نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

دکترای مدیریت سیستم‌ها، استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

طی ده سال گذشته، شبکه‌های اجتماعی مجازی، به جنبه‌ای از جامعه مدرن تبدیل ‌شده‌اند و به‌طور اخص، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تصویر مانند اینستاگرام، به نحو فزاینده‌ای رشد یافته‌اند، اما هنوز هم بسیاری از آثار آنها بر نگرش و رفتار کاربرانشان ناشناخته است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به اینستاگرام بر سطح انتظارات و خواسته­های دانشجویان بوده است که بر اساس نظریه محرومیت نسبی می­تواند اعتمادبه‌نفس و احساس خوشبختی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش در سال 1398 انجام ‌گرفته و داده‌های آن از طریق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته جمع‌آوری شد که روایی آن، با روش روایی صوری و همگرا و پایایی آن، با آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شده است. نمونه پژوهش شامل 211 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بوده است که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند و پرسشنامه، به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از گوگل فرم برایشان ارسال شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که اعتیاد به اینستاگرام، تأثیر منفی و معنادار بر احساس خوشبختی و اعتمادبه‌نفس دانشجویان و داشتن اعتمادبه‌نفس، اثر مثبت و معنادار بر حس خوشبختی آنان دارد. به‌عبارت ‌دیگر، اعتیاد به اینستاگرام منجر به کاهش اعتمادبه‌نفس و احساس خوشبختی در دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Instagram Addiction on Self-Confidence and Students' Sense of Happiness (Case: Students of Islamic Azad University, Science and Research Branch, 2019)

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad zargar

Assistant Prof. in System Management,Islamic Azad University, Semnan Branch, Iran

چکیده [English]

