نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه مشارکت ها و ارتباطات، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد رسانه ای با میزان استفاده از فضای مجازی و پذیرش اخبار رسانه ای در بین دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سالتحصیلی 1401-1400 می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 380 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS26 تحلیل شد. نتایج نشان داد بین سواد رسانه با میزان استفاده از فضای مجازی رابطه معناداری وجود ندارد. بین سواد رسانه ای و مولفه های آن با پذیرش اخبار رسانه ای رابطه منفی وجود دارد. از بین متغیرهای جمعیت شناختی، رابطه رشته تحصیلی با سواد رسانه ای و پذیرش اخبار رسانه ای و همچنین رابطه نوع رسانه با میزان استفاده از فضای مجازی و پذیرش اخبار رسانه ای معنادار بود. لذا می توان با تقویت سواد رسانه ای، آگاهی و مهارت دانش آموزان را در زمینه اخبار و اطلاعات رسانه ای افزایش و از پذیرش اخبار نادرست و غیرواقعی در فضای مجازی پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Media Literacy with the use of Cyberspace and Media news Acceptance among Female High School Students

نویسندگان [English]

  • maryam sharghi 1
  • ali jafari 2

1 Master's Degree in Educational Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor, Institute for Educational Studies, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the The Relationship between Media Literacy with the use of Cyberspace and Media news Acceptance among students. The research method was descriptive-correlation studies. The statistical population of the research is all secondary school students of Ardabil city in the academic year of 2021-2022, of which a sample size of 380 people was selected using available sampling method. The return of the questionnaire was 360 items. To collect data, researcher-made questionnaires were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinion of the professors and its reliability was confirmed through Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed through Pearson's correlation coefficient and one-way analysis of variance in SPSS26 software. The results showed that there is no significant relationship between media literacy and the use of virtual space. There is a negative relationship between media literacy and its components with acceptance of media news. Among the demographic variables, the relationship between academic field and media literacy and acceptance of media news and the relationship between type of media and the amount of use of virtual space and acceptance of media news were significant. In general, the results of this research had significant achievements in both the theoretical and practical fields, so that by strengthening media literacy, students' awareness and skills in the field of media news and information can be increased and acceptance of false and unreal news in the environment. Virtually prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • virtual space
  • acceptance of media news
  • students
  • media