نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه‎ شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار گروه جامعه ‎شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسی،‌ با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان شهر اهواز، طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی و بر اساس رویکرد، آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان حوزه جامعه‌شناسی و رسانه را شامل می‌شود. که در خصوص موضوع پژوهش، تجربه و آگاهی لازم داشته‌اند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، تمامی ساکنان 18 تا 35 سال شهر اهواز را دربرمی‌گیرد. که مطابق با سرشماری سال 1395 تعداد آنها 195832 نفر بوده است. تعداد نمونه باتوجه‎ به فرمول کوکران 383 نفر در نظر گرفته شده و روش نمونه‌گیری در بخش کمی به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. به‌منظور بررسی داده‌های بخش کیفی، از کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی به میزان 49‌درصد و سواد رسانه‌ای به میزان 33درصد بر جامعه‌پذیری سیاسی جوانان شهر اهواز تأثیر می‌گذارد. به‌این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی و سواد رسانه‌ای ازجمله ملزومات توسعه جامعه‌پذیری به‌ویژه جامعه‌پذیری، سیاسی در قشر جوان به شمار می‌رود و زمینه را برای مشارکت سیاسی و بهبود رفتارهای اجتماعی فراهم می‌آورند.

تازه های تحقیق

محدودیت و نوآوری پژوهش

مهم­تریـن نـوآوری پژوهـش حاضر، بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسی‌ با تأکید بر سرمایه‌ اجتماعی و سواد رسانه‌ای جوانان بوده، موضوعی که در پژوهش‌ها از نظر دور مانده اسـت. ابزارگردآوری، مصاحبـه و پـس از آن پرسشـنامه بـوده و بیشـتر محدودیت­ هـا به طراحـی سـؤالات پرسشـنامه و بـه کارگیـری و پاسـخ­ دهی بـه آنها مربوط می­ شـود. همچنین سطح تحصیلات آزمودنی­ های در این پژوهش متفاوت بوده است که این نیز می­ تواند از محدودیت­ های پژوهش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Effective Factors on Political Socialization with an Emphasis on Social Capital and Media Literacy of the Youth of Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • Razeih Azarian 1
  • Yousef Amini 2
  • Musa Shahriari 3

1 Phd student, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2 Assistant Prof., Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran (Corresponding author)

3 Assistant Prof, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

چکیده [English]

