نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحـلیـل ساختار شبکه مفاهیم حـوزه «امنیت و رسانه» است. پژوهش حاضر گزارشی از روند انتشارات و استنادها در حوزه «رسانه و امنیت»، از سال 2000 تا 2019 و همچنین نقشه علمی این حوزه است. این پژوهش با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است. منبع گردآوری داده‌ها پایگاه استنادی وبگاه علوم بوده و گردآوری داده‌ها به‌صورت جستجوی موضوعی در عناوین مقالات انجام شده است. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص عامل تأثیر و تعداد استنادات استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که 536 مقاله در حوزه امنیت و رسانه از سال 2000 تا 2019 توسط 984 نویسنده منتشر شده است که از این تعداد، 28 نویسنده به‌صورت فعال با تعداد حداقل دو مقاله در این حوزه پژوهشی، با همدیگر در ارتباط هستند.مجموع تعداد استنادات به این 536 مقاله 2633 مورد است و شیب صعودی را در دهه اخیر نشان می‌دهد. نقشه هم‌تألیفی در حوزه رسانه و امنیت متشکل از 28 گره (نویسنده) است. همچنین نویسندگان تولیدات علمی بازیابی شده در این مطالعه، از تعداد 1392 مفهوم کلیدی مختلف استفاده کرده‌اند که از این میان 173 کلمه حداقل 2 بار تکرار شده‌اند. پرتکرارترین مفاهیم بر اساس هم رخدادی در 21 خوشه قرار گرفته‌اند. مفاهیم «رسانه اجتماعی»، «امنیت ملی»، «امنیت»، «رسانه»، «نظارت»، «تروریسم»، «حریم خصوصی»، «امنیت اطلاعات»، «چارچوب‌سازی» و «رسانه‌های جدید» از مهم‌ترین مفاهیم این شبکه و دارای بالاترین میزان مرکزیت در شبکه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trend of Scientific Production in the Field of Media and Security

نویسندگان [English]

  • Somayeh Labafi 1
  • Seyyed Mehdi Sharifi 2
  • Davoud Mohammadi 3

1 Assistant Prof. in Media Management, Iranian Research Institute for Information Science & Technology (IRANDOC)

2 Associate Prof. in Human Resources Management,, Tehran Uni.

3 Media Management

چکیده [English]

