نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب و تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روزنامه‌نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پدیده‌‌های نوظهور از عواملی هستند که بر قواعد حقوقی تأثیر می‌گذارند. افزایش استفاده از عملیات سایبری، ازجمله انتشار خبر جعلی برای مداخله در امور دولت‌ها، پدیده نوظهوری است که به یکی از چالش‌های حقوق بین‌‌الملل تبدیل شده و به‌نوعی نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین‌المللی را با تردید روبه‎رو کرده است، ضمن ‌اینکه با اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها به‌عنوان یک قاعده عرفی و تعهد جهان‌شمول تزاحم دارد. پژوهش‌حاضر به بررسی خبر جعلی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته است. این از نوع کیفی بوده، برای گردآوری اطلاعات، از شیوه مطالعه «اسنادی و کتابخانه‌ای» بهره برده و از حیث هدف، « توسعه‌ای ـ کاربردی » است. پژوهش پیش‌رو، ضمن بررسی قاعده عدم مداخله و توضیح معنای «اجبار »، نشان می‌دهد که اصل عدم مداخله چگونه می‌تواند بر عملیات انتشار اخبار جعلی ـ که با هدف تأثیر نهادن بر اراده حاکمیتی دولت هدف صورت می‌گیرد ـ تأثیر بگذارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ اخبار جعلی در مواردی در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار می‌گیرد که بتوان آن را «اجبار » طبقه‌بندی کرد. همچنین استدلال می‌کند که الگوی جدیدی از عدم مداخله باید تدوین شود تا تمرکز خود را از استاندارد مرسوم اجبار یعنی اقدامات قهری و نظامی به استاندارد جدید دستکاری تغییر دهد.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت

مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر مداخله در امور داخلی دولت‌ها از طریق انتشار اخبار جعلی، موضوعی نو و تازه در عرصه ملی و بین المللی است که در پژوهش‌های پیشین کمتر به آن توجه شده ‌است. از نقاط مثبت پژوهش حاضر، کاربردی بودن آن است، چنان‌که یافته‌های هنجارمند حقوقی آن درباره نحوه مواجهه نهادهای حقوقی و رسانه‌ای با مداخله دولت‌ها از طریق عملیات اطلاعات سایبری و ازجمله انتشار اخبار جعلی، قابل بهره‌برداری است. نبود منابع کتابخانه ­ای غنی در زمینه موضوع مورد پژوهش در کشور و برخی محدودیت­ های خاص‌، همچنین نبود مقررات مدون در خصوص موضوع را می‌توان از مشکلات و دشواری­ هایی تلقی‌ کرد که نگارندگان در طول انجام پژوهش با آن مواجه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fake News Challenges from the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Harati 1
  • Alireza Zaheri 2
  • Ali Ahmadi 3
  • Mohammad Ali Solhchi 4

