نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دکتری مشاوره، استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه (PCU) و احساس تنهایی، با میانجیگری مدیریت زمان نوجوانان انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم شهرستان رشت در سال تحصیلی 97-96 بوده که از میان آنان، 330 نوجوان به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس کاربری مشکل‌زا از تلفن همراه، پرسشنامه احساس تنهایی و پرسشنامه مدیریت زمان و برای آزمون فرضیه‌ها از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری با برنامه نرم‌افزاری AMOS-20 استفاده شده است. برای آزمون اثرات میانجیگرانه نیز رو‌ش بوت‌استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هایز (2008) به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که همبستگی مستقیم و معنا‌داری بین PCU و احساس تنهایی وجود دارد. اثر مستقیم PCU بر مدیریت زمان معنا‌دار است. با ورود مدیریت زمان به‌عنوان میانجی، از شدت اثر PCU بر احساس تنهایی کاسته شده است. به این مفهوم که مدیریت زمان از میزان رابطه‌ PCU و احساس تنهایی می‌کاهد. این نتایج مبین آن است که دستیابی به سطوح قابل‌قبولی از مهارت مدیریت زمان می‌تواند اثرات محافظتی در برابر احساس تنهایی ناشی از کاربری آسیب‌زای تلفن همراه برای نوجوانان ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Structural Relationship between Traumatic Mobile Phone use and Adolescents' Feelings of Loneliness Mediated by Time Management (Case: High School Students in Rasht)

نویسندگان [English]

