نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای منابع انسانی، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شرایط رقابتی و پر چالش امروز، سازمان‌های رسانه‌ای را بر آن می‌دارد که برای پیشرفت و دستیابی به اهداف کلان خود در یک چشم‌انداز بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. در این میان، مشاغل راهبردی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی اثرگذار در پیشبرد اهداف سازمانی هستند که در فرایندهای محوری نقش‌آفرینی می‌کنند و به‌این‌ترتیب، بر عملکرد باقی مشاغل سازمان نیز تأثیر قابل توجهی دارند. این پژوهش که با هدف شناسایی شایستگی­های مشاغل راهبردی در حوزه تولید محتوای سازمان‌ صداوسیما (معاونت­های صدا، سیما، فضای مجازی، استان‌ها و سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) انجام‌ شده است، از نظر هدف، کاربردی و از منظر نتیجه، توسعه‌ای بوده و با رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون را انتخاب کرده است. برای گردآوری اطلاعات، از شیوه نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شده و برای شناسایی شایستگی‌های مشاغل راهبردی، با توجه به مطالعه موردی، با 15 نفر از معاونان و مدیران ارشد معاونت‌های صدا، سیما، فضای مجازی، استان‌ها و سیاسی سازمان صداوسیما مصاحبه شده است. نتایج حاصل، به شناسایی شایستگی‌ها در دو بخش شایستگی‌های عمومی و تخصصی انجامیده و در نهایت، در بخش شایستگی‌های عمومی، 21 مؤلفه و 66 طبقه و در بخش شایستگی‌های تخصصی 12 مؤلفه و 53 طبقه احصاء و در چهار بعد شایستگی‌های شخصیتی (ویژگی‌های شخصیتی، نگرش‌ها و ارزش‌ها)، شایستگی‌های رفتاری (مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های رفتاری)، شایستگی‌های مدیریتی (ویژگی‌های شغلی و ویژگی‌های مدیریتی) و شایستگی‌های دانشی (دانش عمومی و دانش تخصصی) دسته‌بندی شده‌اند.

تازه های تحقیق

‌محدودیت و نوآوری

این پژوهش با دو دسته محدودیت روش­ شناختی روبه‌رو بود، اولین محدودیت مربوط به دسترسی به مصاحبه‌شونده‌ها بود؛ به دلیل اینکه مصاحبه­ شونده­ ها همگی از بین مدیران سازمان صدا‌و‌سیما بودند، دسترسی به آنها با مشکلات و سختی­ های زیادی همراه بود، دومین محدودیت نیز مربوط به ماهیت رسانه ملی بود؛ با‌توجه‌به ماهیت این رسانه، نتایج می­ تواند با انحراف روبه‌رو شود و تحلیل پاسخ­ ها نیازمند دقت بسیاری زیادی بود، همچنین تعمیم این داده­ ها دقت بیشتری انجام شد.

پژوهش حاضر، با‌توجه‌به ماهیت رسانه ملی، از دو جهت نوآورانه محسوب می­ شود؛ ابتدا اینکه چنین پژوهشی در مورد سازمان صدا‌و‌سیما انجام نشده است و دوم اینکه، روش مورد استفاده برای انتخاب نمونه، ترکیبی از روش کمی و کیفی بود، به این معنا که برای انتخاب نمونه، اول با توجه به معاونت ­های سازمان، تعداد نمونه مورد نیاز تعیین و در مرحله بعد، با استقاده از نظریه اشباع نظری، تعداد مصاحبه ­ها، محدود شدند. ضمن اینکه این پژوهش می­ تواند در دیگر

سازمان­‌ های رسانه‌­ای، به خصوص رسانه ­های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Requirements of the Strategic Jobs of the Broadcasting Organization to Produce Persuasive Messages

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Sharifi 1
  • Borna Firouzi 2

1 Associate Prof. In Human Resources Management, Tehran Uni., Tehran, Iran

2 Media Management

چکیده [English]

