نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی بهره‌گیـری از ظرفیت رسانه‌ها در توسعه نوآوری‌های آموزشی در برنامه درس تربیت‌بدنی بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و رویکرد آن، کیفی بوده و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده‌ شده است. برای انجام مصاحبه، مشارکت‌کنندگان پژوهش از میان اعضای هیئت‌علمی رشته مدیریت ورزشی انتخاب شده‌اند و از دیدگاه‌های مدیران تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس، معلمان و دبیران تربیت‌بدنی مدارس و دانش‌آموزان نیز بهره برده شده است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند، از نوع معیاری (معیار داشتن پژوهش برای استادان و تجربه بیش از 10 سال برای مدیران تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش، مدیران، معلمان و دبیران تربیت‌بدنی و کسب مدال‌های قهرمانی ورزشی برای دانش‌آموزان) تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته و تعداد نمونه‌ها شامل 18 نفر بوده است. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای بهره برده شده و نتایج تحلیل مضمون نشان داده است که 4 مضمون سازمان‌دهنده آموزشی، سرگرمی، انگیزشی و فرهنگ‌سازی و 21 مضمون پایه به‌عنوان ابعاد نقش رسانه‌ها در توسعه برنامه درسی نوآورانه درس تربیت‌بدنی وجود دارند. باتوجه‌به تأثیر نقش رسانه‌ها در توسعه برنامه درسی نوآورانه درس تربیت‌بدنی مدارس، توصیه می‌شود که از نتایج پژوهش حاضر به‌منظور توسعه برنامه درسی نوآورانه درس تربیت‌بدنی مدارس استفاده شود.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت

باتوجه‌به گسـترش نوآوری‌های آموزشی، امروزه اسـتفاده از ظرفیت رسانه­ ها در راه توانمندسـازی برنامه درس تربیت‌بدنی دانش ­آموزان امـری ضـروری اسـت. ازایـن­ رو، بهره­ گیـری از برخی متغیرها ازجمله فرهنگ‌سازی، فعالیت‌های آموزشی و عوامل سرگرمی و انگیزشی می ­تــواند شـرایطی را برای توسـعه فعالیت ­هـای ورزشی و ارائـه ایده ­هـا و انتقادهـا خود در بسـتر فنـاوری و ظرفیت رسـانه ­ها فراهم آورد. از محدودیت ­هـای پژوهش حاضـر، به شـیوع ویـروس کرونـا و تأثیرگذاری به گسـترش اسـتفاده از رسـانه­ های جمعی می­ تــوان اشـاره کـرد که ممکن است؛ برخـی از روابط را تحت‌شـعاع قرار داده اسـت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Model of Utilizing the Capacity of the Media to Develop Educational Innovations in the Physical Education Curriculum

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Deldar 1
  • Ghodratoallah Ghodratoallah Bagheri R. 2
  • Ali Saberi, 3