1 International Law

2 Assistant Prof. In Law, South Tehran and Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Prof. In Communication, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 Associate Prof. In Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Emerging phenomena cause changes in current legal rules. The increase in cyber activities, including the publication of fake news to interfere in states governing, is an emerging phenomenon that has become one of the challenges of international law and has somehow cast doubt on the legal order governing the international community. It is also in conflict with the principle of prohibition of interference in the local affairs of governments, as a customary rule and a universal obligation. The article studied fake news and the prohibition of interference in the local affairs of countries from the perspective of international law. This qualitative research is developmental-applied in terms of its goal. To collect information, the method of studying documents and libraries has been used. Focusing on the rule of non-intervention and explaining the meaning of compulsion, this research showed that the principle of non-intervention can affect the spread of fake news - with the aim of influencing in governing. According to the findings of the research, fake news in some cases violates the principle of non-intervention and cannot be classified as "forced". It also argues that a new model of non-intervention should be developed to shift its focus from the conventional standard of coercion, i.e. Coercive and military measures, to the new standard of manipulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Space
  • Social Media
  • News
  • Fake News
  • International Law
  • Non-Intervention
آزادی، محمدحسین و سعید، نیک‌گو. ‌(1398). حباب فیلتر و شخصی‌سازی اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی. رسانه، 30، 128-109.
ایرتون، شریلین و جولی، پوزیتی‌. (1398). اخبار جعلی و اطلاعات فریبکارانه (ترجمه جواد دلیری). تهران: ثانیه.
حیدری، علی‌مراد. (1391). بررسی حق تصحیح رسانه‌ای در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. پژوهشهای ارتباطی، 19 (70)، 139-111.
زابلی‌زاده، اردشیر. (1394). بررسی میزان استفاده از مقولات ساختاری روایت و خطابه در گزارش‌های خبری شبکه خبر. رسانههای دیداری و شنیداری، 11 (26)، 232-197.
ساعی، محمدحسین‌؛ محمدحسین‌، آزادی و هادی، البرزی‎دعوتی. (1398). ظهور خبر جعلی در عصر پساحقیقت؛ اهداف و پیامدها. رسانههای دیداری و شنیداری، 13 (31)، 85-59.
صادقی حقیقی، دیدخت. (1390). تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل. علوم سیاسی و روابط بینالملل، 4 (16)، 128-93.
عامری، زهرا و سیداحمد، حبیب‌نژاد. (1400). بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران. مجلس و راهبرد، 28(108)، 117-114.
قاسمی، غلامعلی. (1395). چالش‌های اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل. آفاق امنیت، 9(33)، 143-172.
کاستلز، امانوئل. (1393). قدرت ارتباطات (ترجمه حسین بصیریان جهرمی). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کریم‌آبادی، صادق. (1398). جایگاه حقوقی دکترین دولت‌ها در تفسیر معاهدات بین‌المللی. قانونیار، 3(9)،370-343.
کوربین، جولیت‌ام و آنسلم، اشتراوس. (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویهها و شیوهها (ترجمه بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مجدی‌زاده، زهرا و سیدمیلاد، موسوی حق‌شناس. (1399). چیستی و چرایی اخبار جعلی در عصر دیجیتال: فراتحلیل کیفی. مطالعات میانرشتهای ارتباطات و رسانه، 3 (7)، 124-93.
محسنیان‎راد، مهدی. (1371). روشهای مصاحبه خبری. تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
میرفخرایی، سیدحسن. (1394). بررسی اصل عدم مداخله و کاربرد زور در پرتو تحولات جهانی. مطالعات سیاسی، 7 (27)، 46-23.
هیلیارد، رابرت ال. (1389). نویسندگی برای تلویزیون و رادیو و رسانههای جدید (ترجمه فرزاد فرحزاد و صفورا نوربخش و غلامرضا تجویدی و نیسان گاهان). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
Ashley, C. (2019). Taming the Trolls: The Need for an International Legal Framework to Regulate State Use of Disinformation on Social Media. The Georgetown Law Journal Online, 107.
Baade, B .(2018). Fake News and International law. Kfg Working Paper Series, 18, August.
Beskow, D. M. & Carley, K. M. (2019). Social Cybersecurity: an Emerging National Security Requirement. Military Review, 99(2), 117.
Carley, K. M.; Cervone, G.; Agarwal, N. & Liu, H. (2018). Social Cyber-Security. In International Conference on Social Computing. Behavioral-Cultural Modeling and Prediction and Behavior Representation in Modeling and Simulation, 389-394, Springer, Cham.
Crampton, J. W. (2004). The Political Mapping of Cyberspace. Chicago: University of Chicago.
CrossCheck, A. (2017). Was Macron’s Campaign for French Presidency Financed by Saudi Arabia?. Accessed 03/04/2018.
Edelman .(2018). Trust Barometer, Global Report, Annual Global Study, www.edelman.com
https: //crosscheck. First Draft News. org/checked-french/macrons campaign-french-presidency-financed-saudi-arabia
Jamnejad, M. & wood, M. (2009). Current Legal Developments the Principle of Non-intervention. Leiden Journal of International Law, 22, 345-381.
Jensan, E. & Watts, S. (2017). A Cyber Duty of Due Diligence Gentle Civilizer or Crude Destabilizer?. Taxas law Review, 95,1555.
Karlova, N. A. & Fisher, K. E. (2013). Plz RT”: A Social Diffusion Model of Misinformation and Disinformation for Understanding Human Information Behaviour. The Information School, University of Washington, Seattle, 18 (1), 573. Available at http://InformationR.net/ir/18-1/paper573.html.
Marcus, J. (1992). Mesoamerican Writing Systems: Propaganda, Myth, and History in Four Ancient Civilizations. Princeton, Princeton University Press.
Mulvenon, J. & Yang, R. (1999). The People’s Liberation Army in the Information Age. Conference Proceedings , 297, 175-186.
Nasu, H .(2021). The ‘Infodemic’: Is International Law Ready to Combat Fake News in the Age of Information Disorder?. The Australian Year Book of International Law Online, 39(1), 65-77.
Nigam, A. (2019). United Nations: 20 Countries Sign Agreement to Fight 'fake News. Republic world. https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/united-nations-20-countries-sign-agreement-to-fight-fake-news.html
Rotondo, A.; Salvati, P. (2019(. Fake News, (Dis)information, and the Principle of Nonintervention, The Cyber Defense Review , Special Edition. International Conference on Cyber Conflict (CYCON U.S.), November 14-15, 2018: Cyber Conflict During Competition (2019), 209-224, Army Cyber Institute.
Shu, K.; Bernard, H. R. & Liu, H. (2019). Studying Fake News Via Network Analysis: Detection and Mitigation. In Emerging Research Challenges and Opportunities In Computational Social Network Analysis and Mining, 43-65. Springer, Cham.
Souza Dias, T .(2022). Options for a Peace Settlement for Ukraine: Option Paper XV – Information Operations in a Russia-Ukraine Peace Settlement, Published 12/08/2022, https://opiniojuris-org
Stadnik, I. )2017(.What is an International Cyber Security Regime and How we Can Achieve IT?. Masaryk University Journal of Law and Technology, 11, 1.
Walzer, M. (1997). Just War and Human Rights; In: Michenlin R. Ishay, The Human Rights Reader, New York: Routledy.
Wardle, C.; Derakhshan, H. .(2018). Thinking about ‘Information Disorder’: Formats of Misinformation, Disinformation, and Mal-Information. Journalism,‘Fake News’& Disinformation, UNESCO.
Wheatley, S. (2019). Foreign Interference In Elections Under The Non-Intervention Principle:We Need To Talk About “Coercion”. Duke Journal of Comparative & International Law, 31, 16.
Zhao, W. (2020). Cyber Disinformation Operations (Cdos) and a New Paradigm of Non-Intervention. University of California, Davis, 27, 1.