نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی مدل نقش رسانه‌ها در ارزیابی عملکرد تربیت‌بدنی آموزش و پرورش بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و ...) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها و ...) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (17 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. نتایج تحلیل مصاحبه‌ها و استخراج کدهای پژوهش، نشان داد که 6 مقوله اصلی (کد محوری) شامل جمع‌آوری اطلاعات، گزارش دهی، ارتباطی، مالی، انتقادی و آگاهی‌رسانی (اطلاع‌رسانی) و 24 کد باز، از فاکتورهای نقش رسانه‌ها در ارزیابی عملکرد تربیت-بدنی آموزش و پرورش می‌باشد. همچنین نتایج کدگذاری انتخابی نشان داد که جمع‌آوری اطلاعات بر هر پنج متغیر دیگر تأثیر دارد و متغیر ارتباطی بر مالی و انتقادی تأثیرگذار است بنابراین توجه به فاکتورهای ارزیابی عملکرد تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش به وسیله رسانه‌ها، می-تواند مسیر روشنی پیش‌روی مدیران این سازمان قرار دهد تا بر اساس آن برنامه‌های مناسبی تدوین نمایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the model of the role of the media in evaluating the performance of physical education in education

نویسندگان [English]

  • Safdar Soltani 1
  • Mohamadreza Esmaeilzadeh Ghandhari 2
  • Hassan Fahim Duvin 3

1 PhD Student in Sports Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the model of the role of the media in evaluating the performance of physical education in education. Qualitative research with a systematic exploratory approach was chosen. The statistical population included two parts of human resources (professors, managers, etc.) and information sources (books, articles, documents, media, etc.). Sampling was done in a sufficient number and with a judgment method based on reaching theoretical saturation (17 people). Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the tool was evaluated and confirmed based on the legal and scientific validity of the sample, expert opinion and agreement between the correctors. In order to analyze the findings, a multi-stage conceptual coding method with a systemic analysis approach was used. The results of the analysis of the interviews and extraction of the research codes showed that 6 main categories (core codes) including information gathering, reporting, communication, financial, critical and awareness (informing) and 24 open codes are among the role factors. The media evaluates the performance of physical education and education. Also, the results of selective coding showed that information gathering has an effect on all five other variables, and the communication variable has an effect on financial and critical, so paying attention to the factors of evaluating the performance of physical education through the media can be a clear way forward for managers. This organization should make appropriate programs based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • performance evaluation
  • physical training
  • education
  • model