  • Sajad Rezaei 1
  • Seyedeh Afsaneh Garakouei 2
  • Amir Ghorbanpour L. 3

1 Assistant Prof. in Psychology, University of Guilan, Iran

2 Counseling

3 Assistant Prof. in Counseling, University of Guilan, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to determine the relationship between problematic cell-phone use (PCU) and loneliness, mediated by adolescent time management. The statistical population included all high school students in the second year of Rasht city in the 2018-2017 academic year from which 330 adolescents were selected by multi-stage cluster sampling. Data were collected by The PCU, loneliness and time management questionnaires. the hypotheses were tested by using structural equation modeling technique with AMOS-20 software program. Also the mediating effects were tested by using The Bootstrap approach with the bootstrap procedure in Preacher and Hayes (2008) Macro program. The results showed that there was a direct and significant correlation between PCU and loneliness. The direct effect of PCU on time management was significant. the effect of PCU on loneliness was decreased with the mediating of time management. These results suggest that achieving acceptable levels of time management skills can have protective effects against the feeling of loneliness caused by the harmful use of mobile phones for adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problematic Cell-Phone Use (PCU)
  • Time Management
  • Loneliness
  • Adolescents
احمدی، سیداحمد. (1392). روان­‌شناسی نوجوانی و جوانی. اصفهان: صغیر.
حسینائی، علی؛ فرنوش، فاضل؛ زارع، محمد و باهنر، علیرضا. (1397). رابطه بین سبک زندگی و استفاده آسیب‌­زا از فناوری­‌های ارتباطی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه­‌های آزاد اسلامی شهر تهران. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی: واحد پزشکی تهران، 28(2)، 152-145.
درتاج، فریبا؛ رجبیان ده‌زیره، مریم؛ فتح‌اللهی، فیروزه و درتاج، فتانه. (1397). رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان. روان­‌شناسی تربیتی، 14(47)، 140-119.
 رضائی‌نیا، زهرا و سوخته‌زاده، معصومه. (1395). رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهواز. پیشرفت‌­های نوین در علوم رفتاری، 1(1)، 31-22.
زمانی، بی‌بی عشرت؛ بابادی عکاشه، زهرا و عابدینی، یاسمین. (1395). پیش‌بینی رفتارهای وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه‌های شهرکرد با توجه به خصوصیات جمعیت‌­شناختی و روان‌شناختی آنان. جامعه‌­شناسی کاربردی، 27(2)، 92-81.
سعدی­پور، اسماعیل. (1392). بررسی اثرات اینترنت بر خانواده‌های دارای فرزند نوجوان. پژوهش­‌های ارتباطی، 20(76)، 169-143.
سیاح برگرد و همکاران. (1395). بررسی رابطه میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی. توسعه آموزش جندی شاپور، 7(1)، 63-57.
عطادخت، اکبر؛ حمیدی‌فر، ویدا و محمدی، عیسی. (1393). استفاده آسیب‌زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت. روان‌­شناسی مدرسه، 3(2)، 136-122.
فقیه‌آرام، بتول؛ ابراهیمی، زهرا و ضرغام، محسن. (1395). آسیب­‌های روانی اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6 (3)، 130-111.
محمودیان، حمیدرضا؛ پیرایه، لیلا؛ قانعی‌فرد، لیلا و وثوقی‌مطلق، افسانه. (1395). پیش‌­بینی استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه بر اساس ویژگی­‌های شخصیتی در زوجین. مطالعات روان­‌شناسی و علوم تربیتی، 11(2)، 22-11.
 نریمانی، محمد و رنجبر، محمدجواد. (1395). نقش احساس تنهایی و انسجام خانوادگی در گرایش نوجوانان به استفاده آسیب‌زا از تلفن، مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان محمودآباد). پژوهش‌­های ارتباطی، 23 (86)، 62-45.
 نصیری، بهاره و بختیاری، آمنه. (1394). آسیب­شناسی تلفن همراه بر خانواده. مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)، 5(2)، 118-89.
نوروزی پرشکوه، نسترن؛ میرهادیان، لیلا؛ امامی‌سیگارودی، عبدالحسین؛ کاظم‌نژاد لیلی، احسان و حسن‌دوست، فاطمه. (1395). احساس تنهایی و نو آسیب‌های اجتماعی در دانش‌­آموزان دبیرستانی. پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 26(82)، 108-99.
Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.
Bentler, P. M. & Chou, C. C. (1987). Sociological Method and Research. Practical Issues in Structural Modeling, 16, 78-117.
Bhardwaj, M. & Ashok, M. S. J. (2015). Mobile Phone Addiction and Loneliness Among Teenagers. In J Indian Psychology, 2(3), 28-34.
Bian, M. & Leung, L. (2015). Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone use to Social Capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79.
Billieux, J. (2012). Problematic use of the Mobile Phone: A Literature Review and a Pathways Model. CurrentPsychiatry Reviews, 8(4), 299-307.
Cao, F. & Su, L. (2007). Internet Addiction among Chinese Adolescents: Prevalence and Psychological Features. Child: Care, Health and Development, 33(3), 275-281.
Casey, B. M. (2012). Linking Psychological Attributes to Smart Phone Addiction, Face-to-Face Communication, Present Absence and Social Capital. Graduation Project, Graduate School of the Chinese University of Hong Kong.
Cha, S. S. & Seo, B. K. (2018). Smartphone use and Smartphone Addiction in Middle School Students in Korea: Prevalence, Social Networking Service, and Game use. Health Psychology Open, 5(1), 2055102918755046
Choi, Y. S. (2018). A Study on the Smartphone Addiction and Physical Pain in the University Students. Biomed Res, 29, 3162-8.
