نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال در توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی اجرا شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی بوده و جامعه آماری آن را همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر تشکیل داده‌اند. در نهایت، تعداد 370 نفر به ­عنوان نمونه از طریق نرم‌افزار تعیین حجم نمونه سمپل­ پاور به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه­ و­تحلیل داده­ ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه­ و­تحلیل داده­ ها در نرم‌افزارهای اس ­پی ­اس ­اس،
پی ­ال ­اس انجام گرفته است. آوای سازمانی دیجیتال، تأثیری به میزان0/489 و پذیرش رسانه  اجتماعی تأثیری به میزان0/467 بر توانمندسازی دارد؛ آوای سازمانی دیجیتال دارای تأثیری به میزان0/830 بر پذیرش رسانه اجتماعی است. به‌این‌ترتیب، مشخص می‌شود که پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی نقش میانجی‌گری را در رابطه بین آوای سازمانی دیجیتال و توانمندسازی کارکنان دارد. به‌عبارتی جهت توانمندسازی کارکنان، آوای سازمانی دیجیتال و پذیرش رسانه‌های اجتماعی است.

تازه های تحقیق

با‌توجه‌به گسترش انواع فناوری، امروزه استفاده از ظرفیت سیستم ­ها و روش­ های فناورانه در راه توانمندسازی کارکنان امری ضروری است. ازاین‌رو، بهره­ گیری از برخی متغیرها ازجمله آوای سازمانی دیجیتال می­ تواند شرایطی را برای توسعه فعالیت ­های گروهی و ارائه ایده­ ها و انتقادها خود در بستر فناوری و رسانه فراهم آورد. بر‌این‌اساس،‌ توجه به بهره­ گیری از ظرفیت برخی متغیرها ازجمله، آوای سازمانی دیجیتال و پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی به‌منظور توانمندسازی کارکنان را می‌توان به‌عنوان نوعی نوآوری در پژوهش حاضر در نظر گرفت.

‌ ماهیت متفاوت سازمان­ های دولتی و خصوصی و همچنین تفاوت در فرایندها و مخاطبان هر یک؛ نیاز است که توانمندسازی کارکنان به‌صورت اختصاصی در هر محیطی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گیرد. این مسئله سبب شده است که در پژوهش حاضر، ضمن انتخاب حوزه ورزش و سازمان­ های ورزشی دولتی؛ شرایطی به‌منظور بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان این سازمان­ ها فراهم آید. از‌این‌رو، یکی از محدودیت­ های پژوهش حاضر، ‌نبود امکان بررسی سایر سازمان­ های خصوصی در حوزه ورزش و یا سازمان ­های دولتی و خصوصی غیرورزشی برای بررسی و تحلیل عمیق­ تر بوده است. از دیگر محدودیت ­های پژوهش حاضر، ‌به شیوع ویروس کرونا و تأثیرگذاری آن بر گسترش استفاده از فضاهای مجازی و رسانه­ های جمعی می‌توان اشاره کرد که برخی از روابط این پژوهش را تحت شعاع قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Digital Organizational Voice on Employee Empowerment With the Mediating of Social Media Organizational Acceptance in Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • Reza Bahrami 1
  • Saeed SadeghiBorujerdi 2
  • Reza Sabunchi 3

