نوع مقاله: سواد رسانه ای

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه تبریز

2 گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

3 کارشناسی ارشد علوم تربیتی

10.22082/cr.2019.107908.1837

چکیده

پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز بودند که از میان آنها 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15 نفر)و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته اضطراب اطلاعاتی به عنوان پیش آزمون- پس آزمون در این پژوهش استفاده شد. برنامه آموزشی طراحی شده به عنوان متغیر مستقل در 9 جلسه 2 ساعته، هفته ای دو جلسه بر روی آنها اجرا گردید و در نهایت، داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس و در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیری استفاده شد. نتایج کاهش معنادار میانگین نمرات پس آزمون اضطراب اطلاعاتی گروه آزمایشی در مقایسه با نمرات گروه کنترل را نشان داد. به طور کل آموزش آموزش سواد رسانه ای در سطح معناداری سبب کاهش اضطراب اطلاعاتی و مولفه های آن شده بود. پیشنهاد می شود آموزش سواد رسانه بیش از پیش مورد توجه مسئولین و سیاستگذاران آموزشی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Media Literacy Training on Reducing Information Anxiety in Tabriz University Students

نویسندگان [English]

  • ali imanzadeh 1
  • javad karimi 2
  • fateme farajpour bonab 3

1 Tabriz university

2 psycology department, malayer university

3 ma in education

چکیده [English]

The present study was conducted to improve the effectiveness of training media literacy on reducing information anexiety in students of Tabriz University. The present study is a semi-experimental research with pretest and posttest design with the control group. The research population was all female doctoral students of Tabriz University. Among them, 30 student were randomly assigned to experimental (15) and control (15 student) groups. A researcher-made questionnaire of information anexiety was used as pre-test and post-test in this research. The training program was designed as an independent variable in 9 sessions of 2 hour, two sessions a week. Finally, the data were analyzed using covariance analysis and analyzed by SPSS software. In analyzing data, Single variable and multivariate covariance analysis design was used. The results showed a significant reduction in the mean scores of the experimental group information anexiety in comparison with the control group scores. Generally, the teaching of the media literacy significantly reduced the level of information anexiety. Based on the results of the study, it is suggested that media literacy training be taken into consideration by educators and policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy
  • Media Literacy
  • Information Anxiety
  • Tabriz University
  • students