نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه،دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

انگیزش بر اساس الگوهای متعدد، از ارکان مهم خلاقیت به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با توجه به این موضوع، به این پرسش پاسخ داده است که الگو‌های ذهنی خبرنگاران خبرگزاری‌های ایران پیرامون انگیزش برای خلاقیت کدام‌اند و در صورت وجود الگوهای ذهنی متفاوت، کدام‌یک اهمیت بیشتری دارند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش کیو استفاده شده است و 25 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند و هر یک، نمودار کیو را تکمیل کرده‌اند. داده‌های نمودارهای تکمیل‌شده برای شناخت ذهنیت‌ها وارد نرم‌افزار SPSS‌ شدند و با انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌ها و تشکیل آرایه‌های امتیازی عامل‌ها شناخته شدند. یافته‌ها نشان داد که 7 عامل درباره موضوع پژوهش وجود دارد. این 7 الگوی ذهنی حدود 71 درصد، از ذهنیت‌ مشارکت‌کنندگان را شکل می‌دهند. بر اساس نتایج، خبرنگاران خبرگزاری‌های داخلی، پویایی انگیزشی گسترده‌ای دارند و «هم‌افزایی انگیزشی» اصولی‌ترین راه انگیزش آنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Iranian News Agency Journalists' Patterns of Motivation for Creativity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Sharifi 1
  • Saeid Ghanbari 2
  • Ali Kordkatuli 3
  • Kobra Samadi 4

1 Assistant Prof. in Human Resources Management,, Tehran Uni.

2 Media Management

3 Media Management

4 Media Management

چکیده [English]

