نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترتخصصی رشته جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی( دانشیار) گروه روزنامه نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، داشگاه صدا و سیما،تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت رسانه و فرهنگی وجامعه‌شناسی، مجتمع ولی‌عصر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

  در عصر حاضر، رسانه‌ها و به‌ویژه تلویزیون، علاوه بر کارکرد سرگرمی و اطلاع ‎رسانی، ابزاری برای الگوسازی و ترویج سبک زندگی خاص در جوامع محسوب می‌شوند. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز بر مبنای اسناد بالادستی، همواره درتلاش بوده است تا سبک زندگی اسلامی-ایرانی را که تأکید بر تحکیم هر چه بیشتر نهاد خانواده دارد، با پرداخت‌های رسانه‌ای به سطح جامعه ارائه دهد و در نهادینه‌سازی و جامعه‌پذیری این سبک تأثیرگذار باشد .این پژوهش با روش کیفی و داده‌بنیاد و با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با 21 نفر ازکارشناسان حوزه رسانه، خانواده و سبک زندگی، در نظر دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که طی سال‌های گذشته چه آسیب‌هایی در پرداخت‌های رسانه ‎ای تلویزیون در حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی خانواده وجود داشته است و چه راهبردهای مناسبی برای آن باید مورد توجه قرار گیرد. نتایج پژوهش با تعداد 7 مقوله اصلی، 11 مفهوم کلی و 67 کد نهایی مشخص کرده است که عوامل برون‎ سازمانی مانند؛ برخوردار نبودن از یک مرکز ملی مدیریت پیام در حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی برای دستگاه‌های فرهنگی، اقبال به شبکه نمایش خانگی برخی عوامل درون‌سازمانی مانند؛ کاهش برنامه‌های نمایشی رفتارگرایانه، افزایش شکاف بین رسانه با مخاطب نسل جدید و مانند آن، موجب بروز پدیده،کم تأثیرشدن پرداخت‌های رسانه‌ای در حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، می‌شود. همچنین راهبرد های مناسب با رویکرد روش داده ‎بنیاد و تعیین شرایط زمینه‌ای، تسهیل‎گر، محدود‎کننده و پیامدها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the pathology model of media payment (television) of Islamic-Iranian lifestyle

نویسندگان [English]

  • Reza Hemate Tajarogh 1
  • Davood Nematianaraki 2
  • Seyed Mohsen Banihashemi 3

1 .

2 Faculty Member (Associate Professor) Journalism and News Department, Faculty of Communication and Media, Radio and Broadcasting Department, Tehran, Iran

3 IRIBU

چکیده [English]

In today's era, the media and especially television, in addition to the function of entertainment and information, are considered a tool for modeling and promoting a certain lifestyle in societies. The Islamic Republic of Iran TV has always been trying to present the Islamic-Iranian lifestyle to the society through media payments and to be influential in the socialization of this style. With 21 experts in the field of media, family and lifestyle, it intends to answer the question of what damages have there been in the past years in television media payments in the field of Islamic-Iranian family lifestyle and what are the appropriate strategies for it in television. It should be noted. The results of this research with the number of 7 main categories, 11 general concepts and 68 final codes indicated that external factors such as; Not having a national message management center in the field of Islamic-Iranian lifestyle for cultural devices, Iqbal home show network and other factors and internal factors such as; The reduction of behavioral shows, the increase in the gap between the media and the audience of the new generation and other factors have caused the phenomenon of "the lack of expected impact of media payments in the field of Islamic-Iranian lifestyle". Also, suitable strategies are presented with the foundation data method approach and determining the background conditions, facilitating, limiting and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pathology"
  • "Islamic-Iranian lifestyle"
  • " Islamic Republic Tv"
  • "Media payment "
  • "Geranded Theory"