جانشین سردبیر:

  • پروفسور حسن عشایری؛

کارشناسان علمی:

  • پروفسور علی دلاور
  • پروفسور علی اکبر فرهنگی
  • دکتر احمد قیومی؛
  • دکتر منوچهر نادری ورندی
  • دکتر حمیدرضا کرکه‌آبادی

محورها:

علوم شناختی اجتماعی و پژوهش های ارتباطی؛
روان شناسی شناختی و پژوهش های ارتباطی؛
انسان شناسی شناختی و پژوهش های ارتباطی؛
کاربرد تئوری های پردازش مغزی اطلاعات و زبان شناسی در پژوهش های ارتباطی؛
 کاربرد اثرسنجی شناختی در پژوهش های ارتباطی؛
کاربرد اطلاعات رفتاری در پژوهش های ارتباطی؛
اعتیاد به تکنولوژی های نوین ارتباطی؛
 اصول اخلاقی مطالعات علوم شناختی در پژوهش های ارتباطی؛

مهلت ارسال مقالات:

  • 5 بهمن ماه 1399