نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر که به‎ منظور شناسایی و اولویت ­بندی راهکارهای رسانه ­ای توسعه مسئولیت اجتماعی در ورزشکاران ملی‌پوش انجام گرفته، از نظر هدف، کاربردی و به‎ لحاظ راهبرد، از مطالعات تحلیل مضمون به شیوه کیفی بوده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و جامعه آماری را کلیه صاحبنظران در حیطه رسانه و ورزش شامل استادان، مدیران، کارشناسان ورزشی و دانشجویان در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل داده‌اند. نمونه­ گیری به‌صورت هدفمند انجام گرفته و طی ۱8 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. در پژوهش حاضر، از پایایی باز آزمون برای تعیین پایایی مصاحبه ­های انجام‌ گرفته استفاده‌ شده است. روایی محتوایی سؤالات را 12 نفر از متخصصان ذی‌ربط مورد بررسی و تأیید قرار داده‌اند. از تجزیه‌وتحلیل داده ­ها، تعداد 45 کد باز، 8 کد محوری و 6 کد گزینشی به دست آمده که کدهای گزینشی شامل تبلیغاتی، سیاست اجرایی، پژوهشی، انگیزشی، فرهنگ­ سازی و توسعه فردی بوده است. می‌توان با نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در راه سیاستگذاری و نهادینه‌سازی ابعاد رسانه ­ای مسئولیت اجتماعی در ورزش به‌طور عام و در میان ستارگان ورزشی به‌طور خاص گام برداشت که البته در این زمینه نیاز به تدوین برنامه‌های راهبردی و قوانین مدون است.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت‌ پژوهش

نوآوری مطالعه حاضر بیشتر به‌لحاظ روش پژوهش آن است که با تحلیل مضمون و به شیوه کیفی انجام شده است. باتوجه‌به بحـران همه­ گیـری ویـروس کرونـا در زمـان اجـرای، پـروژه که ارتبـاط حضـوری را محـدود و به­ ناچار، رونـد توزیـع پرسشـنامه را وارد فـاز آنلایـن کرده بود، همچنیـن بـه‌دلیـل اسـتفاده از پرسشـنامه، احتمـال داشـت برخی افراد از ارائه پاسـخ واقعی خـودداری کنند، هرچند کـه بـا تعبیـه سـؤالات کنترلـی در پرسشـنامه، تأثیـر ایـن امر تاحـدی تعدیل شـد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Media Solutions to Develop Social Responsibility in National Sportsmen

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Hemati 1
  • NematAllahe Nemati 2
  • Tahereh Bagherpour 3

