نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران،ایران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

3 دکتری ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22082/cr.2021.529942.2178

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی بوده است با استفاده از روش کیفی، مصاحبه عمقی با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و حقوق، فعالان کودک و روان‌شناسان،‌ صورت گرفته و با روش نمونه‌گیری نااحتمالی هدفمند، داده‌های پژوهش به اشباع نظری رسیده و پس از تفسیر، با استفاده از روش تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ‌ساخته شده است. یافته‌های پژوهش، 6 مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان‌یافته را به‌عنوان شاخه‌های اصلی در تدوین راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان داده‌اند که عبارت‌اند از: راهکارهای اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ‌سازی)، حقوقی (قانون‌گذاری، الزامات تهیه رضایت‌نامه و الزامات دسترسی)، وضعیت آموزشی (سواد رسانه‌ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش و گسترش حوزه سواد و اندیشه)، شرایط اقتصادی (سرمایه‌گذاری) و نگرش‌های مدیریتی (الزامات فنی، سیاست‌گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی و حمایت نهادی). مضامین و الگوی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مربوط به حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Model of Protecting Children's Privacy in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Faramarziani 1
  • Baqer Ansari 2
  • Mohammad Soltanifar 3
  • Afsaneh Mozaffari 3

1 Communications

2 Associate Prof. In Private Law, Shahid Beheshti Uni.,Tehran, Iran

3 Associate Prof. In Communications, Islamic Azad Uni., Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The research conducted by qualitative method through which 18 experts in the field of communication and law, child activists and psychologists were interviewed to provide a model to protect children's privacy in cyberspace. The Samples were selected by purposive non-probability sampling method. The collected data were interpreted after theoretical saturation using content analysis method and finally a conceptual model was constructed. In this study, 6 comprehensive themes and 17 organized themes were identified as the main branches of strategies for protecting children's privacy in cyberspace, which are: Social strategies (social environment), cultural (culturalization), legal (legislation, consent requirements and access requirements), educational status (media literacy, content production, critical thinking, formal education, knowledge management and literacy and thought development), Economic conditions (investment) and managerial attitudes (technical requirements, policy, training, organizational security and institutional support).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Child Rights
  • Cyberspace
  • Theme Analysis
انصاری، باقر. (1398). حقوق حریم خصوصی. چاپ پنجم، تهران: سمت.
پری، بنیتا. (1388). نهادینه شدن مطالعات پسااستعماری (ترجمه جلیل کریمی). گردآوری و ویرایش جمال محمدی، تهران: چشمه.
صابر‌نژاد، علی و حسین‌پور، پری. (1386). تحلیل حقوقی گونه‌شناسی نقض حریم خصوصی در فضای سایبر. جستارهای حقوق عمومی، 1 (3).
عابدی جعفری، حسن. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تحلیل الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2) 198-151.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1391). نظریههای رسانه؛ دیدگاههای رایج و اندیشههای انتقادی. تهران: همشهری.
نقیب‌السادات، سید‌رضا. (1391). راهنمای عملی آمادهسازی طرح تحقیق در روشهای پیمایشی. تهران: علم.
نقیب‌السادات، سیدرضا. (1391). روشهای تحقیق در ارتباطات. جلد دوم، تهران: علم.
Altman, I. & Taylor, D. A. (1973). Social Penetration: The Development
of Interpersonal Relationships. New York: Irvington.
Altman, I. (1975). The Environment and Social Behaviour, Brooks/
Cole, Monterey, CA.
Bowyer, A.; Montague, K.; Wheater, S., et al. (2018). Understanding
the Family Perspective on the Storage, Sharing and Handling of
Family Civic Data. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human
Factors in Computing Systems. Montreal, QC, Canada.
Cohen, J. (2000). Examined Lives: Informational Privacy and the
Subject as Object. Stanford Law Review, 52 (5), 1373-1438.
Fox, A. k. & Grubbs, M.(2019) . Smart Devices, Smart Decisions?Implications
of Parents’ Sharenting for Children’s Online Privacy: An Investigation of Mothers.
Journal of Public Policy & Marketing, 1-19.
Kline, S.; Dyer-Witheford, N. & De Peuter, G. (2003). Digital Play:
The Interaction of Technology, Culture, and Marketing, McGill-Queen’s
University Press, Montreal/Kingston, ON.
Krasnova, H.; Veltri, N. F. & Günther, O. (2012). Self-disclosure
and Privacy Calculus on Social Networking Sites: The Role of Culture.
Business & Information Systems Engineering, 4(3), 127-135.
Kumar, P. C.; Marshini, C.; Tamara, L. C. & Jessica, V. (2019). Privacy
and Security Considerations for Digital Technology use in Elementary
Schools. In CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Proceedings (CHI 2019), May 4–9, Glasgow, Scotland UK. ACM, New
York, NY, USA.
Livingstone, S.; Stoilove, M. & Nandagiri, R. (2018). Children’s
Data and Privacy Online. Growing up in a Digital age, Media and
Communication.
Lwina, M. O.; Stanaland, J.S. & Miyazaki, A D. (2008). Protecting
Children’s Privacy Online: how Parental Mediation Strategies Affect
Website Safeguard Effectiveness. Journal of Retailing, 84 (2), 205–217.
McNealy, J. & Mullis, M. D. (2018). Tea and Turbulence: Communication
Privacy Management Theory and Online Celebrity Gossip Forums.
Computers in Human Behavior ,1-40.
Merike, L. & Siibak, A. (2019). Take it down!’: Estonian Parents’and
Pre-teens’ Opinions and Experiences with Sharenting. Media International
Australia, 1-11.
Nehf, J.P. (2003). Recognizing the Societal Value in Information
privacy. Washington Law Review, 78(1), 1-91.
Petronio, S. (2002). Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure.
Albany, State University of New York Press.
Petronio, S. (2004). Road to Developing Communication Privacy
Management Theory: Narrative in Progress, Please Stand by. Journal of
Family Communication, 4, 193–207.
Steeves, V.& Regan, P. (2014).Young People online and The Social
Value of Privacy. Journal of In formation, Communication and Ethics in
Socialy, 12(4).
United Nations Childrens Fund. (2018). United Nations Childrens
Fund Industry Toolkit, Childrens Online Privacy and Freedom of Expression.
Westin, A. (1967). Privacy and Freedom, Antheum Press, New York, NY.