Today's competitive and challenging conditions require media organizations to plan for progress and achieving their goals in a long-term perspective. Strategic jobs are one of the most important human capitals that are effective in advancing organizational goals that play a role in key processes and have a significant impact on the performance of other jobs in the organization. This research, which was carried out with the aim of identifying the competencies of strategic jobs in the field of content production of the Broadcasting Organization (IRIB) (Deputies of Radio, TV, Virtual Space, Provinces and Political Affairs), is practical in terms of its purpose and from the perspective of the result, it is development and it is done with a qualitative approach, the method of thematic analysis. To collect information, purposeful sampling and in-depth and semi-structured interviews were used. In order to identify the competencies of strategic jobs, according to a case, 15 deputy and senior managers of the Radio, TV, Virtual Space, Provinces and politics of the Broadcasting Organization were interviewed. The results identified competencies in two sections: general and specialized competencies. In the general competencies section, 21 components and 66 categories were extracted, and in the specialized competencies category, 12 components and 53 categories were extracted. In general, competencies were categorized into four dimensions: personality competencies (characteristics, attitudes and values), behavioral competencies (communication skills and behavioral skills), managerial competencies (job characteristics and managerial characteristics) and knowledge competencies (general knowledge and specialized knowledge). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies of Managers
  • Media Organizations
  • Strategic Jobs
  • Theme Analysis
اکرامی، محمود و سمیه، رجب‌زاده. (1390). توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران. فرایند مدیریت و توسعه، 77(3)، 69-49.
پناهی، مونا؛ محمدرضا، ایزدی و سعیده، قربانیان. (1395). شناسایی و اولویت ­بندی معیارهای شایستگی مدیران مالی خلاق با استفاده از روش­ های MCDM. کنفرانس ملی اقتصاد خلاق، تهران.
خواستار، حمزه. (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. روش‌شناسی علوم انسانی، 2(58)، 174-161.
دهقانان، حامد. (1386). مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورت و راهکارها). پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
رجب بلوکات، مهدی؛ مهدی، شریفی، مهدی و محمد، افکانه. (1399). شناسایی شایستگی‌های مدیران صنایع خلاق (موردمطالعه: خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران). مطالعات مدیریت دولتی ایران، 3 (2)،
رحیم‌نیا، فریبرز و وجیه، هوشیار. (1391) واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدل شایستگی‌های مدیران در سیستم بانکی. مدیریت فردا، 31، 138-117.
ریتزر، جورج. (1391). نظریه ­های جامعه­ شناسی در دوران معاصر (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
شریفی، سیدمهدی و امیر، حاتمی. (1398). ارائه مدل تبیینی نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای موفق نوآوری باز صنعت رسانه (مورد مطالعه: حوزه IPTV سازمان صدا و سیما). پژوهش ­های ارتباطی، 26(1)، 179-205.
شریفی، سیدمهدی. (1393). ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ­های ارتباطی (مطالعه موردی رادیوتلویزیون ایران). نوآوری و ارزش‌آفرینی، 6.
شریفی، سید‌مهدی؛ علی، حاجی‌محمدی و نفیسه، انصاری. (1397). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
شریفی، سید‌مهدی؛ سمیه، لبافی و محمدحسن، یادگاری. (1398). شناسایی ویژگی‌های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 340-319.
عاشقی، حسن؛ محمد، قهرمانی و نادرقلی، قورچیان. (1396). شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری. آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(14)، 57-76.
عبدی، علیرضا؛ محبوبه، اکبریان و معصومه، پورحسنلو. (1394). تدوین نیمرخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی. مطالعات منابع انسانی، 5( 18)، 94-71.
فرهادی­ نژاد، محسن؛ محمد، لگزیان؛ آذر، کفاشپور و یزدان، منصوریان. (1393). مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. مدیریت سازمان‌های دولتی، 1 (9)، 70-55.
کیقبادی، مرضیه؛ مرضیه، فخرایی؛ سیده‌سارا، علوی و سیدعبدالحمید، زواری. (1387). شناخت صنعت فرهنگی. اندیشکده صنعت و فناوری، آصف، قم.
Agut, S. & Grau, R. (2002). Managerial Competency Needs and Training Requests: The Case of Spanish Tourist Industry. Human Resource Development Quarterly, 13 (1), 31–51.
Agut, S.; Grau, R. & Peiró, J.M. (2003). Competency Needs Among Managers From Spanish Hotels and Restaurants and Their Training Demands. International Journal Of Hospitality Management, 22, 281–295.
Albarran, A. B. (2013). Management of Electronic and Digital Media. Boston: Wadsworth.
Allen, S.; Williams, P. & Allen, D. (2018). Human Resource Professionals Competencies For Pluralistic Workplaces. The International Journal of Management Education, 16(2), 309-320.
Artero, J. P. & Manfredi, J. L. (2016). Competencies of Media Managers: Are They Special? Managing Media Firms and Industries. Springer: Springer.
