نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

چکیده

پرسش این است که با توجه به نواقص و برد به نسبت محدود پژوهش‌های پیمایشی و افکار‌سنجی، چگونه می‌توان ضمن حفظ قابلیت‌ها و فواید این روش‌ها، از روش‌های مکمل و جایگزین استفاده کرد. برای پیدا کردن پاسخی مناسب برای این پرسش، پس از مرور توضیحات روش‌شناختی و نقدهای نوشته شده و نیز با توجه به تجارب مختلف به دست آمده، برای جبران و پوشش دادن نواقصی که به صورت احتمالی در جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات، تفسیر‌ها و نتیجه‌گیری نهایی ایجاد می‌شود، با مقایسه ویژگی‌های روش‌های دیگر و با بهره‌گیری از امکانات سایر روش‌ها، الگویی کارآمدتر برای به کارگیری این نوع از پژوهش‌ها پیشنهاد شده است. به‌عنوان روش‌های مکمل پیشنهاد این است که از گروه بحث متمرکز در تک تک مراحل پژوهش پیمایشی استفاده کرد. به‌عنوان روش‌های جایگزین، تلاش شده است تا حسب مورد، نشان داده شود که با کنار گذاشتن هر ویژگی از ویژگی‌های پژوهش‌های پیمایشی، از کدام یک از روش‌های جایگزین پیشنهادی یعنی مردم‌نگاری، تحقیق عملی مشارکتی، مطالعه موردی و تحلیل محتوا، می‌توان بهره گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Complementary and Alternative Methods in Survey and Polling

نویسنده [English]

  • Omid Ali AhmAdi

Assistant Prof. in Sociology, Islamic Azad University, Ashtian Branch

چکیده [English]

The question is how the complementary and alternative methods can be used while preserving the capabilities and benefits of the survey and polling research, given the relatively limited range of these methods. To find the right answer to this question, and after reviewing methodological explanations and reviews, as well as the various experiences gained, a more efficient model has been suggested for applying this type of research by comparing the features of other methods and taking advantage of the possibilities of other methods to compensate for deficiencies that may arise in information gathering, information analysis, interpretations and final conclusions. As a complementary approach, it is recommended to use a focused group discussion in each of the stages of the survey research. As alternative approaches, it has been attempted to show that by excluding any of the features of survey research, which of the proposed alternative methods, namely ethnography, participatory practical research, case study, and content analysis, can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey and polling
  • Sociological Critique of Survey
  • Complementary Survey Methods
  • Alternative Survey Methods
  • Internal and External Validity of Survey Studies
اسپردلی، جیمز ب و مک‌کوردی، دیوید. (1395). مردم‌نگاری در جوامع پیچیده (ترجمه بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ال‍رک‌، پ‍ام‍لا و ستل، رابرت بی. (1380). درسنامه پژوهش پیمایشی:رهنمودها و استراتژی‌هایی برای انجام دادن پیمایش (ترجمه مهراندخت نظام شهیدی و اردشیر امیری). تهران: آگاه.
ببی، ارل. (1381). روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی (ترجمه رضا فاضل). تهران: سمت.
دانایی­‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. (۱۳۸۳). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار، اشراقی.
دواس،دی. ای. (1372). پیمایش در تحقیقات اجتماعی (ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نی.
فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر پژوهش کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
محمدپور، احمد. (1389). ضد روش: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. ج1. تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد. (1390). روش پژوهش کیفی: ضد روش 2: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی. تهران: جامعه‌شناسان.
هنینک، مونیک. (1392). راهنمای بین‌المللی پژوهش گروه متمرکز برای علوم اجتماعی و بهداشتی (ترجمه ایرج فیضی و مهسا طاهران). تهران: تیسا.
هولستی، ال-آر. (1395). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی (ترجمه نادر سالارزاده امیری). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
یین، رابرت کی. (1378). پژوهش موردی (ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Bryman,  A. (1998). Quantity and Quality in Social Research. London:Uniwin Hyman.
Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. London: Sage Publication Ltd.
Green & Thorogood. (2004). Qualitative Research for Health Research. London:Sage publications.
http://tarbiati88.blogfa.com/post-125.aspx
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, Third Edition. London: sage Publication Ltd.
Ritchie, J. & Lewis, J. (2005). Qualitative Research practice: A Guide For Social Science Students and Researchers. London: Sage Publication.
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publications Inc.
Taylor, G.R. & Trumbull, M. (2000). Major Similarities and Differences Between two Paradigms”, In Taylor ,G.R. (ed.) Integrating Quantitative and Qualitative Methods In Research, pp. 171-178, Lanham, MD: University Press of America.