نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 هیئت علمی و دانشیار گروه روزنامه نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد در سازمان‌های رسانه‌ای در زمان اپیدمی بیماری کرونا بوده است. در این پژوهش از ترکیب روش‌های پیمایش، مصاحبه و نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری بخش پیمایش، کارشناسان و مدیران رسانه ملی، با حجم نمونه 368  نفر بوده‌اند. مصاحبه نیز با استادان دانشگاه و کارشناسان رسانه انجام گرفته و با آزمون دلفی فازی، تجزیه‌و‎تحلیل شده است. اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله اول با معادلات ساختاری انجام گرفته و در نهایت، یافته‌های به دست آمده در الگوی حاصل از نظریه زمینه‌ای ترسیم شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها بالای 7/0 محاسبه شد، برای آزمون روایی سؤالات، از اعتبار محتوا و به این منظور، از نظر متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسان خبره استفاده شده است. شاخص کفایت تعداد مصاحبه‌ها، اشباع نظری  بوده به‌این‎ترتیب که بر اساس آن، پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که مصاحبه‌های بیشتر، اطلاعات بیشتری به اندوخته‌های فعلی  اضافه نخواهد کرد. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش، پنج عامل شرایط علی (توجه به وظایف رسانه و ...) ، شرایط مداخله‌گر(مخاطب، رقابت، سیاسی و ...) ، شرایط بسترساز (ویژگی‌های درون سازمانی و ...) ، راهبردها (مدیریت چالش‌های داخلی و خارجی و ... ) و پیامدها  ( تحقیق اهداف فرهنگی رسانه ملی و... ) شناسایی شده‌اند.

تازه های تحقیق

محدودیت و نوآوری

ارائه راهکار اجرایی نوآورانه بر اساس مدل استخراجی مدیریت عملکرد در سازمان­ های رسانه ­ای به‌منظور آمادگی پیش از بحران و توان مقابله ­ای در حین بحران از دستاوردهای نوآوری این پژوهش است.

این پژوهش همانند هر پژوهش علمی دیگر با محدودیت­ هایی همراه است. این مطالعه در جامعه آماری معینی با شرایط و در زمانی خاص صورت گرفته است به همین دلیل، در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد علاوه بر این در بخش کمی نیز ممکن است افراد در پاسخگویی نهایت دقت را نداشته باشند به همین دلیل در تعمیم یافته ­ها باید به این محدودیت‎ ها توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Operational Management in Media Organizations During A Disease Epidemic (Case: IRIB in Corona Pandemic)

نویسندگان [English]

 • Siamak Yasamin 1
 • Davoud Nemati Anarki 2
 • Abolfazl Danei 3
 • Ehtsham Rashidi 4

1 Media Management.

2 Associate Prof. In Communication Sciences, IRIB University, Tehran, Iran

3 Associate Prof. In Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

4 Assistant Prof. In Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The aim of the research is to identify the effective factors on operational management in media organizations during the Corona epidemic. The research was Conducted by survey, interview, and grounded theory techniques. The statistical population of the survey part was experts and managers of the national media, with a sample size of 368 people. Interviews with university professors and media experts have been Conducted and analyzed with fuzzy Delphi test. In the first Stage the impact of the factors was identified with structural equations. and finally, the findings are drawn in the model resulting from the grounded theory. Data was Collected by a questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaires was Calculated above 0.7, to test the validity of the questions, the validity of the content was used, and for this purpose, the opinions of experts, university professors and experts were used. The index of the adequacy of the number of interviews was theoretical saturation. Based on the results of the research, five factors for causal conditions (attention to media tasks, etc.), intervening conditions (audience, competition, politics, etc.), background conditions (internal organizational characteristics, etc.), strategies (management internal and external challenges, etc.) and consequences (studying the cultural goals of the national media, etc.) Have been Identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Operationa Management
 • Media Organizations
 • Disease Epidemic
 • Corona
 • National Media
 • احمدی، علی؛ سیدمحسن، عسگرزاده و ریحانه، مفیدی. (1400). مطالعه تطبیقی پوشش خبری بحران کرونا در شبکه‌ خبر و بی‌بی‌سی‌ فارسی. رسانههای دیداری و شنیداری، 15(37)، 162-133.