1 Sports Management

2 Associate Prof. In Sports Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Farabi, Qom, Iran

3 Assistant of Prof. in Sports Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Farabi, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was providing a model of utilizing the capacity of the media in the development of educational innovations in the physical education curriculum. The research method was qualitative in terms of the purpose, application, and approach, and the theme analysis method has been used. faculty members of the sports management field were selected as the participants of the research to interview. the views of the physical education managers, school managers, teachers and school physical education teachers and students were also used. The sample were selected Purposefully - the criterion of having research for professors and experience of more than 10 years for physical education managers, managers, teachers and physical education teachers and winning sports championship medals for students - until reaching theoretical saturation of 18 people. To analyze the data, the continuous comparison method was used using MaxQD Pro. software. The results of the theme analysis showed that there are 4 educational, entertainment, motivational, and cultural organizing themes and 21 basic themes as the dimensions of the media's role in the development of the innovative physical education curriculum. Considering the impact of the media's role in the development of the innovative curriculum of physical education lessons in schools, it is recommended that the results of this research be used to develop the innovative curriculum of physical education lessons in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational
  • Motivational
  • Entertainment
  • Culture Building
  • Model
دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش. (1391). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. مصوبه اسفند 1391، تهران: شورای عالی آموزش‌و‌پرورش با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
رضایی، نسرین. (1397). سواد رسانه‌ای، فضای مجازی و شکاف نسلی. دومین همایش بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، تهران: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.
کرم ‎پور، محمد؛ شیما، عوض ‎پور و میثم، طرهانی. (1399). مروری بر تأثیر رسانه‌ها در اقتصاد ورزشی. ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیتبدنی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
Akramovich, A. A. & Nazirjonovich, X. Z. (2021). Technologies for Developing of Future Physical Education Teachers Through Media Education Tools. Academician: An International Multidisciplinary Research Journal11(2), 885-890.‏
Alenezi, W. & Brinthaupt, T. M. (2022). The use of Social Media as a Tool for Learning: Perspectives of Students in the Faculty of Education at Kuwait University. Contemporary Educational Technology, 14(1), Ep 340.‏
Almusawi, H. A.; Durugbo, C. M. & Bugawa, A. M. (2021). Innovation in Physical Education: Teachers’ Perspectives on Readiness for Wearable Technology Integration. Computers & Education, 167, 104-185.‏
Banville, D.; Marttinen, R.; Kulinna, P. H. & Ferry, M. (2021). Curriculum Decisions Made by Secondary Physical Education Teachers and Comparison with Students’ Preferences. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 12(3), 199-216.
Cannon, M.; Connolly, S. & Parry, R. (2022). Media Literacy, Curriculum and the Rights of the Child. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 43(2), 322- 334.‏
Centeio, E.; Mercier, K.; Garn, A.; Erwin, H.; Marttinen, R. & Foley, J. (2021). The Success and Struggles of Physical Education Teachers While Teaching Online During the COVID-19 Pandemic. Journal of Teaching in Physical Education, 40(4), 667- 673.‏
Darvin, L. & Sagas, M. (2017). Objectification in Sport Media: Influences on a Future Women’s Sporting Event. International Journal of Sport Communication, 10(2), 178-195.
Davis, S.; Zhu, X. & Haegele, J. (2018). Factors Influencing High School Girls’ Enrolment in Elective Physical Education: An Exploratory Qualitative Inquiry. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 9(3), 286–299. Doi:10.1080/25742981.2018.1493934
Fortuna, R. (2022). Students’ Social Media Access, Sources, and Reasons for Utilization: Basis for Integration in the CurriculumStudies In Humanities And Education, 3(1), 48- 64.‏
Hadders-Algra, M. (2020). Interactive Media use and Early Childhood Development. Jornal De Pediatria, 96(3), 273-275.
Hamadi, M.; El-Den, J.; Azam, S. & Sriratanaviriyakul, N. (2022). Integrating Social Media as Cooperative Learning Tool in Higher Education Classrooms: An Empirical StudyJournal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 34(6), 3722- 3731.‏ (In Persian)
