نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهش معاونت صدا

2 عضو گروه آموزشی رادیو دانشگاه صدا و سیما

3 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

رسانه‌های صدا پایه یکی از اجزای سپهر رسانه‌ای یک کشور است. این سپهر رسانه‌ای و به تبع آن رسانه‌های شنیداری در معرض ابهامات و عدم قطعیت‌های متعددی در آینده در ارتباط با تحوّلات فناوری و تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است. هدف آینده‌پژوهی، برداشتن پرده‌های ابهام از آینده و افزایش شناخت و ادراک انسان از آن است. پژوهش حاضر با هدف تدوین سناریوی آینده رسانه‌های صدا پایه انجام شده است. این پژوهش، بر مبنای نظریه همگرایی رسانه‌ها، با روش سناریونگاری انجام پذیرفته است. حجم نمونه به صورت هدفمند انتخاب شده که براساس مقوله‌های مستخرج از مطالعات اسنادی، مبانی نظری و مطالعه میدانی نتایج بدست آمده است. بر مبنای یافته‌های پژوهش، تحلیل محیط منجر به شناسایی 81 عامل و مولفه شد. پس از بحث و بررسی 17 پیشران موثر و 6 عدم قطعیت کلیدی شناسایی شد. رتبه‌بندی این عوامل با نظر خبرگان، براساس دو معیار «اهمیت» و «عدم قطعیت» انجام شد. بر مبنای دو عدم‌قطعیت کلیدی دارای بالاترین وزن، یعنی «فناوری» و «میزان مصرف محتوای صوتی» ماتریس سناریوها تشکیل و چهار سناریو «رادیو هوشمند»، «منم کاربر»، «آقای برودکستر» و «هم‌زیستی با فناوری» تدوین شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سناریوی رادیو هوشمند، سناریوی مطلوب می‌باشد. در پایان متناسب با هر سناریو شناسایی شده، راهکارهای کاربردی ارائه شد؛ که این امر به سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان موثر صدای جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Future Scenarios for Iranian Audio Media

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mirmazaheri 1
  • Hassan Khojasteh Bagherzadeh 2
  • Mohammad Rahim Ayuzi 3

1 radio research manager

2 radio/radio&Tv ,

3 .

چکیده [English]

Audio media is one of the basic components of a country's media sphere. This media sphere and consequently audio media are exposed to many ambiguities and uncertainties in the future in connection with technological developments and cultural, social, political, and economic changes. The current research was carried out with the aim of compiling the future scenario of audio media. This research is based on the theory of convergence of media and has been carried out with the method of scenario planning. The sample size was purposefully selected based on the categories extracted from documentary studies, theoretical foundations and field study of the results. Based on the research findings, environmental analysis led to the identification of 81 factors and components. After discussion, 17 effective drivers and 6 key uncertainties were identified. The ranking of these factors was done with the opinion of experts, based on the two criteria of "importance" and "uncertainty". Based on two key uncertainties with the highest weight, i.e. "technology" and "volume of audio content consumption", the matrix of scenarios was formed and four scenarios were written: "Smart radio", "I am the user", "Mr. Broadcaster" and "Coexistence with technology". became. At the end, solutions were proposed for each scenario with the opinion of experts. The research results show that the smart radio scenario is a preferable scenario. At the end, according to each identified scenario, practical solutions were presented; This will help policy makers and effective decision makers of the audio of the Islamic Republic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Radio
  • Media
  • Audio Medias
  • scenario