نویسنده = مجتبی ظریفی
1. رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی

دوره 19، شماره 69، بهار 1391، صفحه 119-134

مجتبی ظریفی؛ کریم داودی