نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تاریخ و سینمای مستند هر دو مصنوعاتی وفادار به امر واقع اما وابسته به روایت هستند. ازاین‌رو، فیلم مستند تاریخی، نه بازتاب‌دهنده تاریخ که بازنمایاننده برداشت‌هایی از آن است. این برساخت‌ها برای مستندسازان مهم‌تر از اطلاعات تاریخی‌ای هستند که به نمایش میگذارند؛ چراکه در شکل‌گیری ذهنیت تاریخی و در نتیجه، قضاوت‌های فرهنگی و سیاسی مخاطبان خود مؤثرند. در این پژوهش تلاش شده است، با مطالعه نشانه‌شناختی دو مستند «آقای نخست‌وزیر» و «مصدق، نفت و کودتا» راهبردهای مستندساز در برساخت معانی از موضوعات تاریخی شناسایی شوند. پژوهش در نهایت استفاده از «مشابه‌سازی تاریخی» و «جلب اعتماد حداکثری مخاطب» را دو سازکار اصلی در مستند‌های مورد مطالعه برای برساخت معانی اجتماعی دانسته است. نتایج نشان می‌دهد که مشابه‌سازی تاریخی از طریق گنجاندن عبارات و مفاهیم فرهنگی و سیاسی در گفتار متن و ارجاع تاریخی به آنها در مستند «آقای نخست‌وزیر» منجر به برساخت پیام‌هایی در مورد اعتماد به امریکا و مقابله با تحریم‌ها شده است. در مستند «مصدق، نفت، کودتا» نیز جلب اعتماد حداکثری مخاطب از طریق ارائه خوانش‌های متفاوت از رخدادهای تاریخی، راهبرد خلق برساخت معانی اجتماعی است.
 

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت پژوهش

در پژوهش حاضر، مستندهای تلویزیونی، به‌مثابه روایت تصویری تاریخ در نظرگرفته شده‌اند و تلاش شده است که از ادبیات موضوعی متناسب در این زمینه نیز بهره گرفته شود. همچنین مستندها به صورت روشمند تحلیل شده‌اند. به دلیل اقتصاد متن و محدودیت حجم مقاله، در این اثر، صرفاً دو مستند مربوط به موضوع تحلیل شده‌اند، در حالی که در این زمینه مستندهای متعددی ساخته و منتشر شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constructing Social meanings in the historical documentary film; Case study: "Mr. Prime Minister" and "Mosaddegh, Oil and Coup" documentaries

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bichranlou 1
  • Abbas Ghanbari Baghstan 1
  • Mohammad Najafi H. 2

1 Associate Prof. In Social Communication Science, Department of Communication, Social Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Cultural & Media Stadies

چکیده [English]