1 Ph.D. Student In Sports Management, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan , Iran

2 Associate Prof. In Sports Management, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

3 Assistant Prof. In Sports Management, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

This articl, which was carried out in order to identify and prioritize media strategies to develop social responsibility in national sportsmen, was applied thematic analysis research with a qualitative approach. The method was library and field and the statistical population encompasses all experts in the field of media and sports, including professors, managers, sports experts and students in three scientific, executive and sports groups. Sampling was done purposefully and theoretical saturation was achieved during 18 interviews. In the present study, retesting was used to determine the reliability of the conducted interviews. The validity of the questions has been reviewed and confirmed by 12 relevant experts. From the data analysis, 45 open codes, 8 central codes, and 6 selective codes were obtained, which included advertising, executive policy, research, motivational, culturalization, and personal development. Considering the results of this research, it is possible to take a step towards policy making and institutionalizing media aspects of social responsibility in sports in general and among sports stars in particular, which of course requires the formulation of strategic plans and laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culturalization
  • Individual Development
  • Sports Stars
  • Athlete
  • National Team
آزور، هیوا و مهدی، کاظمی. (1393). شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت روابط کارکنان و پیامدهای آن (مطالعه موردی: کارکنان شرکت خدمات مهندسی و ساخت کیسون). مدیریت بازرگانی، 6(4).
احمدی کهنعلی، رضا؛ طیبه، عباس‌نژاد و ماهرخ، زنده‌بودی. (1394). بررسی مقایسه‌ای مدل‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی CSR. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران.
افروزه، محمدصادق؛ سیدامیر، مظفری؛ نجف، آقایی و مرجان، صفاری. (1395). تدوین الگوی پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران. مدیریت ورزشی، 8(6)، 997-977.
امیدکوریجانی، ناصر. (1401). تأثیر رسانه‌ها در توسعه فرهنگ ورزش حرفه‌ای و همگانی. رویکردهای نوین پژوهشی در مدیریت و حسابداری، 6 (87)، 980-970.
رضایی، فرزین و سمیرا، گلزاریان‌فر. (1395). تأثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران.
روحانی، شیما. (1395) بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با ابعاد مسئولیت اجتماعی و هویت اجتماعی بازیکنان تیم‌های ملی هندبال ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، مرکز پیام ‎نور تهران جنوب، تهران.
شربتیان، محمدحسن و حسن، میامی. (1391). تأملی بر فرایند جامعه‌پذیری مسئولیت اجتماعی جوانان. مهندسی فرهنگی، 7 (73)، 129-116.
علوی، سلمان؛ فرزاد، غفوری و حبیب، هنری. (1399). شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 12(59)، 153-176.
قاسمی حسین‎ آبادی، فائزه. (1395). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نحوه سنجش آن. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 12(4) ، 54-43.
قربان‌نیا، ناصر. (1393). تعهد دولت‌ها به ارائه و پذیرش کمک ‎های بشر‎دوستانه. حقوق تطبیقی، 1(2)، 44-21.
کلاته‌عربی، فاطمه. (1395). بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها (مورد مطالعه: صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 94 ). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه‌های آموزش‌عالی غیردولتی‌ ـ ‌غیرانتفاعی، مؤسسه آموزش‌عالی ارشاد دماوند، دانشکده علوم انسانی، دماوند.
کوثر، زهره. (1390). رابطه بین دولت الکترونیک و مسئولیت اجتماعی سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
گوهررستمی، حمیدرضا و بهنام، عاشقی. (1399). مروری بر ادبیات مدیریت و ارزیابی عملکرد در سازمان‌های ورزشی با نگاهی به ورزش همگانی. کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت، ایلام.
منتظری، امیر؛ مهدی، طالب‌پور؛ رضا، اندام و انوشیروان، کاظم ‎نژاد. (1398). نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 11(53)، 157-180.
نعمت‌زاده، سجاد؛ حمید، رودباری؛ مرجان، صفاری و ایوب، سنگ‌سفیدی. (1399). رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران. علوم ورزش، 12(38)، 128-155.
یزدان‌پناه، لیلا و فاطمه، همت. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی جوانان (مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان). مطالعات اجتماعی ایران، 8(2)، 127-50.
Hamil, S. & Morrow, S. (2011). Corporate Social Responsibility in the Scottish Premier League: Context and Motivation. European Sport Management Quarterly, 11(2),143-70.
Ibrahim, H. & Almarshed, S. O. (2014). Sporting Event as a Corporate Social Responsibility Strategy. Procedia Economics And Finance, 11(4), 3-14.
Kakabadse, A. & Kalu, K. (2009). Citizenship: A Reality far from Ideal. London, United Kingdom: Springer.
Lin, C. H.; Yang, H. L. & Liou, D. Y. (2009). The Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance: Evidence From Business in Taiwan. Technology In Society, 31(1), 56-63.
Singh, T. & Siddiqui, S. (2016). Social Media its Impact With Positive and Negative Aspects. International Journal of Computer Applications Technology and Research, 5–2, 71 – 75.
Walker, M. & Kent, A. (2009). Do fans Care? Assessing the Influence of Corporate Social Responsibility on Consumer Attitudes in the Sport industry. Journal of Sport Management, 23(6), 743-69.