نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سلامت روان، سبک زندگی و هویت دینی بین کاربران فعال و عادی شبکه­‌های اجتماعی است. نوع پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دو دانشکده حقوق و علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می­‌دادند و تعداد 321 دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه سلامت روانی کیز (2002)، سبک زندگی میلر و اسمیت (2001) و پرسشنامه هویت دینی خوشاوی (1390) در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تی گروه­‌های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که سطح سلامت روان (0/0001=p)، سطح سبک زندگی (0/0001=p) و هویت دینی در کاربران عادی در مقایسه با کاربران فعال از لحاظ آماری (0/0001=p) به‌طور معناداری بیشتر است. درواقع، کاربران عادی از سلامت روان بیشتر، سبک زندگی مناسب‌­تر و هویت دینی منسجم‌­تری برخوردار می‌­باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Mental Health, Lifestyle and Religious Identity among Active and Common Social Networking Users (Case: Students at Faculty of Law and Political Science and Communication Science of Allameh Tabataba'i University)

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghalami 1
  • Asghar Shoa 2

1 Educational Psychology

2 Psychology

چکیده [English]

The purpose of this paper was to study mental health, lifestyle and religious identity among active and common social networking users. The statistical population was all students at two faculties of law and political science, and communication science at Allameh Tabataba'i university. A total of 321 students were selected through simple random sampling. The Keyes mental health questionnaire (2002), miller and smith lifestyle questionnaire (2001) and Khoushavi religious identity questionnaire (2011) were used to collect data in this study. The results of independent t-test and multivariate analysis of variance showed that the level of mental health (p=‌0.0001), lifestyle level (p=‌0.0001) and religious identity (p=‌0.0001) of common users are significantly higher than the active users. In fact, common users have more mental health, better lifestyle and more coherent religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Lifestyle
  • Religious Identity
  • Active Users
  • Social Networking
بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق. (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان. تحقیقات فرهنگی، 5(1)، 62-31.
بیات، محمد‌کریم و منوچهری، روح اله. (1394). نقش رسانه‌های اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخانه‌های عمومی با تحلیل «سوات» (مطالعه موردی: شهر شیراز). مطالعات رسانه‌های نوین، 1(3)، 275-233.
پورنقدی، بهزاد. (1397). فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان. پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7(2).
جوادی یگانه، محمدرضا؛ عزیزی، جلیل و انصاری، محمدرضا. (1392). رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز. جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 1(1)، 102-83.
خجیر، یوسف. (1396). آسیب‌شناسی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در خانواده‌ ایرانی (با تأکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید). مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، 20(77)، 137-109.
خوشاوی، فاطمه. (1390). رابطه هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
راغ، کبری؛ محمدی آریا، علیرضا و تاجری، بیوک. (1397). رابطه سبک زندگی و الگوهای تغذیه‌ای با عزت نفس و سلامت روان در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم. جامعه‌شناسی آموزش و پرورش،۶ (۶)،68-62.
رئوفی، محمود. (1389). مؤلفه‌های هویت دینی. دین و ارتباطات، 17(37-38)، 112-91.
سحاقی، حکیم. (1397). بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی‌شاپور اهواز. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، ۵ (۱)،24-15.
شامانی، اسمعیل؛ واحدی، مهدی و نوروزی، داریوش. (1395). رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، (28)، 182-163.
صالحی، اکبر و برادران کرمانی، مریم. (1395). آسیب‌شناسی پدیدار‌شناسانه نقش اینترنت بر باورهای دینی جوانان. اخلاق، 12(43)، 241-213.
طالب‌پور، اکبر؛ منصوری، فردین و رستمی، تورج. (1396). تأثیر استفاده غیر‌متعارف و بی‌رویه از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان به ناهنجاری‌های اجتماعی (مورد مطالعه: کرمانشاه). بررسی مسائل اجتماعی ایران، 8(2)، 126-103.
عسگری، پرویز؛ صفرزاده، سحر و مظاهری، محمد‌مهدی. (1392). رابطه باورهای دینی و امید به زندگی با سلامت معنوی. مطالعات میان فرهنگی، 7(18)، 157-135.
فتحی، حبیب‌اله و جعفری، علی. (1396). رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی). مطالعات رسانه‌های نوین، 3(9)، 255-221.
فرامرزیانی، سعید؛ هاشمی، شهناز و فرهنگی، علی‌اکبر. (1395). نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر ارزش‌های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان و میانسالان ساکن در شهرهای پنج استان کشور). پژوهش‌های ارتباطی، 23(87)، 135-113.
فرقانی، مهدی و مهاجری، ربابه. (1397). رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان. مطالعات رسانه‌های نوین، 4(13)، 292-259.
قاسمی، وحید؛ عدلی‌پور، صمد و کیانپور، مسعود. (1391). تعامل در فضای مجازی شبکه‌های‌ اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان. دین و ارتباطات، 19(42)، 36-5.
محمدزاده، جهانشاه و خسروی، افرا. (۱۳۹۱). بررسی رابطه هدف در زندگی، سبک‌های مقابله‌ای با بهداشت روانی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام. تحقیقات نظام سلامت، 8(6)، 958-951.
موسیوند، مریم؛ صفایی، صفی‌الله؛ صفایی شکیب، علی و ویسه، سیدمهدی. (1396). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بر هویت دینی دانشجویان دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های همدان). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(25)، 524-503.