  ترکان، احمد. (1400). رسانه و بحران کرونا با تأکید بر سواد رسانه‎ ای. نخستین همایش ملی فرهنگ، تهران.

  حق‌گو، جواد و غلامعلی، سلیمانی. (1400). واکاوی عملکــرد رسانه‌های دولتــی ایــران در بحــران کرونــا از منظــر بایســته‌های ســرمایه اجتماعــی. مدیریت بحران، 10(2).

  روشندل اربطانی، طاهر. (1387). نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت. پژوهشهای ارتباطی، 15(55).

  شکری رفسنجانی، رضا؛ ابراهیم، انوشه و سیدمحمد، حسینی. (1399). کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای صداوسیمای ج.ا.ا برای تأمین منافع ملی در دوران بحران کرونا. جستارهای سیاسی معاصر، 11(4), 291-264.

  فاضلی، نعمت‎ الله. (1399). فرهنگ و فاجعه؛ جستارهای انسان شناختی درباره مصیبتهای جمعی در ایران. تهران: فرهامه.

  معاونت پژوهشهای اجتماعی ـ فرهنگی مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ. (1399). مقابله با شیوع کرونا، تحلیل عملکرد سیاستی صداوسیما در مواجهه با کرونا.

  • Apuke, O. D. & Omar, B. (2021). Fake news and COVID-19: Modelling The Predictors of Fake News Sharing Among Social Media Users. Telematics and Informatics, 56, 101475.

              Deb, P.; Furceri, D.; Ostry, J. D. & Tawk, N. (2022). The Economic Effects of COVID-19 Containment Measures. Open Economies Review, 33(1), 1-32.

  Dwivedi, YK.; Ismagilova, E.; Hughes, DL.; Carlson, J.; Filieri, R.; Jacobson, J.; Jain, V.; Karjaluoto, H.; Kefi, H.; Krishen, AS. & Kumar, V. (2020). Setting the Future of Digital and Social Media Marketing Research: Perspectives and Research Propositions. International Journal of Information Management, 2020 Jul 10, 102168.

  Kapoor, N. (2011). Role of Mass Media in Promotion of Environmental Awareness Along with Skill Development Among the Rural People of Shringverpur, Allahabad District, India. Paper Presented at The International Conference On Chemical, Biological and Environment Sciences.

  Li, Y. (2020). Mutchler JE. Older Adults and the Economic Impact of the COVID19 Pandemic. Journal of Aging & Social Policy, 2020 Jul 3, 32(4-5), 477- 87.

  Mann. FD.; Krueger, RF. & Vohs, KD. (2020). Personal Economic Anxiety in Response to COVID-19. Personality and Individual Differences, 2020 Dec 1,167, 110233.

  Nicola, M.; Alsafi, Z.; Sohrabi, C.; Kerwan, A.; Al-Jabir, A.; Iosifidis, C. & Agha, R. (2020). The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review. International Journal of Surgery, 78, 185-193.

  Oliveira, M.; Barbosa, R. & Sousa, A. (2020). The Use of Influencers in Social Media Marketing. Paper Presented at The Marketing and Smart Technologies: Proceedings of ICMarkTech 2019.

  • Sahni, H. & Sharma, H. (2020). Role of Social Media During The COVID-19 Pandemic: Beneficial, Destructive, or Reconstructive? International Journal of Academic Medicine, 6(2), 70.
  • Sohrabi, C.; Alsafi, Z.; O'neill, N.; Khan, M.; Kerwan, A.; Al-Jabir, A. & Agha, R. (2020). World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). International Journal of Surgery, 76, 71-76. (In Persian)

              Sypsas, A.; Mallidis, N. T.; Dromantiene, L. & Pange, J. (2013). The Role of the Media in The Enhancement of Environmental Awareness. Paper Presented at The Innovative Practices in Biotourism, Conference Proceedings.

  Tisdell, CA. (2020). Economic, Social and Political Issues Raised by the COVID19 Pandemic. Economic Analysis and Policy. 2020 Dec 1, 68, 17-28.

  Vašíčková, V. (2019). Crisis Management Process-A Literature Review and a Conceptual Integration. Acta Oeconomica Pragensia, 27(3-4), 61-77.

  Zakiri, E. L. (2020). The Role of Communication in Effective Crisis Management: A Systematic Literature Reviews. International Journal of Humanities and Social Science, 10(6), 119-124.