Motivation is an important element of creativity based on multiple patterns. The present study seeks to answer the question of what are the patterns of Iranian news agencies reporters’ motivation for creativity and what is more important if there are different mental models. The research method was Q. 25 participants were selected using purposive sampling and each completed Q chart. The data of completed charts were entered into SPSS software to identify mentalities. Factors were identified through factor analysis and forming scoring arrays. The findings showed that there were 7 factors related to the research topic. These 7 mental patterns form about 71% of the participants' minds. According to the results, the reporters of domestic news agencies have developed motivational dynamics, and their main motivation is motivational synergy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Motivation
  • Creative Human Resources
  • News Agencies
  • Reporter
البرزی، محبوبه و رضویه، اصغر. (۱۳۹۳). تأثیر انگیزش بیرونی بر خلاقیت کودکان. تازه‌های علوم شناختی، 13(2)، 66-57.
‏‫خوشگویان‌فرد، علیرضا. (۱۳۸۶). روش‌شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صدا‌وسیما.
‏‫دانایی‌فرد، حسن؛ حسینی، سید‌یعقوب و شیخها، روزبه. (۱۳۹۲). روش‌شناسی کیو شالوده‌ نظری و چارچوب‌های انجام پژوهش. تهران: صفار.
‏‫رابینز، استیفن. پی. (۱۳۹۴). رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه، کاربردها (ترجمه علی پارساییان و سید‌محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
‏‫رشیدی، احتشام و ابری، انسیه. (۱۳۸۹). خلاقیت، منبع استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای: مطالعه شرکت‌های رسانه‌ای خلاق. سومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران. پژوهشکده علوم خلاقیت‌شناسی، نوآوری و TRIZ.
‏‫رضاییان، علی. (۱۳۹۵). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.
روشندل‌اربطانی، طاهر؛ شریفی، سیدمهدی و لبافی، سمیه. (1397). مدیریت رسانه: مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
روشندل‌اربطانی، طاهر؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ ربیعی، علی و رادفرد، سودابه. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی. مدیریت دولتی، 9 (3)، 538-517.
‏‫سیدجوادین، ‌سید‌رضا؛ باقری، ‌مسلم و علی‌شیری، ‌محمد‌مهدی. (۱۳۹۰). شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت پژوهشگران حوزه منابع انسانی صنعت نفت کشور. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 14(4)، 30-9.
‏‫شریفی، سیدمهدی؛ حاج‌محمدی، علی و انصاری، نفیسه. (۱۳۹۷). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
شریفی، سید‌مهدی؛ راشد، مهدی‌یار و سابقی، هادی. (1396). طراحی مدل حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده. رسانه، (3)28، 120-103.
شفیعی مزرعه نو، حسن. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارکنان صدا‌و‌سیمای مرکز یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت رسانه، دانشگاه تهران.
‏‫صادقی‌مال‌امیری، ‌منصور. (۱۳۹۴). تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 16(4)، 207-163.
‏‫صلواتیان، ‌سیاوش و مسعودی، ‌سارا. (۱۳۹۵). شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 34(17)، 68-47.
عسگری آزاد، فاطمه. (1392). ارزیابی سطوح مختلف نیازهای روزنامه‌نگاران بر اساس نظریه سلسله‌مراتب نیازهای مازلو با هدف ارائه راهکارهای انگیزشی برای مدیران روزنامه‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت رسانه، دانشگاه تهران.
‏‫کرمی شعار، مریم؛ کرمی شعار، طاهره و مرزیه، افسانه. (۱۳۹۶). تأثیر انگیزش بیرونی بر خلاقیت در چارچوب نظریه سرمایه‌گذاری خلاقیت. چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری. دانشگاه نیکان.
‏‫مقیمی، سیدمحمد. (۱۳۹۵).مبانی سازمان و مدیریت. تهران: راه‌دان.
هزاوه‌ای، سیدمحمدمهدی و صمدی، علی. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان اجرایی استان همدان. اصول بهداشت روانی، 25-26، 26-13.
‏‫یاسینی، ‌علی؛ رضایی‌خواه ‌هدایت؛ تابان، ‌محمد و زین‌آبادی، ‌حسن‌رضا. (۱۳۹۵). شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو (Q). مدیریت سازمان‌های دولتی، 17(5)، 120-107.
Abah, E. O. & Nwokwu, P. M. (2016). Work Place Motivation and Employee Productivity in the Nigerian Public Organizations: The Federal Radio Corporation of Nigeria (FRCN) Experience. Journal of Resources Development and Management, 20, 30-41.
Adil, M. S. & Ab Hamid, K. B. (2019). The Relationships between Leader Creativity Expectations, Intrinsic Motivation, and Creative Performance. SEISENSE Journal of Management, 2 (2), 58-68, https://doi.org/10.33215/sjom.v2i2.123
Amabile, T M. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in Organizational Behavior, 10(1), 123-167.
Amabile, T M. (1996). How to Kill Creativity. Harvard Business School Publishing Boston, MA.
Amabile, T M.; Hadley, C N. & Kramer, S J. (2002). Creativity Under the gun. Harvard Business Review, 80, 52-63.
Amabile, T M.; Hennessey, A. & Grossman, S. (1986). Social Influences on Creativity: The Effects of Contracted-for Reward. Journal of personality and Social Psychology, 50 (1), 14.
Amabile, T M.; Pratt, G. (2016). The Dynamic Componential Model of Creativity and Innovation in Organizations: Making Progress, Making Meaning. Research in Organizational Behavior, 36, 157-183.
Armstrong, M. (2010). Armstrong's Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance through Reward. Kogan Page Publishers.
Arrese, A. (2005). Issues in Media Product. In Handbook of Media Management and Economics (181-201). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate.
Ashford, S. J.; Lee, C. & Bobko, P. (1989). Content, Cause, and Consequences of Job Insecurity: A Theory-Based Measure and Substantive Test. Academy of Management Journal, 32(4), 803-829.
Barrett, G. H. (1984). Job Satisfaction among Newspaperwomen. Journalism Quarterly, 61(3), 593-599.
Brown, R. (1980). Political Subjectivity: Applications of Q Methodology in Political Science. Yale University Press.
Brown, R. (2006). The History and Principles of Q Methodology in Psychology and the Social Sciences.