1 Sports Management

2 Full Prof. In Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran

3 Associate Prof. In Sports Management, Islamic Azad University, Borujard Branch, Borujard, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the role of digital organizational voice in empowering employees by mediating the organizational acceptance of social media in sports organizations. This research is of correlational type, and the statistical population is all employees of sports and youth departments in the west of the country, numbering 885 people from which 370 people were selected through sampling using spss ample power software. The research tool for gathering data was a standard questionnaire. The method of structural equations was used to analyze the data. All the process of data analysis was done by SPSS, PLS software. The findings showed that digital organizational voice had an effect of 0.489 and social media adoption had an effect of 0.467 on empowerment. Digital organizational voice had a 0.830 effect on social media acceptance. Then, it was found that organizational adoption of social media in sports organizations plays a mediating role between digital organizational voice and employee empowerment. In other words, it is for the empowerment of employees, the digital organizational voice and the acceptance of social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Organizational Voice
  • Social Media
  • Sports Organization
  • Employees
امیدی، علی و فاطمه سادات، عسگری. (1401). بررسی عوامل مؤثر بر آوای سازمانی ( با رویکرد فراترکیب). هفتمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور، تهران، 9-1.
حسن ­زاده ­پسیخانی، محمدصادق؛ راضیه، باقرزاده ­خداشهری و احسان، اکرادی. (1395). تأثیر رفتارهای ادراک‌شده توانمندساز مدیران بر آوای سازمانی کارکنان سازمان فنی و حرفه ­ای استان گیلان. پژوهش ­های رهبری و مدیریت آموزشی، 3(9)، 43-25.
علم‌بیگی، امیر؛ پروین، حاجی‌آقا و سارا، جلیلیان. (1398). بررسی نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 (3)، 609-595.
مرادی، محسن و عاطفه، رضوی. (1393). بررسی نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی سازمانی بر تحول سازمانی. همایش مدیریت تحول در سازمان‌ها با رویکرد علوم رفتاری، تهران، 11-1.
موسویان، سیدمرتضی. (1390). طراحی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در رسانه ملی. پژوهش ­های ارتباطی، 18 (1)، 114-93.
نظرویسی، حامد؛  مظفر، یکتایار و حمید، قاسمی. (1399). طراحی الگوی سواد رسانه ­ای در ورزش. پژوهش­ های ارتباطی، 27 (2)، 149-121.
Al-Azawei, A. (2018). Predicting the Adoption of Social Media: An Integrated Model and Empirical Study on Facebook Usage. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 13, 233-258.
Behroozi, M.; Fadaiyan, B. & Ebneroomi, S. (2012). A Survey of Effective Elements of Empowerment of the University Employees of Medical Sciences Toward a Conceptual Framework: Iran's Perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2832-2836.
Bogosian, R. (2011). Engaging Organizational Voice: A Phenomenological Study of Employees' Lived Experiences of Silence in Work Group Settings (Doctoral Dissertation, The George Washington University).
Brink, T. (2017). B2B SME Management of Antecedents to the Application of Social Media. Industrial Marketing Management, 64, 57-65.
Cheng, Z.; Liu, W.; Zhou, K.; Che, Y. & Han, Y. (2021). Promoting Employees’ Pro‐Environmental Behaviour Through Empowering Leadership: The Roles of Psychological Ownership, Empowerment Role Identity, and Environmental Self‐Identity. Business Ethics, the Environment & Responsibility, 30(4), 604-618.
Chiang, C. F. & Chen, J. A. (2021). How Empowering Leadership and A Cooperative Climate Influence Employees’ Voice Behavior and Knowledge Sharing in the Hotel Industry. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22(4), 476-495.
Curtis, L.; Edwards, C.; Fraser, K. L.; Gudelsky, S.; Holmquist, J.; Thornton, K. & Sweetser, K. D. (2010). Adoption of Social Media for Public Relations by Nonprofit Organizations. Public Relations Review, 36(1), 90-92.
Diwyarthi, N. D. M. S. D.; Sukerti, N. N.; Pramana, I. D. H. & Jata, I. W. (2022). Empowering Employees with Glamping as an Alternative Accommodation in the New Normal Era in Kembang Merta Village, Tabanan Regency, and Bali Province. Community Development Journal, 6(2), 48-51.
Doğru, Ç. (2019). Meta-Analysis of Antecedents and Consequences of Empowering Employees as a Contemporary Management Approach. In Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy, 1-17. IGI Global.
Gonzalez, R.; Llopis, J. & Gasco, J. (2015). Social Networks in Cultural Industries. Journal of Business Research, 68(4).
Hanaysha, J. & Tahir, P. R. (2016). Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Job Satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 272-282.
