نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دکتری علوم ارتباطات، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحولات برآمده از پیشرفت بی­سابقه فناوری‌های نوین ارتباطی با تأثیر بر مناسبات بین‌المللی و تغییر در معادلات جهانی، زمینه ظهور و گسترش دیپلماسی نوین را فراهم ساخته است. پژوهش حاضر، درصدد شناخت نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در گسترش دیپلماسی در عرصه بین‌الملل است. روش پژوهش، از نظر دستیابی به هدف، از نوع کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از استادان دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران رسانه سراسر کشور در سال 1397 و حجم نمونه دربرگیرنده 402 نفر است. برای انتخاب واحد تحلیل از روش طبقه‌بندی خوشه‌­ای سهمی‌ه­ای و برای انتخاب نمونه‌های پژوهش، از نمونه­‌گیری غیر احتمالی قضاوتی در دسترس استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین ارتباطی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، ماهواره و روزنامه‌­نگاری سایبری بر گسترش دیپلماسی در عرصه بین­‌الملل تأثیر می­‌گذارند. بیشترین میزان تأثیر نیز به متغیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اختصاص دارد. همچنین از میان مؤلفه‌های مورد مطالعه، اینترنت و فضای مجازی در جابه‌جایی عناصر قدرت از فضای حقیقی به فضای مجازی، نقش برجسته‌­ای ایفا می­‌کنند و شبکه­‌های اجتماعی مجازی و شبکه‌­های تلویزیونی ماهواره‌ای در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران سهم بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of New Communication Technologies in the Development of Diplomacy in the Realm of International Arena (A Case Study: University Professors, Media Experts & Researchers)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Borjalizadeh 1
  • Ali Jafari 2
  • Nahid Kordi 3

1 Communication Sciences,

2 Assistant Prof. in Communication Sciences, Islamic Azad University of Ardabil, Iran

3 Assistant Prof. in Communication Sciences, Islamic Azad University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Developments resulting from the unprecedented advancement of new communication technologies with an impact on international relations and changes in global equations have paved the way for the emergence and expansion of new diplomacy. The present study seeks to identify the role of new communication technologies in the development of diplomacy in the international arena. The applied research methodology, in terms of achieving the goal, and of data collection is survey and along with questionnaire as its tools. The statistical population of the study consists of the university professors, media experts and researchers across Iran in 2018 and the sample size is 402 people. Quantitative Cluster Classification (QCC) method was used to select the analysis unit and available judgmental non-probability sampling was used to select the research samples. The research findings show that new communication technologies through virtual space and social networks, the Internet, satellite and cyber-journalism affect the development of diplomacy in the international arena. The greatest impact is attributed to the variables of virtual space and social networks. Also, among the studied components, the Internet and virtual space play a prominent role in moving the elements of power from real to a cyberspace, and virtual social networks and satellite TV networks play an important role in promoting public diplomacy in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • diplomacy
  • New Communication
  • Technologies
  • power