نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

3 دکترای تخصصی جامعه‌شناسی

چکیده

ورزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش سلامت جسم و روان افراد، تأثیر زیادی بر سایر حوزه‌های کلیدی زندگی اجتماعی داشته است. با گسترش رسانه‌های مختلف، گرایش مردم به سمت ورزش افزایش‌یافته و ارائه خدمات ورزش همگانی برای کمک به سلامت جسم و روان افراد همواره از مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌ها بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌های توسعه ورزش همگانی و تبیین جامعه‌شناختی تأثیر رسانه استانی (رادیووتلویزیون) به‌عنوان عمومی‌ترین رسانه‌ بر مشارکت مردم در ورزش همگانی انجام شده است. روش پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و جامعه مورد مطالعه شامل ورزشکاران، استادان، مسئولان ورزش همگانی و مدیران رسانه‌ای استان مرکزی بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند، تا حد اشباع نظری با 29 نفر از اعضای نمونه مصاحبه صورت گرفته است. تجزیه‎ و‎تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون نشان داده است که عوامل بازدارنده «ضعف ساختاری و نگرش مدیریتی» از مهم‌ترین موانع توسعه ورزش همگانی و عوامل مرتبط با «تقویت زیرساخت‌های فنی و انسانی حوزه ورزشی» از مهم‌ترین عوامل جذب در ورزش همگانی هستند. بر اساس تحلیل سوات، ورزش همگانی استان مرکزی از نظر موقعیت راهبردی در منطقه wt (ضعف و تهدید) و در وضعیت نامناسب قرار دارد. باتوجه‌به استقرار صنایع بزرگ در استان و مسئولیت اجتماعی آنها در برابر حفظ سلامت شهروندان، پیشنهاد می‌شود که از قدرت رسانه استانی در ترویج ورزش همگانی و مطالبه‌گری مسئولیت اجتماعی صنایع برای کمک به گسترش آن در سطح استان استفاده شود.

تازه های تحقیق

نوآوری و محدودیت پژوهش

اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه ورزش‌های همگانی از سوی استادان و کارشناسان ورزش و تربیت بدنی انجام شده‌اند. مطالعه حاضر با رویکرد جامعه‌شناختی به ورزش همگانی پرداخته است. تفاوت‌های فرهنگی کشورهای مختلف، محدودیت‌هایی را برای تعمیم پژوهش‌های خارجی در این حوزه ایجاد کرده است. از دیگر محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به نبود آماری دقیق از میزان عضویت و فعالیت افراد در ورزش ‎های همگانی استان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study on Challenges of the Development of Public Sports with an Emphasis on the Role of The Provinces’’ Media (Case: Markazi Province)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Nuruddin Razavizadeh 1
  • Zohreh Tavakoli 2
  • Mohammad Mirzaie 3

1 Assistant Prof. In Communication Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Communication Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sports, as a most important way to increase people's physical and mental health, has had a great impact on other aspects of social life. Along with developing different media, people's tendency towards sports has increased and providing public sports services to help people's physical and mental health has always been one of the most important programs of governments. This research has been done with the aim of identifying the challenges of developing public sports and sociologically explaining the influence of provinces’ media (radio and television) as the most public media on people's participation in public sports. The research method is semi-structured interview and the studied population includes athletes, professors, public sports officials and media managers of Markazi Province. Using targeted non-probability sampling method, interviews have been conducted with 29 members of the sample up to theoretical saturation. The analysis of the findings using the theme analysis method showed that the inhibiting factors of "structural weakness and management attitude" are among the most important obstacles to the development of public sports and the factors related to "strengthening the technical and human infrastructure in the field of sports" are among the most important factors of attraction in public sports. According to the SWOT analysis, public sports in Markazi Province is in an unfavorable situation (weakness and threat) in terms of strategic position. Considering the establishment of large industries in the province and their social responsibility to protect the health of citizens, it is suggested to use the power of the provinces’ media in promoting public sports and demanding the social responsibility of industries to help expand it at the province level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Sports
  • Theme Analysis
  • SWOT Analysis
  • Provinces’ Media
الله‌مرادی، میثم؛ سیدمحمدحسین، رضوی و مرتضی، دوستی پاشاکلایی. (1398). ارایه مدل مفهومی ورزش شهروندی در تهران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(18)، 35-17.
   بابایی، محمد؛ فروغ، فتاحی مسرور و نادر، شاکری. (1397). شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17 (41).
   سعیدی، علی‌اصغر؛ مجید، حیدری چروده و بهرام، قدیمی. (1390). ورزش همگانی و شهروندان تهرانی. تهران: انتشارات جامعه فرهنگ.
شعبانی، عباس ؛ فرزاد، غفوری و حبیب، هنری. (1393). مطالعه سیاست‌ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، 30-15.
صفاری، مرجان؛ محمد، احسانی و مجتبی، امیری. (1394). تحلیلی بر ورزش همگانی ایران با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(25)، 94-83.
عراقی، محسن و میرمحمد، کاشف. (1393).  چالش‎های پیش‌روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن. مدیریت ورزشی، 6(23)، 655 – 643.
عسکریان، فریبا؛ مریم، رهبر؛ حسین، راغفر و مرجان، صفاری. (1400). شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 17(34)، 98-81.
فرخزاد، پرویز. (۱۳۸4). راهنمای پژوهش تاریخی (کتابخانه‌ای). تهران: طهوری.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
قره، محمدعلی؛ مرجان، صفاری و شهرزاد، نیری. (1395). بازپردازی کارکردهای رسانه ملی جهت توسعه ورزش‌های تفریحی: ارائه راهبردها و راهکارها. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(11)، 76-63.
محبی، لیلا؛ شهلا، زاهدنژاد؛ شیدا، جوادی‎پور و آزاده، ساکی. (1394). سوء‌رفتار خانگی با سالمندان روستایی شهرستان دزفول و ارتباط آن با کیفیت زندگی آنان. سالمند، 10(4).
   Alshami, A.; Anazi, H. & Shawqi, M. (2012). Sport Mass Media Influence on Promoting Sports in Order to Improve Public Health. Current Research Journal of Social Sciences, 4(2), 153-158.
   Ballaard, M.; Gray, M.; Reilly, J.; Noggle, M. (2009). Correlates of Video Game Screen Time Among Mles: Body, Physical Activity and Other Media Use.” Eating Behaviors, 10, 161-167.
   Coakley, J. (2009). Sport in Society: Issues and Controversies (Eighth edition). New York, McGraw-Hill. (see chapter 8).
   De Bosscher, V.; Shibli, S.; Westerbeek, H. & Van Bottenburg, M. (2016).“Convergence and Divergence of Elite Sport Policies: Is There a one-Size-Fits-All Model to Develop International Sporting Success?”. Journal of Global Sport Management, 1(3-4), 70-89.
   Saffari, M.; Ehsani, M.; Amiri. M. (2015). Analysis of Sport for all in Iran, with Application of Structural Equation Modeling. Res Sport Manag Motor Behav, 5(9), 83-94. (In Persian)
   Sotiriadou, K. & Shilbury, D. (2009). “Australian Elite Athlete Development: an Organizational Perspective”. Sport Management Review, 12, 137–148.
   Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2rd. Edition, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
Williams, J. (2008). Sport and the Elite in Early Modern EnglandSport in History, 28(3), 389-41.