مدیر مسئول


دکتر علی طلوعی رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار

پژوهش علوم اجتماعی

 • faslnameh-cratirib.ir

سردبیر


دکتر اسماعیل سعدی‌پور استاد

روان‌شناسی

 • ebiabangardatyahoo.com
 • h-index: 1

مدیر داخلی


زهرا نوین مدیر داخلی

جامعه شناسی

 • za.novinatirib.ir
 • 22013734

ویراستار انگلیسی


دکتر ناصر اسدی ویراستار انگلیسی

علوم ارتباطات

 • naserasadyatyahoo.com

صفحه آرا


فریبا یارمحمدی تایپیست و صفحه آرا

حسابداری

 • faribaatyahoo.com
 • 22013703

طراح جلد


الهام جلالی گرافیست

پژوهش هنر

 • e.jalaliatirib.ir

ویراستار ادبی


سیما زریسفی ویراستار

ادبیات فارسی

 • simazarisfiatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی‌اکبر فرهنگی استاد دانشگاه تهران

ارتباطات و مدیریت

 • aafarhangiatut.ac.ir
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


پروفسور یحیی کمالی پور استاد دانشگاه پوردوی امریکا

ارتباطات و هنرهای خلاق

 • ykamalipatncat.edu
 • h-index: 17

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی رضائیان استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت رفتاری

 • a-rezaeianatsbu.ac.ir
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


پروفسور باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

 • sarokhaniatgmail.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


پروفسور مهدی محسنیان راد استاد دانشگاه امام صادق (ع)

جامعه‌‌شناسی

 • mohsenianradatyahoo.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


پروفسور یوسف کریمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

روان‌شناسی اجتماعی

 • testatyahoo.com
 • h-index: .Allameh Tabataba'i Uni

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمدرحیم عیوضی استاد دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی

جامعه‌شناسی

 • ra.eivaziatyahoo.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر افتخاری دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

علوم سیاسی

 • eftekhariasgatgmail.com
 • h-index: 2

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسام‌الدین آشنا دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات

 • hesamodinatgmail.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر باهنر دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات

 • n.bahonaratisu.ac.ir
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسن شیخ‌الاسلامی دانشیار روابط بین‌الملل

روابط بین‌الملل

 • mhsheikhatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دارابی معاونت سازمان صداوسیما

علوم سیاسی

 • darabiatirib.ir