Buchana, D. & Huezynski, A. (2004). Organizational Behaviour: An Introductory Text. London: Prentice Hall.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2014). The Importance of Universal Psychological Needs for Understanding Motivation in the Workplace. The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory, 13-32.
Deci, E. L.; Olafsen, A. H. & Ryan, R. M. (2017). Self-determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 19-43.
Dennis, E. (1988). Q-Methodology: New Perspectives on Estimating Reliability and Validity. Measurement in Nursing Outcomes, 409-419.
Duah, H. K. & Opoku, P. (2019). Reward, Motivation and Creativity: Moderated By the Need for Power. International Business Research, 12(3), 1-16.
Dwyer, P. (2016). Managing Creativity in Media Organisations. In Managing Media Firms and Industries (343-365), Springer.
Essounga N, Y. (2018). Google’s Secret to Motivating their Employess Successfully. Journal of Strategic and International, 12 (2).
Fischer, C.; Malycha, C. P. & Schafmann, E. (2019). The Influence of Intrinsic Motivation and Synergistic Extrinsic Motivators on Creativity and Innovation. Frontiers in psychology, 10.
Flew, T. (2011). The Creative Industries: Culture and Policy. Sage.
Gagné, M. (Ed.). (2014). The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory. Oxford University Press, USA.
Georgiades, S. (2015). Employee Engagement in Media Management. Switzerland: Springer.‏
Guilford, J. P. (1975). Creativity: A Quarter Century of Progress. In Ι. Α. Taylor, & J. W. Getzels (Eds.), Perspectives in Creativity (37-59). Chicago: Aldine.
Hennessey, A. & Amabile, T M. (2009). Creativity. Annual Review of Psychology, 61(1), 569-598, https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100416
Hennessey, A.; Amabile, TM. & Martinage, M. (1989). Immunizing Children against the Negative Effects of Reward. Contemporary Educational Psychology, 14(3), 212-227.
Hirst, G.; Van Knippenberg, D. & Zhou, J. (2009). A Cross-Level Perspective on Employee Creativity: Goal Orientation, Team Learning Behavior, and Individual Creativity. Academy of Management Journal, 52(2), 280-293.
Janerose, R. R. (2014). The Impact of Motivation on Journalists’ Performance. A Case of Citizen and the Guardian Newspapers in Tanzan. Faculty of Social Science and Communication (Doctoral Dissertation, ST. AUGUSTINE UNIVERSITY OF TANZANIA).‏
Kačerauskas, T. (2016). The Paradoxes of Creativity Management. Business Administration and Management, 19, 33-43.
Kung, L. (2008). Strategic Management in the Media: From Theory to Practice. Sage.
Liu, D.; Jiang, K.; Shalley, C. E.; Keem, S. & Zhou, J. (2016). Motivational Mechanisms of Employee Creativity: A Meta-Analytic Examination and Theoretical Extension of the Creativity Literature. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 137, 236-263.
Lumb, J. (1999). Thinking Styles and Accessing Information on the World Wide Web. Retrieved 1 April 2019 from http://computed. coe. wayne. edu/vol 2/lumb. html
Manolopoulos, D. (2007). An Evaluation of Employee Motivation in the Extended Public Sector in Greece. Employee Relations, 30(1), 63-85.
Maxwell, J. (2012). Qualitative Research Design: An Interactive Approach (Vol. 41). Sage Publications.
McKeown, B. & Thomas, D. B. (2013). Q Methodology (Vol. 66). Sage Publications.
Nazari, MZ. & Shahdadnejad, N. (2011). Barriers to Creativity and Innovation in the Organization’s Management. Örgütlerin Yönetiminde Yaratıcılık ve Yenilik Engelleri). Management and Economics, 25, 256-260.
Pjesivac, I. (2016). What Moves Young People To Journalism in A Transitional Country? Intrinsic and Extrinsic Motivations for Working in Journalism in Serbia. Journalism, 1464884917738428.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
Scott, R. (2014). Autonomy and Perceptions of Work Quality. Drive the job Satisfaction of TV News Workers. Journalism Practice, 8(6), 855-870.
Shalley, C E.; Zhou, J; Oldham, G R. (2004). The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity: Where Should We Go From Here?. Journal of Management, 30(6), 933-958.
Shaw, S. & Homan, G. (2013). HR Issues in the Computer Games Industry: Survival at a Price. In Changing the Rules of the Game, (122-141). Springer.
Shin, J. & Zhou, J. (2007). When is Educational Specialization Heterogeneity Related to Creativity in Research and Development Teams? Transformational Leadership as a Moderator. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1709.
Shin, Y.; Hur, W. M.; Moon, T. W. & Lee, S. (2019). A Motivational Perspective on Job Insecurity: Relationships between Job Insecurity, Intrinsic Motivation, and Performance and Behavioral Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(10), 1812.
Sigala, M.; Chalkiti, K. (2015). Knowledge Management, Social Media and Employee Creativity. International Journal of Hospitality Management, 45, 44-58.
Skemp-Arlt, K M. & Toupence, R. (2007). The Administrators Role in Employee Motivation. Coach and Athletic Director, 76(7), 28.
Sternberg, J. (2012). The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24(1), 3-12.
Sternberg, J.; O’Hara, A. & Lubart, I. (1997). Creativity as Investment. California Management Review, 40(1), 8-21, https://doi.org/10.2307/41165919
Zhou, J. & Shalley, E. (2011). Deepening our Understanding of Creativity in the Workplace: A Review of Different Approaches to Creativity Research. APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1: Building and Developing the Organization, 275-302, https://doi.org/10.1037/12169-009
Zhu, Y. Q.; Gardner, D. G. & Chen, H. G. (2016). Relationships between Work Team Climate, Individual Motivation, and Creativity. Journal of Management, 44(5), 2094-2115.