The present study is a report on the trend of publications and citations in the field of "media and security" from 2000 to 2019, as well as the scientific map of this field. This research was performed using social network analysis and cluster analysis techniques. The data collection source is Web of Science, and the data collection is done as a thematic search in the titles of the articles. Two indicators were used to determine the citation patterns and the number of citations. The results show that 536 articles in the field of security and media have been published by 984 authors from 2000 to 2019, of which 28 authors are actively involved with at least two articles in this field of research. The total number of citations to these 536 articles is 2,633, indicating an upward trend in the last decade. The authoritative map in the field of media and security consists of 28 nodes (authors). Also, the authors of the scientific products retrieved in this study have used 1392 different key concepts, of which 173 words have been repeated at least twice. The most common concepts were placed in 21 clusters. The concepts of "social media", "national security", "security", "media", "supervision", "terrorism", "privacy", "information security", "framing" and "new media" are among the most important concepts and have the highest centrality in the network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media and Security
  • National Security
  • Copenhagen School
  • Scientific Map
  • Social Network Analysis
  • Co-authored Network
آذرشب، محمد‌تقی؛ نجم‌آبادی، مرتضی و بخشی، تلیابی. (1396). جایگاه امنیت در مکتب کپنهاگ: چارچوبی برای تحلیل. علوم سیاسی، 40، 146-119.
اصنافی، امیررضا؛ حسینی، الهه و آمایه، سارا. (1396). ترسیم و تحلیل شبکه هم‌نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب‌شناسی خانواده» با بهره‌گیری از شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی. خانواده‌پژوهی، 50.
بصیرغفوری، حامد؛ وکیلیان، مریم؛ محمدحسن‌زاده، حافظ و فرهمند، شروین. (1391). ترسیم شبکه‌های هم‌تألیفی حوزه طب اورژانس ایران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای. مدیریت سلامت، ۱۵ (۴۸).
خاصه، علی‌اکبر؛ سوسرایی، مسعود و فخار، مهدی. (1395). تحلیل خوشه‌های موضوعی و ترسیم نقشه‌های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه انگل‌شناسی با تأکید بر شاخص‌های هم‌تألیفی و شاخص اچ. میکروب‌شناسی پزشکی ایران، ۱۰ (۲)، 74-63.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده و فرج پهلو، عبدالحسین .(1392). بررسی تأثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره‌وری پژوهشگران علم اطلاعات.  کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16( 61).
عرفان‌منش، محمدامین و ارشدی، هما. (1394). شبکه هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(1)، 99-79.
Anwar, M.; Azfar, A.; Zhou, R.; Wang, D.; Fahad, A. & Richard, M. (2018). Mapping the knowledge of National Security in 21st Century a Bibliometric Study. Cogent Social Sciences, 4(1), 48-60.
Balzacq, T. (2008). The Policy Tools of Securitization: Information Exchange, EU Foreign and Interior Policies. J. Commun. Media Study, 46 (1), 75–100.
Barbora, B. (2019). Frozen Narratives: How Media Present Security in the Arctic. Polar Science, 21, 37–46.
Bastian, M.; Heymann, S. & Jacomy, M. (2009). Gephi: an Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks. In Third International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
Buzan, B.; Waever, O. & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder Lynne Rienner Publishers, London.
Columba, P. & Williams, N. V. (2010). Critical Security Studies: An Introduction, Routledge.
Courtial, J.P. (1994). A Co–word Analysis of Scientometrics. Scientometrics, 31 (3), 251-260.
David, K. & Gattie.( 2020). Energy, Climate and Nuclear power Policy in the 21st Century: The Primacy of National Security. The Electricity Journal, 33, 65-83.
Ding, Y.; Gobinda, G.; Chowdhu, Ry. & Schubert, F. (2001). Bibliometric Cartography of Information Retrieval Research by Using Co-word Analysis. Information Processing and Management, 37 (6), 817-842.
Does, A. ( 2013). Securitization Theory According to the Copenhagen School. In: Does, A. (Ed.), the Construction of the Maras: Between Politicization and Securitization. eCahiers de l'Institut. Graduate Institute Publications. http://books.openedition.org/ iheid/719, Accessed date: 9 October 2017
Emmers, R. (2013). Securitization, in: Collins, A. (Ed.), Contemporary Security Studies. Oxford University Press, Oxford.
Eroukhmanoff, C. (2017). Securitization Theory, in: Mcglinchey, S., Walters, R., Scheinpflug, C. (Eds.), International Relations Theory. E-International Relations publishing, Bristol, 104-109.
 Hsu, W. & Li, J. (2018). Visualizing and Mapping the Intellectual Structure of Medical Big Data. Journal of Information Science, 45(2), 239-258.
McGloin, J. M. & Kirk, D. S. (2014). An Overview of Social Network Analysis. In Advancing Quantitative Methods in Criminology and Criminal Justice (75-87). Routledge.
Olijnyk, N. (2015). A Quantitative Examination of the Intellectual Profile and Evolution of Information Security from 1965 to 2015. Scientometrics, 105, 883–904.
Patricia, L. & Bellia, A. (2012). WikiLeaks and the Institutional Framework for National Security Disclosures. Yale low journal, 121(6).
Pram gad, U. & Peterson, K. L. (2011). Concepts of Politics in Securitization Studies. Security Dialogue, 42(4-5).
Shen, L. B.; Xiong, & Hu, J. (2017). Research Status, Hotspots and Trends for Information Behavior in China Using Bibliometric and Co-word Analysis. Documentation, 73 (4), 618-633.
Stritzel, H. (2014). Security in Translation, Securitization Theory and the Localization of Threat, New York, Palgrave Macmillan.
Song, M.; Heo, G. E. & Kim, S. Y. (2014). Analyzing Topic Evolution in Bioinformatics: Investigation of Dynamics of the Field with Conference Data in DBLP. Scientometrics,101(1), 397-428.
Van Eck, NJ. & Waltman, L. (2010). Software Survey: Vosviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
Van Eck, NJ. (2018). Methodological Advances in Bibliometric Mapping of Science 2011. Accessed on June 2018.
Wang, C. (2013). An Invisible Network of Knowledge of Security and Privacy of Health. IACSIT International Journal of Engineering and Technology, 5(3), 357-360.
Weaver, O. (2003). Securitization and DE securitization, in: Ronnie D. Lipschutz (ed), on Security, New York: Columbia University press.
Zancanaro, A.; Todesco, JL. & Ramos, F. (2015). A Bibliometric Mapping of Open Educational Resources. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1).
Zavaraqi, R.(2016). Mapping the Intellectual Structure of Knowledge Management Subject Area: A Co-Citation Network Analysis. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 14(1).
Zhao, L.; Lishu Z. & Dake W. (2018). Security Management and Operation Mechanism of Digital Libraries in Military Academies, Advances in Social Science. Education and Humanities Research, 233, 1019-1022.