نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت – مدیریت رسانه ای، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

2 گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 گروه مدیریت رسانه، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

صحه‌گذاری یکی از روش‌های مهم در صنعت تبلیغات به شمار می‌رود که در آن، از یک چهره سرشناس برای معرفی کی محصول یا برند استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوی سنجش اثربخشی صحه گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. گردآوری داده‌ها با روش مصاحبه عمیق و ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و کارشناسان رسانه استان گلستان و در بخش کمی شامل کلیه مخاطبین تولیدات سیما در استان گلستان است که 400 نفر از آنها بصورت تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری و در بخش کمی با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی انجام شده است. نتایج بدست آمده از سه مرحله کدگذاری در بخش کیفی نشان می‌دهد اثربخشی استراتژیهای صحه‌گذاری با استفاده از شاخصهای جذابیت، قابلیت اعتماد، تخصص و تجانس قابل بررسی است. به عبارت دیگر عوامل موثر بر اثربخشی استراتژی صحه‌گذاری در تولیدات سیما در چهار دسته شامل جذابیت، قابلیت اعتماد، تخصص و تجانس قابل طبقه‌بندی است. اعتبار سنجی مدل با استفاده از مطالعه پیمایشی و تکنیک حداقل مربعات جزئی نیز نشان داد که چهار عامل شناسایی شده در بخش کیفی یعنی جذابیت، تجانس، تخصص و قبلیت اعتماد تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی صحه‌گذاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a model for measuring the effectiveness of the validation strategy in the productions of the Islamic Republic of Iran TV (Case study: Golestan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Soufi 1
  • M M 2
  • ali fallah 3
  • Assadollah mehrara 4
  • Mohammad Reza Bagherzadeh 4

1 PhD Student in Management - Media Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran,

2 Department of Media Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

3 Department of Media Management, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran

4 Management Department, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

چکیده [English]

Endorsement is one of the most important methods in the advertising industry, in which a prominent person is used to introduce a product or brand. The aim of this study was to develop a model for measuring the effectiveness of endorsement in the productions of the Islamic Republic of Iran TV with a mixed approach. Data were collected through in-depth interviews and questionnaires. The statistical population of the research in the qualitative part includes experts and media experts of Golestan province and in the quantitative part includes all the audiences of Sima productions in Golestan province, 400 of whom were randomly selected. Data analysis was performed in the qualitative part using the grounded theory method and in the quantitative part using the partial least squares technique. The results obtained from the three stages of coding in the qualitative section show that the effectiveness of endorsement strategies can be evaluated using the indicators of attractiveness, reliability, expertise and homogeneity. In other words, the effective factors on the effectiveness of the endorsement strategy in the productions of IRIB can be classified into four categories including attractiveness, reliability, expertise and fit. Validation of the model using a survey study and partial least squares technique also showed that the four factors identified in the qualitative part, namely attractiveness, fit, expertise and reliability, have a positive and significant effect on the effectiveness of endorsement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • advertising
  • brand image
  • behavioral tendencies of the audience
  • the image of the Islamic Republic of Iran