The purpose of the research was conducted to examine the factors affecting political socialization, with an emphasis on social capital and media literacy of the youth of Ahvaz city. This practical research conducted with descriptive-survey method based on mixed approach. The statistical population in the qualitative part includes experts in the fields of sociology and media. who have the necessary experience and knowledge regarding the subject of the research. In the quantitative part, the statistical population includes all the residents of Ahvaz between 18 and 35 years old. According to the census of 2015, the population of the city was 195,832. According to Cochran›s formula, the number of samples is 383 people, and the sampling method in the quantitative part was multi-stage cluster. In order to examine the data in the qualitative part, open and axial coding was used, and in the quantitative part, the method of structural equation modeling was used. The results of structural equation analysis show that social capital affects 49% and media literacy 33% on the political socialization of Ahvaz youth. It can be concluded that social capital and media literacy are among the requirements for the development of socialization, especially political socialization in the young generation, and they provide the basis for political participation and improvement of social behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Media
  • Social Capital
  • Virtual Space
  • Youth
احمدپور ترکمانی، بابک؛ مصطفی، ازکیا و باقر، ساروخانی. (1396). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در جامعه‌پذیری سیاسی جوانان شهر تهران با تأکید بر اعتماد رسانه‌ای.‌ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 16(38)، 223-243.
ایور، هژار و فیروز، راد. (1396). بررسی عوامل اجتماعی جامعه‌پذیری سیاسی مرتبط با میزان گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان بومی دانشگاه‌های شهر مهاباد. مطالعات جامعهشناسی، 10(37 )، 41-25.
باقری، معصومه؛ علی‌حسین، حسین‌زاده و حسن، شجاعی. (1398). بررسی رابطه جامعه‌پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادل ساختاری. زنان و خانواده، 14(49)، 85-55.
بردبار، احمدرضا. (1401). گفتمان اسلام سیاسی و پیروزی انقلاب اسلامی (جامعه‌پذیری سیاسی جریانی در شکل‌گیری نهضت اسلامی ایران، 1342-1357). جامعه شناسی سیاسی ایران، 5(3).
پاتر، جیمز. (1398). تعریف سواد رسانه‌ای(ترجمه لیدا کاووسی). رسانه، 17(4).
جلالی، رضا؛ باقری، سیامک و برزکار، مصطفی. (1401). مقایسه تأثیرگذاری شبکه‌های نوین و سنتی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان. پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 12(25).
خرمشاد، محمدباقر و فرزاد، سوری. (1398). نقش سرمایه اجتماعی در جامعه‌پذیری سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران). پژوهشهای راهبردی سیاست، 8(29)، 79-43.
راسخ، کرامت‎اله؛ عاطفه، قربانی و محمد، ماهوری. (1398). تأثیر محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز. دانش سیاسی، 15(1)، 101-81.
زمانی، رویا؛ شهلا، کاظمی‎پور و روزا، کرم‎پور. (1401). پیشران‌ها و موانع اثرگذار بر جامعه‌پذیری سیاسی زنان تحصیل‌کرده تهرانی. جامعهشناسی سیاسی ایران، 5(11)، 781-775.
سرمد، زهر؛ عباس، بازرگان و الهه، حجازی. (1402). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
سورین، ورنر و جیمز، تانکارد. (1381). نظریههای ارتباط جمعی (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شکیبا، حجت؛ یوسف، حجازی و محمود، حسینی. (1395). رابطه سرمایه اجتماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 38، 89-78.
عباسی شوازی، محمدتقی؛ صادق، پناهی‎ نسب و درنا، اسمعیل‌خانی. (1401). مطالعه رابطه جامعه‌پذیری سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. جامعهشناسی سیاسی ایران، 5(115102-5081.
قلعه، رحیمه و محمود، علمی. (1398). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با جامعه‌پذیری دینی و سیاسی دانش‌آموزان متوسطه شهر پارس‌آباد. مطالعات جامعهشناسی، 12(45122-105.
کیانی، محمدسعید و لیلا، نظری. (1400). رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با توانایی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان). مدیریت منابع و خدمات اطلاعاتی،  1(29)، 38-25.
گیدنز، آنتونی. (1380). معنای مدرنیت (ترجمه علی‌اصغر سعیدی). تهران: کویر.
محمدزاده راوندی، مهدی؛ حجت، مهکویی و حمید، صابری. (1401). تبیین رابطه جامعه‌پذیری سیاسی و سرمایه ‌اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل). کاشان شناسی، 15(2)، 64-47.
مددی، حمید. (1392). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی. مدیریت توسعه و تحول، 14، 49-39.
 
