نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت رسانه ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

10.22082/cr.2020.124811.2027

چکیده

عدالت رسانه‌ای، نخستین گام در راه حضور پرقدرت رسانه‌­ای در جامعه است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا این رسالت در شبکه­‌های سیمای سراسری رسانه ملی بر اساس اطلاعات برنامه­های موجود در جدول پخش شبکه­‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، با رویکردی کاربردی، به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و مصاحبه با گروه خبرگان پرداخته شده است. به‌منظور بررسی سطح پوشش فرهنگی برنامه­‌ها بر اساس مقیاس اسمی، اطلاعات مربوط به برای 1095 برنامه تلویزیونی تولیدی شبکه‌­های سراسری ملی که برای استفاده نیاز به دستگاه دیجیتال ندارند، شامل، 6 شبکه یک، دو، سه، چهار، آموزش و قرآن در مجموع 36827 دقیقه، بدون برنامه‌های بازپخشی، اذان و اخبار) گردآوری و برای تحلیل یافته‌­ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش،برنامه­‌های شبکه­‌های سراسری سیمای رسانه ملی را دربرمی‌گیرد که از میان آنها، برنامه‌های شانزدهمین هفته سال 1397 برای نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به اینکه در 4 طبقه جمعیتی ـ اجتماعی از 6 طبقه مورد مطالعه، عدالت رسانه‌­ای کمتر تحقق‌یافته، این نتیجه به‌دست آمده که عدالت رسانه‌­ای در جدول پخش سیمای سراسری رسانه ملی کمتر رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Media Justice in the Television Conductor in the National Media Based on Demographic Diversity & Cultural Diversity of Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Danaei 1
  • Siyamak yasamin 2
  • zabiolah rostami 3

1 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Ph.D Student, Department of Demography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Media justice is the first step towards a strong media participation in society. In this study, we tried to investigate this mission in the nationwide television channels of Islamic Republic of Iran Broadcasting based on the programs in the channel broadcast conductor. The present study was done with a practical approach to data collection by library method and interviewing a group of experts. To assess the level of cultural coverage of programs based on the nominal scale, we collected the necessary datafrom 1095 television programs produced by the nationwide channels that do not need a digital receiver to watch, including channels one, two, three, four, Amoozesh and Quran and in 36,827 minutes TV contents (excluding replay programs, Adhan, and News). The content analysis method was used to analyze the data. The population studied in this research is related to the programs broadcasted in the 16th week of 1397. Because of fewer media justice in 4 socio-demographic classes out of 6 classes, it could be concluded that there is fewer media justice in the nationwide media broadcaster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Justice
  • Demographic-Cultural Diversity
  • Nationwide Media Broadcast Conductor
  • Cultural Coverage