نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل موانع وجود رسانه تخصصی به منظور توسعه گردشگری ورزشی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید و مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. بر اساس چارچوب مفهومی استخراج‌شده شامل 7 مقوله و 26 کدباز بود. نتایج کدگذاری انتخابی نشان داد که عوامل سیاسی به‌عنوان یک عامل در محیط کلان حضور دارد و برنامه‌ریزی بر محتوا، مالی، انسانی و امکانات تأثیرگذار است. عامل نگرشی نیز بر امکانات، برنامه‌ریزی، انسانی تأثیرگذار است. عامل مالی بر محتوا و انسانی و همچنین عامل امکانات بر محتوا تأثیرگذار است. بر اساس نتایج می‌توان گفت تا موانعی از قبیل وجود سیاست‌های انقباضی در رسانه‌های کشور، محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ در رسانه‌های کشور و وجود احزاب سیاسی در رسانه‌های ورزشی را برطرف نماییم.بر اساس نتایج می‌توان گفت تا موانعی از قبیل وجود سیاست‌های انقباضی در رسانه‌های کشور، محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ در رسانه‌های کشور و وجود احزاب سیاسی در رسانه‌های ورزشی را برطرف نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model of barriers to launching specialized media in order to develop sports tourism

نویسندگان [English]

  • Maryam Aliniya 1
  • Gholamreza Khaksari 2
  • Adel Afkar 3
  • Majid Solimani 3

1 PhD student in sports management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management Department, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to design model of barriers to launching specialized media in order to develop sports tourism. A qualitative research with a systematic exploratory approach was chosen. The statistical population included two parts of human resources (professors and managers) and information sources (books, articles, documents, media). Sampling was done in a sufficient number and with a judgment method based on reaching theoretical saturation (18 people). Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the instrument was evaluated and confirmed based on the validity of the sample, the opinion of experts and the agreement between the correctors. In order to analyze the findings, a multi-stage conceptual coding method with a systemic analysis approach was used. Based on the extracted conceptual framework, it included 7 categories and 26 open codes. The results of selective coding showed that political factors are present as a factor in the macro environment and planning has an impact on the content, financial, human and facilities. The attitudinal factor also affects human resources, planning. The financial factor affects the content and the human factor as well as the facilities factor affects the content. Based on the results, it can be said that we will remove obstacles such as the existence of contractionary policies in the country's media, the limitations caused by filtering in the country's media, and the existence of political parties in the sports media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Virtual Space
  • Television
  • Publications
  • Model