میرفردی، اصغر؛ مختاری، مریم و ولی، ‌نژاد‌عبدالله. (1396). میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج). جامعه‌شناسی کاربردی، 28(2)، 16-1.
ودودی، الهه و دلاور، علی. (1394). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی جوانان. روان‌شناسی تربیتی، 11(35)، 65-44.
هاشمی، سیده حکیمه و زارع، سعید. (1395). بررسی رابطه نوع دینداری دانشجویان ومیزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم). مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، 6(12)، 212-197.
Abdulahi, A.; Samadi, B. & Gharleghi, B. (2014). A Study on the Negative Effects of Social Networking Sites Such as Facebook among Asia Pacific University Scholars in Malaysia. International Journal of Business and Social Science. 5(10), 133-145.
Akram, Z.; Mahmud, M. & Mahmood, A. (2015). Impact of Social Networking Sites (SNSs) on Youth. Applied Science Reports, 11 (1), 6-10. DOI: 10.15192/PSCP.ASR.2015.11.1.610
Asad, S.; Mamun, A. & Clement, Ch. (2012). The Effect of Social Networking Sites to the Lifestyles of Teachers and Students in Higher Educational Institutions. International Journal of Basic & Applied Sciences, 1 (4), 498-510. DOI: 10.14419/ijbas.v1i4.374
Bashir, H. & Bhat, S.A. (2017). Effects of Social Media on Mental Health: A Review. International Journal of Indian Psychology, 4 (3), 125-131. DOI:10.25215/0403.134
Brooks, S. (2015). Does Personal Social Media Usage Affect Efficiency and Well-being? Computers in Human Behavior, 46, 26-37. DOI:10.1016/j.chb.2014.12.053.
Chukwuere, J.E. & Chukwuere, P.Ch. (2017). The Impact of Social Media on Social Lifestyle: A Case Study of University Female Students. Gender & Behaviour, 15(4), 9966 - 9981.
Farhud, A. (2016). Social Media, Its Positive and Negative Implications on Society. School of Distance Education University Sains Malaysia.
Gündüz, U. (2017). The Effect of social Media on Identity Construction. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(5), 85-92. DOI: 10.1515/mjss-2017-0026
Hoover, S.M. (2012). Religion and the Media in the 21st Century. Conference on Media, Diversity, and Religious Freedom. Universitat Ramon Llull.
Kalhori, R.P.; Ziapour, A.; Kianipour, N. & Foroughinia, A. (2017). A Study of the Relationship between Lifestyle And Happiness of Students at Kermanshah University of Medical Sciences over 2015– 2016. Annals of Tropical Medicine and Public Health, 10: 1004-1009. Available from: http://www.atmph.org/text.asp?2017/10/4/1004/215882
Keyes, C.L.M. & Reitzes, D.C. (2007). The Role of Religious Identity in the Mental Health of Older Working and Retired Adults. Aging and Mental Health, 11(4), 443-434. DOI: 10.1080/13607860601086371
Kumar, K.; Saxena, A.; Bahuguna, V. & Adhikari, L. (2018). Impact of Social Networking Sites on Daily Activities of Medical Undergraduates in Himalayan Region of Uttarakhand. International Journal of Scientific Research, 7(8), 68-69.
Mastrodicasa, J. & Metellus, P. (2013). The Impact of Social Media on College Students. Journal of College and Character, 14(1), 21-29. DOI:10.1515/jcc-2013-0004
McClure, PK. (2016). Faith and Facebook in a Pluralistic age: The Effects of Social Networking Sites on the Religious Beliefs of Emerging Adults. Sociological Perspectives, 59(4), 818 –834. DOI: 10.1177/0731121416647361
Omar Abd El-Kader, M. & Attia Mohammad, F. (2013). The Relationship between Lifestyle, General Health & Academic Scores of Nursing Students. Public Health Research, 3(3), 54-70. DOI: 10.5923/j.phr.20130303.05
Prabhakararao, S. (2016). Overuse of Social Media Affects the Mental Health of Adolescents and Early Youth. The International Journal of Indian Psychology, 3(2), 14- 19. DOI: 18.01.136/20160302
Pua, P.K.; Lai, Ch. S.; Foong, M. & Ibrahim, Ch. (2015). The Relationship between Mental Health and Academic Achievement Among University Students – A Literature Review. 2nd International Conference on Global Trends in Academic Research, 2, 755-764.
Rana, M. (2017). Impact of Social Media on the Physical and Mental Wellbeing of Adolescents in India. International Journal of Academic Research and Development, 2(5), 693-696. DOI: 10.22271/academic
Rohilla, P.S. & Kumar, k. (2015). Impact of Social Media on Mental Health. International journal of Education, 5,142-149.
Salgur, S. (2016). How Does Use of Social Networking Affect Family Communication of Teenagers? Euromentor Journal Studies about Education, 7(1), 21-32. 
Sheikholeslami, F.; Masole, S.; Rafati, P.; Vardanjani, S.; Talami, M. & Khodadadi, N. (2012). The Relationship between the Religious Beliefs and The Feeling of Loneliness in Elderly. Indian Journal of Science and Technology, 5(3), 2411-2416. DOI:10.17485/ijst/2012/v5i3/30400
Singh, M.; Amiri, M. & Sabbarwal, Sh. (2017). Social Media Usage: Positive and Negative Effect on the Lifestyle of Indian Youth. Iranian journal of Social Sciences and Humanities Research, 5(3).
Strickland, A. (2014). Exploring the Effects of Social Media Use on the Mental Health of Young Adults. Bachelor’sthesis,Burnett Honors College, University of Central Florida. http://stars.library.ucf.edu/honorstheses1990-2015/1684
Waqas, A.; Afzal, M.; Zaman, F. & Sabir, M. (2016). The Impact of Social Networking Sites’ Usage on the Academic Performance of University Students of Lahore, Pakistan. International Journal of Social Sciences and Management, 3(4). Doi:10.3126/ijssm.