Hedenborg, S.; Svensson, D. & Radmann, A. (2022). Global Challenges and Innovations in Sport: Effects of Covid-19 on Sport. Sport in Society, 1- 4.‏
Ikramovna, K. D. (2022). The Importance of Media Education in the Educational Process. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali, 2(3), 328- 330.‏
Johnson, I. L.; Sengupta, S.; Schöning, J. & Hecht, B. (2016). The Geography and Importance of Localness in Geotagged Social Media. In Proceedings of The 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 515-526.
Karomatovich, I. A. (2022). Methods of Teaching Children for Movement Activities in The Process of Physical Education. Web of Scientist. International Scientific Research Journal, 3(1), 242- 249.‏
Kavale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Koronios, K.; Travlos, A.; Douvis, J. & Papadopoulos, A. (2020). Sport, Media and actual Consumption Behavior: An Examination of Spectator Motives and Constraints for Sport Media Consumption. Euromed Journal of Business.
Lee, J.; Oh, S.; Dong, H.; Wang, F. & Burnett, G. (2019). Motivations for Self‐archiving on an Academic Social Networking Site: A Study on Researchgate. Journal of the Association for Information Science and Technology, 70(6), 563-574.‏
Liu, D. & Yang, D. (2022). Research on College Students 'Sports Competition Management and Sports Teaching Innovation Mechanism from the Perspective of Psychology. Psychiatric Daubing, 34(Supply 4), 228- 228.‏
Mauro, M. (2020). Media Discourse, Sport and the Nation: Narratives and Counter-Narratives in The Digital Age. Media, Culture & Society, 42(6), 932- 951.‏
Meraji, M.; Ghafouri, F. A. R. Z. A. D.; Keshgar, S. & Javadipour, M. (2022). Investigating the Factors Affecting the Improvement of Educational Innovation of Physical Education Teachers. Research On Educational Sport. ‏(In Persian)
Mitchell, S. A. & Walton-Fisette, J. L. (2022). The Essentials of Teaching Physical Education: Curriculum, Instruction, and Assessment. Human Kinetics.‏
Numbers, S. N. C. P. (2021). Innovations of Teaching Physical Education. Education, 57, 68.‏
Osborne, A.; Sherry, E. & Nicholson, M. (2016). Celebrity, Scandal and the Male Athlete: A Sport Media Analysis. European Sport Management Quarterly, 16(3), 255-273.
Phillips, S. R. & Silverman, S. (2015). Upper Elementary School Student Attitudes Toward Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 34(3), 461–473. Doi:10.1123/Jtpe.2014-0022
Phillips, S.; Marttinen, R.; Mercier, K. & Gibbone, A. (2020). Middle School Students’ Perceptions of Physical Education: A Qualitative Look. Journal of Teaching in Physical Education (Ahead of Print), 1–9. Doi:10.1123/Jtpe.2019-0085
Razack, S. & Joseph, J. (2021). Misogynoir in Women’s Sport Media: Race, Nation, and Diaspora in the Representation of Naomi Osaka. Media, Culture & Society, 43(2), 291- 308.‏
Salomaa, S. & Mertala, P. (2022). Media Education in Finnish Early Childhood Teacher Education: A Curricular Analysis. in Finnish Early Childhood Education and Care, 69-83. Springer, Cham.‏
Scannell, P. (2020). Media and Communication. SAGE Publications Limited.
Silverman, S. (2017). Attitude Research in Physical Education: A Review. Journal of Teaching in Physical Education, 36(3), 303–312. Doi:10.1123/Jtpe.2017-0085
Stempel, C. (2020). Sport as High Culture in the USA. International Review for The Sociology of Sport, 55(8), 1167-1191.‏
Subramaniam, P. R. & Silverman, S. (2007). Middle School Students’ Attitude Toward Physical Education. Teaching and Teacher Education, 23(5), 602–611. Doi:10.1016/J.Tate. 2007.02.003
Sun, X.; Li, H. & Ghosal, V. (2020). Firm-level Human Capital and Innovation: Evidence from China. China Economic Review, 59, 101388.‏
Trussell, D. E. (2020). Building Inclusive Communities in Youth Sport for Lesbian-Parented Families. Journal of Sport Management, 34(4), 367- 377.‏
Ubaydulloxon, K. (2022). Improving The System of Preparation of Future Physical Education Teachers for Creative and Innovative Pedagogical Activities. Middle European Scientific Bulletin, 21, 99- 105.‏
Vale, L. & Fernandes, T. (2018). Social Media and Sports: Driving fan Engagement with Football Clubs on Facebook. Journal of Strategic Marketing, 26(1), 37-55.‏
World Health Organization. (2021). What is Physical Activity?. https://www.who.int
Yıldızer, G. & Munusturlar, S. (2022). Differences in Perceived Physical Literacy Between Teachers Delivering Physical Education in Schools: Classroom Teacher's vs Physical Education Teachers. Physical Education and Sport Pedagogy, 27(6), 626-639.‏