نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران با رویکرد آمیخته طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی آشنا با فضای مجازی و هواداری و همچنین هواداران منتخب باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال بود. از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌منظور انتخاب مصاحبه‌شوندگان استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 20 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل کلیه هوادارانی است که صفحات باشگاه پرسپولیس (8/7 میلیون نفر) و استقلال (5/3 میلیون نفر) در اینستاگرام را دنبال می‌کردند. از حداکثر تعداد نمونه در جدول مورگان استفاده شد (384 نفر). روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی بود. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسشنامه (24 گویه و 4 مؤلفه اصلی به‌صورت لیکرتی) بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیة روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم-افزارهای SPSS نسخة 26 و Smart PLS نسخة 2 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به ترتیب انگیزه‌های اطلاع و آگاهی، هویتی، اجتماعی و سرگرمی از انگیزه‌های دنبال کردن صفحات باشگاه‌های لیگ برتر در رسانه‌های اجتماعی از دید هواداران می‌باشد (مقدار تی بیشتر از 96/1). شناسایی انگیزه‌های دنبال کردن صفحات مجازی باشگاه‌های مطرح، می‌تواند راهگشای سایر باشگاه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of motivation to follow the pages of Premier League clubs on social media from the point of view of fans with a mixed approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Roonasi 1
  • Saadat Allah Salehi Sadati 2
  • Mohamad Nikravan 3

1 PhD Student in Sports Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and implemented with the aim of designing a motivational model for following the pages of Premier League clubs on social media from the perspective of fans with a mixed approach. In terms of applied purpose, the present study was descriptive-survey in terms of data collection method and based on the research approach. The statistical population of the present study in the qualitative section included university professors familiar with cyberspace and advocacy, as well as selected fans of Persepolis and Esteghlal sports clubs. Purposeful sampling method was used to select the interviewees. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 20 people were identified as the sample. Also, the statistical population in the quantitative part of the research includes all the fans who followed the pages of Persepolis Club (7.8 million people) and Esteghlal (3.5 million people) on Instagram. The maximum number of samples was used in Morgan table (384 people). The sampling method was stratified random. The tools of the present study included semi-structured interviews and a questionnaire (24 items and 4 main components in the form of Likert). Open, axial and selective coding was used to examine the data of the qualitative part and structural equation modeling method was used in the quantitative part. The whole process of analysis of the present research data was performed in SPSS software version 26 and Smart PLS version 2. The results of the present study showed that the motivations of information and awareness, identity,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premier League
  • Club
  • Virtual Pages
  • Follow
  • Model