Since last decade, virtual social networks specially image-based social networks such as Instagram, have improved and become an aspect of modern society, but many of their effects on their users' attitudes and behaviors are still unknown. The aim of this study was to analysis the effect of Instagram addiction on students' expectations and desires, which based on the theory of Relative Deprivation can affect people's self-confidence and happiness. The research was conducted in 2019. The data were collected through a researcher-made questionnaire conducted on online survey and using google form. The validity and reliability of questionnaire were confirmed with Cronbach's alpha and face validity. The research sample consisted of 211 students of Islamic Azad university, Science and Research Branch of Tehran who were selected by available sampling method. The results showed that Instagram addiction had a negative and significant effect on students' sense of happiness and self-confidence, and the self-confidence had a positive and significant effect on their sense of happiness. In other words, Instagram addiction reduces students' self-esteem and feeling happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram Addiction
  • Self-Confidence
  • Feeling Happiness
  • Structural Equation Modeling
انسرودی، الناز؛ حسینیان، سیمین؛ صالحی، فاطمه و مؤمنی، فرشته. (1393). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و شادکامی. خانواده و پژوهش، 20، 94- 77.
بیدی، فاطمه؛ نامداری پژمان، مهدی؛ امانی، احمد؛ قنبری، سیروس و کارشکی، حسین. (1391). تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 19 (3)، 48-41.
جعفری، علی. (1395). آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل. پژوهش‌های ارتباطی، 23 (3)، 180- 159.
قاسمی، وحید و ملک‌احمدی، حکیمه. (1389). تبیین اعتیاد به اینترنت در بین کاربران کافی‌نت‌های شاهین‌شهر. پژوهش‌های ارتباطی، 17 (4)، 77- 51.
گر، تد رابرات. (1388). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ (ترجمه علی مرشدی‌زاد و حمیرا مشیرزاده). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نعامی، عبدالزهرا و نوری ثمرین، شهرام. (1395). پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت‌نفس در دانشجویان دختر. زن در فرهنگ و هنر، 8 (2)، 204- 193.
نیازی، محسن و کرمانی نصرآبادی، محسن. (1391). تبیین رابطه اعتیاد به اینترنت بر میزان اعتماد اجتماعی. مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 1390. علوم اجتماعی، 57، 184- 155.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل­‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­‌افزار لیزرل. چاپ اول، تهران: سمت.
Alhabash, S. & Ma, M. (2017). A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat Among College Students? Social Media & Society, 3(1), /DOI: org/10.1177/2056305117691544
Anderson, M. & Jiang, J. (2018). Teens, Social Media and Technology 2018. PewResearch Center. Retrieved from, http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-mediatechnology- 2018/
Andreassen, C. S. & Pallesen, S. (2014). Social Network Site Addiction – An Overview. Current Pharmaceutical Design, 20(25), 4053–4061, DOI: 10.2174/13816128113199990616
Andreassen, C. S.; Pallesen, S. & Griffiths, M. D. (2017). The Relationship between Addictive use of Social Media, Narcissism, and Self-Esteem: Findings From a Large National Survey. Addictive Behaviors, 64, 287-293.
Aslam, S. (2018). Instagram by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Retrieved January 19, 2018, from: https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
Balakrishnan, J. & Griffiths, M. D. (2017). An Exploratory Study of ‘Selfitis’ and the Development of the Selfitis Behavior Scale. International Journal of Mental Health and Addiction, Advance Online Publication, DOI: 10.1007/s11469-017-9844-x
Basharpour, S.; Dashti, N. & Atadkhat, O. (2016). Comparison of Self-Regulation, Self-Concept and Narcissism of Addicted and Non-Addicted Students to Virtual Social Networks. Journal of Health and Care, 18 (3), 257-247.
Błachnio, A.; Przepiorka, A. & Pantic, I. (2016). Association between Facebook Addiction, Self-Esteem and Life Satisfaction: A Cross-Sectional Study. Computers in Human Behavior, 55, 701–705, DOI:10.1016/j.chb.2015.10.026
Chae, J. (2018). Reexamining the Relationship between Social Media and Happiness: The Effects of Various Social Media Platforms on Reconceptualized Happiness, Telematics and Informatics, DOI: org/10.1016/j.tele.2018.04.011
Chemers, M.M.; Watson, C.B. & May, S.T. (2000). Dispositional Affect and Leadership Effectiveness: A Comparison of Self-Esteem, Optimism, and Efficacy. Personality and Social Psychology Bulletin,26(3), 267-277.
Chou, H. & Edge, N. (2012). They are Happier and Having Better Lives than I Am: The Impact of Using Facebook on Perceptions of others’ Lives, 15(2), 117- 121, DOI: 10.1089/cyber.2011.0324
Clark, R.A.; Goldsmith, R.E. & Goldsmith, E.B. (2008). Market Mavenism and Consumer Self-Confidence. Journal ofConsumer Behaviour, 7(3), 239-248.
De Cock, R.; Vangeel, J.; Klein, A.; Minotte, P.; Rosas, O. & Meerkerk, G. J. (2014). Compulsive use of Social Networking Sites in Belgium: Prevalence, Profile, and The Role of Attitude toward Work and School. Cyberpsychology, Behavior, and SocialNetworking, 17(3), 166–171. DOI:10.1089/cyber.2013.0029
De Vries, D. A.; Moller, A. M.; Wieringa, M. S.; Eigenraam, A. W. & Hamelik, K. (2017). Social Comparison as the Thief of Joy: Emotional Consequences of Viewing Strangers’ Instagram Posts. Journal of Media Psychology, 21(2), 222-245.
Diener, E. & Diener, M. (2009). Cross-cultural Correlates of Life Satisfaction and Self-Esteem Culture and Wellbeing (71–91). The Netherlands: Springer.
Dion, N. A. (2016). The Effect of Instagram on Self-Esteem and Life Satisfaction. Honors Theses, 91, https://digitalcommons.salemstate.edu/honors_theses/91
