نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

چکیده

بحران‌ها جزء جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی به‌شمار می‌روند و روزبه‌روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می‌شود. از سوی دیگر، رسانه‌های جمعی نیز در چند دهه اخیر از چنان رشد و تأثیری در جوامع برخوردار شده‌اند که به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی بشر مبدل گردیده‌اند. رسانه‌ها در عین حال، به‌دلیل کارکردهای متعدد، به‌صورت جزئی از انواع بحران‌ها درآمده‌اند چنان‌که بحرانی را نمی‌توان بدون حضور رسانه‌های جمعی در آن تصور کرد. شیوه عملکرد رسانه‌ها در بحران‌ها، به نحوه مدیریت و راهبری آنها برمی‌گردد. به‌عبارت دیگر، این مدیریت رسانه‌هاست که با اتخاذ راهبرد مشخص در قبال بحران، عملکرد رسانه را در قبال آن رقم می‌زند. مقاله حاضر، بر آن است که با تشریح انواع راهبرد‌های رسانه‌ای به تبیین نقش رسانه‌های فوق فعال در تبدیل بحران به فرصت بپردازد و راهکارهایی برای سیاستگذاران و مدیران رسانه ملی در جهت ایجاد رسانه‌ای با ویژگی‌های یاد‌شده ارائه دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

احراری، ابراهیم. (1384). راهبردهای رسانه‌ای برای پیشگیری از بحران.فصلنامه پژوهش و سنجش، سال12، (42 و43).
طبرسا، غلامعلی. (1383). تبیین شاخص‌های مدیریت حوادث با رویکرد پیشگیری از وقوع بحران، فصلنامه کمال مدیریت، سال 2، (4 و5).
کاظمی، سید علی‌اصغر. (1366). مدیریت بحران‌های بین‌المللی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه و دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
Arpan, L.M. & Pompper, D. (2003). Stormy weather: Testing stealing thunder as a crisis communication strategy to improve communication flow between organization and journalists, Public Relations Review, No. 29.
Ballantine, B. (2003). Improving the Quality of Risk Management in the European Union: Risk Communication, EPC working paper.
Boone, L.E. & Kurtz, D.L. (1992). Management, 4th ed., NewYork: McGraw-Hill Publications.
Dominick, J.R. (1998). The Dynamics of Mass Communication, 6 th ed., NewYork: McGraw-Hill Publications.
Gleick, J. Chaos. (1987). Making of a New Science. Viking Press.
Habermas, J. (1973). Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.
Herman, C.F. (1963). Some consequences of crisis, Administrative Science Quarterly, No. 8.
Miles, R.E. & Snow, C. (1984). Organizational Strategy, Structure and Process. NewYork: McGraw-Hill Publications.
Mitroff, I. & Shrivastava P. (1978). Effective crisis management., Academy of Management Executive Journal, No 1.
Perrow, C. (1984). Normal Accidents. Newyork: Basic Books Publications.
Rithchie, B.W. (2004). Chaos, crises and disasters: A strategic approach to crisis management in the tourism industry, Tourism Management. No.25.
Rosenthal, U. & Kouzmin, A. (1996). Crisis management and institutional resilience Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol 4, No. 3.
Williams, D. & Oliniranb, A. (2002). Crisis communication in racial issues Journal of Applied Communication Research, No. 4.