Asam, M. & Wakrim, M. (2018). Towards a Competency Model: A Review of The Literature and the Competency Standards. Education and Information Technologies, 23, 225-236.
Bakanauskienė, I. & Martinkienė, J. (2011). “Determining Managerial Competencies of Management Professionals: Business Companies Managers’ Approach in Western Lithuania Region”. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 60, 29-43. 
Bartram, D. (2004). The SHL Competency Framework. SHL Business Series, 4, Thames Ditton.
Beker, B. E. & Huselid, M.A. (2006). “Strategic Human Resource Management: Where Do We Go From Here?” Journal of Management, 32(6), 828-998.
Beker, B. E. & Huselid, M.A. (2011). “Bridging Micro and Macro Domains: Workforce Differentiation and Strategic Human Resource Management”. Journal of Management, 37(2), 421-428.
Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: Wiley.
Boyatzis, R. (2008). Competencies In The 21st Cntuary. Journal of Management Development, (27)1, 5-12.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysin in Psychology. Qualitative Research In Psychology, 3(2), 77-101.
Bridgstock, R. (2011). Skills for Creative Industries Graduate Success. Emerald Group Publishing Limited.
Brownell, J. (2008). Leadership on Land And Sea: Competenciesand Context. International Journal of Hospitality Management, 27,137-150.
Chyung, S. Y.; Stepich, D. & Cox, D. (2010). Building a Competency-Based Curriculum Architecture Educates 21st Century Business Practitioners. Journal of Education For Business, 106(1), 307-314.
Cizel, B.; Anafarta, N. & Sarvan, F. (2007). An Analysis of Managerial Competency Needs in The Tourism Sector: The Case of Turkey. Tourism Review, 62 (2), 14–22.
Dalkir, K. (2005). Knowledge Management هn Theory and Practice. Elsevier Publication.
DCMS. (2001). Creative Industries Mapping Document. London: UK: Department of Culture, Media and Sport.
Dimmock, K.; Breen, H. & Walo, M. (2003). Management Competencies: An Australian Assessment Of Tourism And Hospitality Students. Journal of Australian and New Zealand Academy of Management, 9 (1), 12–26.
Erickson, P. (2016). Top Ten Rules for Selecting a Good Manager. Industry Week. Retrieved, From: Selecting Good Manager Essays, UK.
Faridahwati, M. & Chuttipattana, N. (2017). Determinants of Managerial Competencies For Primary Care Managers In Southern Thailand. Journal of Health Organization and Management, 26(2), 280-258.
Gholipour, A. & Eftekhar, N. (2016). Talent Management. Tehran: Mehraban Nashr. (In Persian).
Gouvea, R. & Vora, G. (2018). Creative Industries and Economic Growth: Stability of Creative Products Exports Earnings. Creative Industries Journal, 11(1), 1-32.
Hayton, J.C. & Kelley, D.J. (2006). A Competency- Based Framework for Promoting Corporate Entrepreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-427.
Huselid, M.A. (2015). Workforce Analytics For Strategy Execution. The Rise of HR: Wisdom From, 73, 301-315.
Jeffcutt, P. (2000). Management and the Creative Industries 1. Studies in Cultures, Organizations and Societies, 6(2), 123-127.
Königová, M.; Urbancová, H. & Fejfar, J. (2012). Identification of Managerial Competencies in Knowledge-Based Organizations. Journal of Competitiveness, 4(1), 129-142.
Lakshminarayanan, S.; Pai, Y. & Ramaprasad, B. S. (2016). Competency Need Assessment: A Gap Analytic Approach. Industrial & Commercial Training, 48(8), 430-423.
Martin, G. & Staines, H. (1994). Managerial Competences in Small Firms. Journal of Management Development, 13 (7), 23–34.
McClelland, D. C. (1973). Testing for Competence Rather Than for Intelligence. American Psychologist, 28(1), 1–24.
Mietzner, D. & Kamprath, M. (2013). A Competence Portfolio for Professionals in The Creative Industries. Creativity and Innovation Management, 22(3), 280-294.
Peters. T. & Waterman, R.H. (1982). Search of Excellence: Lessons From America's Best Run Companies: New York, Harper And Row.
Rozentale, I. & Lavanga, M. (2014). The Universal Characteristics of Creative Industries Revisited: The Case of Riga. City, Culture And Society, 2 (5), 55-64.
Sanchez, R (2004). Understanding Competence-Based Management, Identifying And Managing Five Modes of Competence. Journal of Business Research, 57, 518-532.
Šiugždinienė, J. (2006). Competency Management in the Context of Public Management Reform. Public Policy and Administration, 1(18), 26–33.
Society For Human Resource Management. (2014). Competency Model. Access, at: https://www.shrm.org (2020.06.22).
Trivellas, P. & Drimoussis, C. (2013). Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece, 73(2013) 692-700.
Wickramasinghe, V. & Zoyza, N. D. (2011). Managerial Competency Requirements That Enhance Organizational Competences: A Study of A Sri Lankan Telecom Organization. The International Journal of Human Resource Management, (22), 2981-3000.