Azizi, M.; Bidgoli, M. S.; Maley, J. F. & Dabić, M. (2022). A Stewardship Perspective in Family Firms: A New Perspective for Altruism and Social Capital. Journal of Business Research, 144, 764-775. (In Persian)
Calderon Gomez, D. (2021). The Third Digital Divide and Bourdieu: Bidirectional Conversion of Economic, Cultural, and Social Capital To (and From) Digital Capital among Young People in Madrid. New Media & Society, 23(9), 2534-2553.‏
Catherine, M. R. & Taylor, L., K. (2015). The Political Socialization of Youth in a Postconflict Community. International Journal of Intercultural Relations, 45, 11 -23.
Fakhrasadat, Z. (2006). The Study of the Effectiveness of Mass Media in Selecting the Reference Groups of Bride Adolescents in Tehran (Unpublished Master’s Thesis). Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)
Kaskazi, A. & Kitzie, V. (2023). Engagement at the Margins: Investigating How Marginalized Teens Use Digital Media for Political Participation. New Media & Society, 25(1), 72-94.‏
Lee, Y. J. (2023). Social Media Capital and Civic Engagement: Does Type of Connection Matter? International Review on Public and Nonprofit Marketing, 19(1), 167-189.‏
Martín-Alcázar, F.; Ruiz-Martínez, M. & Sánchez-Gardey, G. (2019). Assessing Social Capital in Academic Research Teams: A Measurement Instrument Proposal. Scientometrics, 121, 917-935.‏
Mehrabi, M. (2012). Modeling The Media of Sports Figures And Its Impact on Young and Adolescent Audiences, (Unpublished Master’s
Thesis). Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. (In Persian)
Muliadi, M.; Muhammadiah, M. U.; Amin, K. F.; Kaharuddin, K.; Junaidi, J.; Pratiwi, B. I. & Fitriani, F. (2022). The Information Sharing Among Students on Social Media: The Role of Social Capital and Trust. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.
Murthy, D. (2018). Introduction to social media, activism, and organizations. Social Media+ Society4(1), 2056305117750716.‏
Mwanri, L.; Miller, E.; Walsh, M.; Baak, M. & Ziersch, A. (2023). Social Capital and Rural Health for Refugee Communities in Australia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), 2378.‏
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242–266.
Pang, H. (2022). Connecting Mobile Social Media with Psychosocial Well-Being: Understanding Relationship between Wechat Involvement, Network
Characteristics, Online Capital and Life Satisfaction. Social Networks, 68, 256-263.‏
Putnam, R. (1993). Mjaking Democracy Work Civic Traditions in ModernItaly. Princeton University press.
Ragnedda, M.; Ruiu, M. L. & Addeo, F. (2020). Measuring Digital Capital: an Empirical Investigation. New Media & Society, 22(5), 793-816.‏
Saxton, G. D. & Guo, C. (2020). Social Media Capital: Conceptualizing the Nature, Acquisition, and Expenditure of Social Media-Based Organizational
Resources. International Journal of Accounting Information Systems, 36, 100443.‏
Schwarzer, S. (2011). Political socialization as the driving factor for political engagement and political participation. Presentado en el taller
Advanced Techniques for Political Communication Research: Content Analysis
, 20-24.‏
Sedelmaier, Y.; Erculei, E. & Landes, D. (2023). Enhancing Media Literacy in Higher Education. In Learning in the age of Digital and Green Transition: Proceedings of the 25th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2022), 1 (390-399). Cham: Springer International Publishing.‏
Smart, B. (2018). Consuming Olympism: Consumer culture, Sport Star Sponsorship and The Commercialisation of The Olympics. Journal of Consumer Culture, 18(2), 241-60.
Tinmaz, H.; Lee, Y. T.; Fanea-Ivanovici, M. & Baber, H. (2022). A systematic Review on Digital Literacy. Smart Learning Environments, 9(1), 1-18.‏
Tsortanidou, X.; Daradoumis, T. & Barberá-Gregori, E. (2022). Convergence among Imagination, Social-Emotional Learning and Media Literacy: an Integrative Literature Review. Early Child Development and Care
192(2), 173-186.‏
Whiteley, P.; Clarke, H.; Sanders, D. & Stuart, M. (2016). Hunting the Snark: A Reply to “Re-evaluating Valence Models of Political Choice”. 
Political Science Research and Methods4(1), 221-240.‏
Williams, J. R. (2019). The use of online social networking sites to nurture and cultivate bonding social capital: A systematic review of the literature from 1997 to 2018. New Media & Society21(11-12), 2710-2729.‏
Wong, A. (2023). How Social Capital Builds Online Brand Advocacy In Luxury Social Media Brand Communities. Journal of Retailing and Consumer Services70, 103143
Wulandari, D. A.; Arafat, Y. & Rohana, R. (2022). Digital Literacy Governance Management in SMA Negeri Sumatera Selatan. JMKSP
(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 7(1), 19-34.‏