History and documentary cinema are both artifacts faithful to reality but dependent on narrative. The historical documentary film is not a reflection of history, but a representation of perceptions of it. These constructions for documentary makers are more important than the historical information they display; Because they are effective in forming the historical perception and, as a result, the cultural and political judgments of their audience. The research was conducted to identify the documentary maker›s strategies in constructing meanings from historical issues using semiotics of the two documentaries «Mr. Prime Minister» and «Mossadegh, Oil and the Coup». Finally, the research considered the use of «historical analogy» and «attracting the maximum trust of the audience» as the two main mechanisms in the studied documentaries to create social meanings. The results showed that the two main mechanisms of «historical analogy» and «attracting the maximum trust of the audience» were used in the studied documentaries to construct social meanings. Also, the results showed that the historical analogy through the inclusion of cultural and political expressions and concepts in the speech of the text and historical reference to them in the documentary «Mr. Prime Minister» has led to the creation of messages about trusting America and confronting sanctions. In the documentary «Mossadegh, Oil, Coup», the strategy of creating social meanings is to gain the maximum trust of the audience by presenting different readings of historical events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary Film
  • Historical Documentary
  • Coup
  • Oil
  • Mossadegh
آسابرگر، آرتور. (1379). روشهای تحلیل رسانهها (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
افرهاید، پاتریشیا. (1396). درآمدی کوتاه بر فیلم مستند (ترجمه کیهان بهمنی). تهران: افراز.
بدرلو، محمود. (1399). بازنمایی خاندان پهلوی در مستندهای تلویزیون من وتو، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و بیبیسی فارسی. پایان‌نامه کارشانسی ارشد رشته روزنامه‌نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ارتباطات، تهران.
بیاد، زهره. (1397). شناسایی و مقایسه مسایل اجتماعی ایران از منظر فیلمهای مستند (در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی
1380-1340). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، تهران.
پاینده، حسین. (1384). تاریخ به‌منزله داستان: رویکرد پسامدرنیستی به تارخ در داستان «میزگرد». نامه فرهنگستان، 3، 157-143.
چندلر، دانیل. (1397)، مبانی نشانهشناسی (ترجمه مهدی پارسا). تهران: سوره مهر.
چنگیزی، محمد. (1391). ملی شدن نفت در رادیو تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه پیام‌نور، دانشکده علوم انسانی، تهران.
رابرتز، جفری. (1389). تاریخ و روایت (ترجمه جلال فرزانه دهکردی). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
راودراد، اعظم. (1392). جامعهشناسی سینما و سینمای ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زلایزر، باربی. (1391). کاوشهایی در ارتباطات و تاریخ (ترجمه مریم کیانی). تهران: ساقی.
سلیمانی، مرضیه. (1388). کشتی تاریخ بر دریای زبان. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 135، 67-61.
علیدادی، مسعود. (1396). بازتاب ملی شدن صنعت نفت در مطبوعات؛ تحلیل محتوای روزنامههای کیهان، اطلاعات، باختر امروز، آتش، بهسوی آینده و هفتهنامه نبرد ملت یک ماه قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روزنامه‌نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ارتباطات، تهران.
فرخی‌حقیقت، امین. (1393). تحلیل گفتمان تلویزیون بیبیسی فارسی پیرامون کودتای 28 مرداد 1332 در فاصله زمانی مرداد تا شهریورماه 1392. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشکده ارتباطات، تهران.
فرخی‎حقیقت، امین و بهنام، یاوری. (1394). بازنمایی تصویر دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی در شبکه بی‎بی‎سی فارسی؛ مطالعه موردی مستند مصدق، نفت و کودتا. مطالعات ماهواره و رسانههای جدید، 10 و 11، 106-77.
فوکو، میشل و ژاک، ریوت. (1381). فیلم و خاطره مردمی؛ گفتگو ماهنامه «کایه دو سینما» با میشل فوکو (ترجمه مازیار اسلامی). ارغنون، 20، 226-211.
مهدی‌زاده، محمد. (1387). رسانهها و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
یادگاری، محمدحسن. (1394). تحلیل خوانش رتوریک انتقادی از فیلم مستند سیاسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران.
یورگنسن، ماریان و لوئیز، فیلیپس. (1394). نظریه و روش در تحلیل گفتمان (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
 
Dayer, R. (2005). White, in Film Theory: Critical Concept in Media and Cultural Studies, 3, London: Routledge.
Kovalska, L. (2021). The Concept of «Document» in Historical Documentary Studies. Scientific Herald of Uzhhorod University,  1(44), 6-27.
DOI: 10,24144/25234498, 1(44). 2021,232542
Leeuw, S. (2007). Dutch Documentary Film as a Site of Memory, Changing Perspectives in the 1990s. Europan journal of cultral studies,  1, 75-87.
Sorensen, K. (2009). Documentaries and Contested Historical Memories in Book: Media, Memory, and Human Rights in Chile. 57-73. New York : Palgrave Macmillan. DOI: 10,1057/9780230622135_3
Urban, M. (2015). Ducumentary Film as historical narrative. Ars Aeterna, 2(7), 31-43. https://doi.org/10.1515/aa-2015-0009