Claessens, B. J.; Van Eerde, W.; Rutte, C. G. & Roe, R. A. (2007). A Review of The time Management Literature. Personnel Review, 36(2), 255-276.
Dayapoglu, N.; Kavurmaci, M. & Karaman, S. (2016). The Relationship between the Problematic Mobile Phone use and Life Satisfaction, Loneliness, and Academic Performance in Nursing Students. International Journal of Caring Sciences, 9(2), 647-652.
De-Sola, J.; Talledo, H.; De Fonseca, F. R. & Rubio, G. (2017). Prevalence of Problematic Cell Phone use in an Adult Population in Spain as Assessed by the Mobile Phone Problem use Scale (MPPUS). Plos One, 12(8), 1-17.
Du, Y. S.; Jiang, W. & Vance, A. (2010). Longer Term Effect of Randomized, Controlled Group Cognitive Behavioural Therapy For Internet Addiction In Adolescent Students In Shanghai. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 44(2), 129-134.
Foerster, M.; Roser, K.; Schoeni, A. & Röösli, M. (2015). Problematic Mobile Phone use in Adolescents: Derivation of a Short Scale MPPUS-10. International Journal of Public Health, 60(2), 277-286.
Gao, Y.; Li, A.; Zhu, T.; Liu, X. & Liu, X. (2016). How Smartphone Usage Correlates With Social Anxiety and Loneliness. Peerj, 4, E 2197.
Ivanova, A.; Gorbaniuk, O.; Błachnio, A.; Przepiórka, A.; Mraka, N.; Polishchuk, V. & Gorbaniuk, J. (2020). Mobile Phone Addiction, Phubbing, and Depression Among Men and Women: A Moderated Mediation Analysis. Psychiatric Quarterly, 1-14.
Jafari, H. & Aghaei, A. (2019). The Relationship between Addiction to Mobile Phone and Sense of Loneliness Among Students of Medical Sciences In Kermanshah, Iran. BMC Research Notes, 12(1), 676.
Jiang, Z. & Zhao, X. (2016). Self-Control and Problematic Mobile Phone use in Chinese College Students: The Mediating Role of Mobile Phone Use Patterns. BMC Psychiatry, 16(1), 416.
Jones, T. (2014). Students’ Cell Phone Addiction and Their Opinions. Elon J Undergrad Res Commun, 5, 74-80.
Kamal, N. N. & Mosallem, F. A. E. H. (2013). Determinants of Problematic Internet use Among El-Minia High School Students, Egypt. International Journal of Preventive Medicine, 4(12), 1429.
Karapetsas, V. A.; Zygouris, N. C. & Fotis, A. I. (2015). Internet Addiction and Loneliness. Encephalos, 52, 4-9.
Kim, Y.; Jeong, J. E.; Cho, H.; Jung, D. J.; Kwak, M.; Rho, M. J. & Choi, I. Y. (2016). Personality Factors Predicting Smartphone Addiction Predisposition: Behavioral Inhibition and Activation Systems, Impulsivity, and Self-Control. Plos One, 11(8).
Malita, L. (2011). Social Media Time Management Tools and Tips. Procedia Computer Science, 3, 747-753.
Merlo, L. J.; Stone, A. M. & Bibbey, A. (2013). Measuring Problematic Mobile Phone use: Development and Preliminary Psychometric Properties of the PUMP Scale. Journal of Addiction.
Nadinloyi, K. B.; Hajloo, N.; Garamaleki, N. S. & Sadeghi, H. (2013). The Study Efficacy of Time Management Training on Increase Academic Time Management of Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 134-138.
Nasrullah, S. & Khan, M. S. (2015). The Impact of Time Management on the Students’ Academic Achievements. Journal of Literature, Languages and Linguistics, 11, 66-72.
Öksüz, E.; Guvenc, G. & Mumcu, S. (2018). Relationship between Problematic Internet use and time Management among Nursing Students. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 36(1), 55-61.
Pedrero-Perez, E. J. et al. (2018). Information and Communications Technologies (ICT): Problematic use of Internet, Video Games, Mobile Phones, Instant Messaging and Social Networks using MULTICAGE-TIC. Adicciones, 30(1), 19-32.
Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models. Behavior Research Methods, 40, 879– 891.
Pundir, P.; Andrews, T.; Binu, V. S. & Kamath, R. (2016). Association of Problematic Mobile Phone use with Psychological Distress and Self-Esteem among College Students in South India: A Cross-Sectional Study. International Journal of Community Medicine and Public Health, 3(10), 2841-2849.
Razali, S. N. A. M.; Rusiman, M. S.; Gan, W. S. & Arbin, N. (2018). The Impact of Time Management on Students’ Academic Achievement. In Journal of Physics: Conference Series, 995, (1), 1-8.
Richardson, M.; Hussain, Z. & Griffiths, M. D. (2018). Problematic Smartphone use, Nature Connectedness, and Anxiety. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 109-116.
Smetaniuk, P. (2014). A Preliminary Investigation in to the Prevalence and Prediction of Problematic Cell Phone use. Journal of Behavioral Addictions, 3(1), 41-53.
Tan, C.; Pamuk, M. & Dönder, A. (2013). Loneliness and Mobile Phone. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 606-611.
Wang, Y.; Matz-Costa, C.; Miller, J.; Carr, D. C. & Kohlbacher, F. (2018). Uses and Gratifications Sought from Mobile Phones and Loneliness Among Japanese Midlife and Older Adults: A Mediation Analysis. Innovation in Aging, 2(3), 1-13.
Wong, K. C.; Tho, F. L. & Sin, H. N. (2016). A Study of the Relationship between Smarthphone Addiction and Loneliness among Male and Female Undergraduates in UTAR (Doctoral Dissertation, UTAR).
Xu, J. (2017). Research on the Relationship among Phone Addiction, Social Anxiety and Loneliness in High School Students. open Journal of Social Sciences, 5(06), 18.