: the Case of Lithuanian Sports Celebrity in non Sport Product Advertisement. Economics and   Management, 16, Pp. 215-224.
Boorstin, D. J. (1992). The Image Pseudo Events in America (50th anniversary edition ed.). Vintage: Vintage Books.
Budhiraja, G. (2011). Publicity Rights of Celebrities: An Analysis Under the Intellectual Property Regime. Nalsar Student Law Review, Vol. 7, No. 6, Pp. 85-108.
Caenegem, W. V. (1990). Different Approches To The Protection of Celebrities Against Unauthorized Use of Their Image in Advertising in Austalia, The United States and The Federal Republic of Germany. European Intellectual Property Review, Vol. 12, No. 12, Pp. 452-458.
Choi, S. & Rifon, N. (2005). Understanding Celebrity/Product Congruence Effects: The Role of Cosumer Attributions and Perceived Expertise. American Academy of Advertising Conference. American Academy of Advertising.
DeSolapool, I. (1973). Handbook of Communication. Chicago: Rand Mcnally.
Driessens, O. (2013). The Celebrization of Society and Culture: Undrstanding The Structural Dynamics of Celebrity Culture. International Journal of Cultural Studies, Vol. 16, No. 6, Pp. 641- 657.
Hovland, C.; Janis, I. L. & Kelley, H.H. (1953). Communication and Persuasion; Psychological Studies of Opinion Change. New Haven: Yale University Press.
Johnmark, D. R.; Israel, K. J. & Zumbung, D. M. (2014). Celebrity Advertising and the Performance of New Products in Globacom Negeria limited. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol.6, No. 4, Pp. 1-18.
Ohanian, R. (1991). The Impact of Celebrity Spokespersons' Perceived Image on Consumers' Intention to Purchase. Journal of Advertising Research, Vol. 31, No. 1, Pp. 46-54.
Mccombs, M. & Shaw, D. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2, P. 176.
Mowen, J. C. & Minor, M. S. (2001). Consumer Behavior: A Framework (1st. ed). New Jersey: Prentice Hall.
Muda, M.; Musa, R.; Nina Mohamed, R. & Borhan, H. (2014). Celebrity Entrepreneur Endorsement and Advertising Effectiveness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, Pp. 11-20.
Simmers, C. S.; Martinez, D. D. & Haytko, D. L. (2009). Examining the Effectiveness of Athlete Celebrity Endorser Characteristics and Product Brand Type: The Endorser Sexpertise Continuum. Journal of Sport Administration and Supervision, Vol. 1, No. 1, Pp. 2-10.
Solomon, M. R.; Bamossy, G.; Askegaard, S. & Hogg, M. K. (2006). Consumer Behaviour: A European Perspective. (3rd, Trans.) Harlow: Pearson Education Limited.
Synodinou, T. (2014). Image Right and Copyright Law in Europe: Divergences and Convergences. Laws, Pp. 181-207.