نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش، به بررسی نقش رسانه‌ها در ارزیابی عملکرد تربیت‌بدنی آموزش‌و‎پرورش پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند و جامعه‌آماری، شامل استادان دانشگاه‌ها، مدیران سازمان و مشاوران حرف‌های مرتبط با موضوع بوده است. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته 17 نفر) و ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بوده است. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان،‌ مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته و برای تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه‌ها و استخراج کدهای پژوهش، نشان داده است که 6 مقوله اصلی (کد محوری) شامل جمع‌آوری اطلاعات، گزارش‌دهی، ارتباطی، مالی، انتقادی و آگاهی‌رسانی( ‌اطلاع‌رسانی) و 24 کد باز، از عوامل نقش رسانه‌ها در ارزیابی عملکرد تربیت‌بدنی آموزش‌و‌پرورش بوده‌اند. همچنین بر اساس نتایج کدگذاری انتخابی، جمع‌آوری اطلاعات بر 5 متغیر دیگر تأثیر دارد و متغیر ارتباطی بر مالی و انتقادی تأثیرگذار است؛ بنابراین توجه‌به عوامل ارزیابی عملکرد تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش از طریق رسانه‌ها، می‌تواند مسیر روشنی پیشروی مدیران این سازمان قرار دهد تا بر اساس آن برنامه‌های مناسب را تدوین کنند.
 

تازه های تحقیق

محدودیت و نوآوری

 کمبـود منابـع و مطالـب مرتبـط با موضـوع و آشـنا نبـودن برخـی از افـراد جامعـه مطالعاتـی بـا مفهـوم مـورد بررسـی، در کنار پراکنـده بـودن یافته ­هـای مطالعاتـی، از محدودیت‌هـای پژوهـش اسـت. مهم‌تریـن جنبـه نـوآوری آن را نیـز می ­تـوان، دسـت­ اول بـودن موضـوع و روش انجـام کار دانست که از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام­ مند بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Evaluating the Performance of Sports Education

نویسندگان [English]

  • Safdar Soltani 1
  • Mohammadreza Esmailzadeh Q. 2
  • Hassan Fahimdevin 2

1 Ph.D. Student Sports Management, Physical Education Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Associate Prof. Physical Education Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The research addressed the role of media in evaluating the performance of sports education. The qualitative research with a systematic and socio-statistical exploratory approach included university professors, organization managers and professional consultants related to the subject. A sufficient number of 17 people were selected by judgment method based on reaching theoretical saturation. The data collection tool included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the data collection tool was evaluated and confirmed based on legal and scientific validity, experts› opinion, and agreement between reviewers, and multi-stage conceptual coding method. The findings were analyzed by systemic analysis approach. The results of analyzing the interviews and extracting the research codes have shown that 6 main categories (core codes) including information gathering, reporting, communication, financial, critical, and informing, and 24 open codes are among the factors of the role of the media have been in the evaluation of the performance of sports education. Also, based on the results of selective coding, information gathering has an effect on 5 other variables, and the communication variable has an effect on financial and critical; so paying attention to the factors of evaluating the performance of sports education through the media, can set a clear path for the managers of this organization to formulate appropriate programs based on it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Performance Evaluation
  • Sports Education
  • Education
  • Model
احمدی، سمیرا. (1392). تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزشی ووشو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بیرجند.
ایزدنژاد، سلمان و آزاده، امیری. (1400). مطالعه و ارزیابی عملکرد فضاهای پشتیبان مراکز تجاری و ورزشی شهرآبادان. کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افقهای هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز.
ثامرالرداد. (1394). تحلیل و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مربیان حرفهای هندبال عراق. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
خدایاری، سعید؛ عباس، خدایاری و محسن، باقریان. (1399). رابطه ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی ‌کاری با اجرای تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در تربیتبدنی، علوم ورزشی و قهرمانی، تهران.
خزاعی‌نژاد، فروغ؛ فرهاد، علیزاده افشار؛ مائده، بهنام‏زاده و ناعمه، منصوری. (1400). ارزیابی عملکرد مدیریت شهری از منظر شهروندان مورد مطالعه بخش مرکزی شهر بجنورد. کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افقهای هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز.
رضایی، نسرین. (1397). سواد رسانهای، فضای مجازی و شکاف نسلی، دومین همایش بینالمللی سوادرسانهای و اطلاعاتی با موضوع خانواده. تهران: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.
رمضانی‌نژاد‎صادق، آمنه و ابراهیم، رحیم‌نژاد. (1397). ارزیابی عملکرد وزارت ورزش‌و‌جوانان باکارت امتیازی متوازن. هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت، تهران.
کرم‌پور، محمد؛ شیما، عوض‌پور و میثم، طرهانی. (1399). مروری بر تأثیر رسانه‌ها در اقتصاد ورزشی. ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیتبدنی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
گوهررستمی، حمیدرضا و بهنام، عاشقی. (1399). مروری بر ادبیات مدیریت و ارزیابی عملکرد در سازمان‌های ورزشی با نگاهی به ورزش همگانی. کنفرانس ملی تازههای علوم ورزشی و سلامت، ایلام.
Barros, P. & Carlos. (2020). In Centive Regulation and Efficiency in Sport Organizational Training Activities. Sport Management Review, 6, 33-52.
Darvin, L. & Sagas, M. (2017). Objectification in Sport Media: Influences on a Future Women’s Sporting Event. International Journal of Sport Communication10(2), 178-195.
Euidong, Y. (2020). An Examination of Organizational Effectiveness of The Korea Baseball Organization, Ph.D Dissertation, The Florida State University.
Hadders-Algra, M. (2020). Interactive Media Use and Early Childhood Development. Jornal De Pediatria, 96(3), 273-275.
Hoye, R. (2020). Board Performance of Australian Voluntary Sport Organization. Research & Eva; Uation, 12 (10), 1-8.
Huang, F.; Ye, Y.; Kao, C. (2015). Developing a Novel Intuitionistic Fuzzy Importance–Performance Analysis for Evaluating Corporate Social Responsibility in Sport Tourism Event. Expert Systems with Applications, 42(19), 6530-6538.
Johnson, I. L.; Sengupta, S.; Schöning, J. & Hecht, B. (2016). The Geography and Importance of Localness in Geotagged Social Media. In Proceedings of the 2016 CHI Conference On Human Factors in Computing Systems, 515-526.
Koronios, K.; Travlos, A.; Douvis, J. & Papadopoulos, A. (2020). Sport, Media and Actual Consumption Behavior: An Examination of Spectator Motives and Constraints for Sport Media Consumption. Euromed Journal of Business.
Latham, G.; Almost, J.; Mann, S. & Moore, C. (2015). New Development in Performanc Management. Organizational Dynamics, 34(1), 77-87.
Osborne, A.; Sherry, E. & Nicholson, M. (2016). Celebrity, Scandal and the Male Athlete: A Sport Media Analysis. European Sport Management Quarterly, 16(3), 255-273.
Papadimitriou, D. & Taylor, R. (2019). Organizational Effectiveness of Hellenic National Sports Organizations: A Multiple Constituency Approach. Sport Management Review, 3, 23-46.
Scannell, P. (2020). Media and Communication. SAGE Publications Limited.
Shahril, M. I. B. & Salimin, N. B. (2015). The Validity and Reliability of ISO Test Towards the Performance Assessment of Future Physical Education Teachers in Teaching and Learning Process. Procedia-Social and Behavioral.