مدیر مسئول


دکتر علی طلوعی رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما

پژوهش علوم اجتماعی

 • faslnameh-cririb.ir
 • 22167044

سردبیر


دکتر اسماعیل سعدی‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان‌شناسی

مدیر داخلی


زهرا نوین مدیر داخلی

جامعه شناسی

 • managmirib.ir
 • 22013734

ویراستار انگلیسی


دکتر ناصر اسدی ویراستار انگلیسی

علوم ارتباطات

 • naserasadyyahoo.com

صفحه آرا


مجتبی مرادی‌نژاد تایپیست و صفحه آرا

گرافیک

 • mjmoradiartgmail.com
 • 22013734

ویراستار ادبی


سیما زریسفی ویراستار

ادبیات فارسی

 • simazarisfiyahoo.com

تایپیست


فریبا یارمحمدی تایپیست

حسابداری

 • y.faribayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی‌اکبر فرهنگی استاد دانشگاه تهران

ارتباطات و مدیریت

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی رضائیان استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


پروفسور باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

 • b.saroukhaniyahoo.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


پروفسور مرتضی کتبی استاد دانشگاه تهران

روان‌شناسی اجتماعی

 • m.kotobiyahoo.com
 • 22013734
 • h-index: 2

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمدرحیم عیوضی استاد دانشگاه شاهد

جامعه‌شناسی سیاسی

 • ra.eivaziyahoo.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


پروفسور علی‌اصغر کیاء استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمدهادی همایون استاد دانشگاه امام صادق(ع)

فرهنگ و ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


پروفسور طاهر روشندل اربطانی استاد دانشگاه تهران

مدیریت رسانه

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

مدیریت استراتژیک

 • faslnameh-cririb.ir
 • 22013734
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دارابی معاونت سازمان صداوسیما وهیئت علمی دانشگاه صداوسیما

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن خجسته باقرزداه عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما

مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسن شیخ‌الاسلامی دانشیار دانشگاه وزارت امور خارجه

روابط بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسام‌الدین آشنا دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و ارتباطات

 • hesamodingmail.com
 • h-index: 1