Doğan, U. (2016). Effects of Social Network Use on Happiness, Psychological Well-being, and Life Satisfaction of High School Students: Case of Facebook and Twitter. Education and Science, 41 (183), 217- 231.
Griffiths, M. D. (1995). Netties anonymous: Are some people addicted to the Internet?. Times Higher EducationSupplement, 17.
Griffiths, M. D.; Kuss, D. J. & Demetrovics, Z. (2014). SocialNetworking Addiction: An Overview of Preliminary Findings. In K. Rosenberg & L. Feder (Eds.), Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment (119–141). New York, NY: Elsevier.
Hawi, N. & Samaha Rupert, M. (2016). The Relations among Social Media Addiction, Self Esteem, and Life Satisfaction in University Students. Social Science Computer Review, DOI: 10.1177/0894439316660340
Hills, P. & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A Compact Scale for the Easurement of Psychological Well‐Being. Personality and Individual Differences, 33, 1073–1082.
Holland, G. & Tiggemann, M. (2017). Strong Beats Skinny Every Time: Disordered Eating and Compulsive Exercise in Women Who Post Fitspiration on Instagram. International Journal of Eating Disorders, 50(1), 76-79.
Hwang, I. Y. & Park, J. H. (2016). Exploring the Causal Structure of Adolescent Media Addiction and Policy Intervention. International Journal of Contents, 12 (4), 69-75.
Johnson, B. K. & Westerwick, K. (2016). When Misery Avoids Company: Selective Social Comparisons to Photographic Online Profiles. Human Communication Research, 43(1), 54-75.
Kemp, S. (2017). Digital in 2017: Global Overview. RetrievedNovember, 6, 2017, from http://wearesocial. com/uk/blog/2017/ 01/digital-in-2017-global-overview
Kim, S. A. & Kim, S. E. (2012). A Meta-analysis of Research Trend on Media Addiction in Korea. Media, Gender & Culture, 23, 5-45.
Kircaburun, K. & Bahtiyar, M. (2017). Differentiation of University Students’ Social Media use According to Gender and age. Paper Presented at International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Izmir, Turkey.
Kırcaburun, K. (2016). Self-esteem, Daily Internet use and Social Media Addiction As Predictors of Depression Among Turkish Adolescents. Journal of Education and Practice, 7(24), 64–72.
Kuss, D. J. & Griffiths, M. D. (2017). Social Networking Sites and Addiction: ten Lessons Learned. International Journal ofEnvironmental Research and Public Health, 14(3), 311, DOI: 10.3390/ijerph14030311
Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a new science. London: Penguin Books.
Lee, J.; Park, S. Y.; Baek, I. & Lee, C. S. (2008). The Impact of the Brand Management System on Brand Performance in B–B and B–C Environments. Industrial Marketing Management, 37(7), 848-855.
Mateo, A. (2014). Instagram Addiction is Real: Step Away From theSmartphones. Retrieved November 6, 2017, from
http://www. self.com/story/instagram-addiction-real
Muusses, L. D.; Finkenauer, C.; Kerkhof, P. & Billedo, C. J. (2014). A Longitudinal Study of the Association between Compulsive Internet use and Wellbeing. Computers in Human Behavior, 36, 21-28, DOI:10.1016/j.chb.2014.03.035
Myers, D. G. (2000). The Funds, Friends, and Faith of Happy People. American Psychologist, 55(1), 56–67.
Novak, T. P. (2000). Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach,”Marketing Science, 19(1), 22-42.
Park, L.E.; Crocker, J. & Kiefer, A.K. (2007). Contingencies of Self-Worth, Academic Failure, and Goal Pursuit. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(11), 1503-1517.
Park, S. (2014). A Study on the Effects of Fantasy Needs and Motivation on Media Content User’s Flow Experience. Korean Journal of Journalism & Communication Studies, 54(2), 232-254.
Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Satici, S. A. & Uysal, R. (2015). Well-Being and Problematic Facebook use. Computers in Human Behavior, 49, 185–190, DOI:10.1016/j.chb.2015.03.005
Savci, M. & Aysan, F. (2017). Technological Addictions and Social Connectedness: Predictor Effect of Internet Addiction, Social Media Addiction, Digital Game Addiction and Smartphone Addiction on Social Connectedness. Dusunen Adam. Journalof Psychiatry & Neurological Sciences, 30(3), 202–216, DOI: 10.5350/DAJPN2017300304
Smith, E. R.; Mackie, D. M. & Claypool, H. M. (2014). Social psychology. New York, NY: Psychology Press.
Smith, R. H. & Kim, S. H. (2007). Comprehending Envy. Psychological Bulletin, 133(1), 46–64.
Stapleton, P.; Luiz, G. & Chatwin, H. (2017). Generation Validation: The Role of Social Comparison in Use of Instagram among Emerging Adults. Cyber Psychology. Behavior, and Social Networking, 20(3), 142-149.
Trifiro, B. (2018). Instagram Use and it's Effect on Well-Being and Self-Esteem. Master of Artsin Communication, 4, https://digitalcommons.bryant.edu/macomm/4
Tromholt, M. (2016). The Facebook Experiment: Quitting Facebook Leads to Higher Levels of Well-Being. Cyberpsychology. Behavior and Social Networking, 19(11), 661-666.
Turel, O. & Bechara, A. (2017). Effects of Motor Impulsivity and Sleep Quality on Swearing, Interpersonally Deviant and Disadvantageous Behaviors on online Social Networking Sites. Personality and Individual Differences, 108, 91 97.
Uysal, R. (2015). The Predictive Roles of Social Safeness and Flourishing on Problematic Facebook Use. South AfricanJournal of Psychology, 45(2), 182-193, DOI: 10.1177/0081246314560010
Verduyn, P.; Ybarra, O.; Résibois, M.; Jonides, J. & Kross, E. (2017). Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review. Social Issues and PolicyReview, 11(1), 274-302.
Vernon, L.; Barber, B. L. & Modecki, K. L. (2015). Adolescent Problematic Social Networking and School Experiences: The Mediating Effects of Sleep Disruptions and Sleep Quality. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(7), 386–392, DOI:10.1089/cyber.2015.0107