Hashemy, S. H.; Yousefi, M.; Soodi, S. & Omidi, B. (2016). Explaining Human Resource Empowerment Pattern and Organizational Excellence Among Employees of Emergency of Guilan's University Hospitals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 6-13.
Hong, S. & Kim, B. (2019). Exploring Social Media Use in University Crisis Communication: An Experiment to Measure Impact on Perceived Crisis Severity and Attitudes of Key Publics. Journal of Contingencies and Crisis Management, 27(1), 61-71.
Hosseini, E. & Sabokro, M. (2022). A Systematic Literature Review of The Organizational Voice. Iranian Journal of Management Studies, 15(2), 227-252.
Hosseini, E. Saeida Ardekani, S. & Sabokro, M. (2021). Investigating the Leadership Integrity on the Voice of the Employees by Mediating the Empowering Behaviors of the Leader (A Case Study: Yazd Travel Agencies). Journal of Tourism and Development, 10(1), 241-256.
Karim, F. & Rehman, O. (2012). Impact of Job Satisfaction, Perceived Organizational Justice and Employee Empowerment on Organizational Commitment In Semi-Government Organizations of Pakistan. Journal of Business Studies Quarterly, 3(4), 92.
Khaliq Alvi, A.; Lashari, R. H.; UR Rehman, S.; Kaur, P. & Jawaid, A. (2019). The Impact of Organizational Justice on Organizational Performance in View Point of Employee Voice. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 8(4), 624.
Kim, M. & Beehr, T. A. (2022). Empowering Leadership Improves Employees’ Positive Psychological States to Result in More Favorable Behaviors. The International Journal of Human Resource Management, 1-37.
Leonardi, P. M. & Vaast, E. (2016). Social Media and Their Affordances for Organizing: A Review and Agenda for Research. Academy of Management Annals, 11(1), 150-188.
Leonardi, P. M.; Huysman, M. & Steinfield, C. (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 1-19.
Leong, C. M. L.; Pan, S. L.; Ractham, P. & Kaewkitipong, L. (2015). ICT-Enabled Community Empowerment in Crisis Response: Social Media in Thailand Flooding 2011. Journal of the Association for Information Systems, 16(3), 1.
Leong, C.; Pan, S. L.; Bahri, S. & Fauzi, A. (2019). Social Media Empowerment in Social Movements: Power Activation and Power Accrual in Digital Activism. European Journal of Information Systems, 28(2), 173-204.
Luo, X.; Zhang, J. & Duan, W. (2013). Social Media and Firm Equity Value. Information Systems Research, 24(1).
Poba-Nzaou, P.; Lemieux, N.; Beaupré, D. & Uwizeyemungu, S. (2016). Critical Challenges Associated With the Adoption of Social Media: A Delphi of a Panel of Canadian Human Resources Managers. Journal of Business Research, 69(10), 4011-4019.
Qalati, S. A.; Yuan, L. W.; Khan, M. A. S. & Anwar, F. (2021). A Mediated Model on the Adoption of Social Media and Smes’ Performance in Developing Countries. Technology in Society, 64, 101513.
Riaz, A.; Shahid, M. & Ali, Q. (2021). A Moderated Mediation Model of Empowering Leadership and Employees’ In novative Work Behavior. Journal of Management and Research, 8(2), 252-274.
Siamagka, N. T.; Christodoulides, G.; Michaelidou, N. & Valvi, A. (2015). Determinants of Social Media Adoption by B2B Organizations. Industrial Marketing Management, 51, 89-99.
Sinclaire, J. K. & Vogus, C. E. (2011). Adoption of Social Networking Sites: An Exploratory Adaptive Structuration Perspective for Global Organizations. Information Technology and Management, 12(4), 293-314.
Takeuchi, R. Chen, Z. & Cheung, S. Y. (2012). Applying Uncertainty Management Theory to Employee Voice Behavior: An Integrative Investigation. Personnel Psychology, 65(2), 283-323.
Viveros, H.; Kalfa, S. & Gollan, P. J. (2018). Voice as an Empowerment Practice: The Case of an Australian Manufacturing Company. In Advances in Industrial and Labor Relations, 2017: Shifts in Workplace Voice, Justice, Negotiation and Conflict Resolution in Contemporary Workplaces. Emerald Publishing Limited.
Wikström, C. & Wikström, M. (2020). Merit-Based Admissions in Higher Education. Higher Education Admission Practices: An International Perspective, 34(1).
Wolcott, P.; Kamal, M. & Qureshi, S. (2008). Meeting the Challenges of  ICT Adoption by Micro‐Enterprises. Journal of Enterprise Information Management, 21 (6), 616-632.
Zerfa, A.; Stieglitz, S.; Clausen, S.; Ziegele, D. & Berger, K. (2021). Communications Trend Radar 2021. Denialism, Virtual Corporate Communications, Sustainable Communications, Digital Nudging & Voice Interaction. Communication Insights, 10.
Zhang, S.; Bowers, A. J. & Mao, Y. (2021). Authentic Leadership and Teachers’ Voice Behaviour: The Mediating Role of Psychological Empowerment and Moderating Role of Interpersonal Trust. Educational Management Administration & Leadership, 49(5), 768-785.