نوع مقاله: شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22082/cr.2020.120846.1990

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در توسعه برند شخصی، از منظر کاربران پرمصرف ایرانی در سال 1398 انجام ‌شده است. روش پژوهش، توصیفی ـ پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه کاربران پرمصرف در اینستاگرام را شامل می‌شود که تعداد دنبال‌کنندگان آنان زیاد است. چارچوب نظری پژوهش در حوزه برند شخصی، بر اساس مدل برند شخصی جنیفر آکر (1997) مشتمل بر 5 بعد شخصیت (صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و سرسختی) تدوین ‌شده است‌ و حجم نمونه را 373 نفر از کاربران پرمصرف اینستاگرام تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری نیز به روش غیر احتمالی و گلوله برفی انجام‌ شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌­دهد که استفاده از اینستاگرام در توسعه برند شخصی (در ابعاد صداقت، کمال، شایستگی، هیجان و سرسختی) تأثیر معناداری داشته است؛ همچنین مطابق نتایج رگرسیون چندگانه، از دیدگاه کاربران، شبکه اجتماعی اینستاگرام از میان ابعاد پنجگانه برند شخصی، بیشترین سهم را در توسعه بعد صداقت با ضریب بتای استاندارد شده (947/0) و کمترین سهم را در توسعه بعد شایستگی برند شخصی با ضریب بتای استاندارد شده (411/0) به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Instagram in the Development of Users’ Personal Brand: From the User’s view,1998

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tajik 1
  • Abolfazl Alipour 2
  • Sarvenaz Torbati 1

1 .

2 Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the role of Instagram social network in personal brand development from the Iranian high consumption users’ view in 1998. The research method is descriptive-survey and the measuring tool is a questionnaire created by the researcher. The first section of the questionnaire includes items related to the scale and type of Inatagram use and the second section is related to the users' personal brand dimensions. The validity of the questionnaire was calculated by face validity method and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient of 0.87. The statistical society of the present research includes the total high consumption users with huge number of followers. The theoretical framework in the field of personal branding is based on the Acker (1997) personal brand model including five dimensions of brand personality such as sincerity, excitement, competence, sopphisticated and toughness. The 373 sample size was chosen by non-probability and snowball sampling among the most active and consuming instagram users. Research findings showed that using instagram effected personal branding development (in sincerity, excitement, competence, sopphisticated and toughness dimensions).
The results also showed that from the users' point of view, Instagram social network among the five dimensions of personal brand had the highest share in the development of sincerity dimension with standardized beta coefficient (0.947) and personal brand competence with a standardized beta (0.411) had the smallest share in the development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Instagram
  • Branding
  • personal brand development
  • high consumption users

آقازاده، آنالی. (1397). رابطه بین مهارت‌های ارتباطی استادان علوم ارتباطات اجتماعی با برند شخصی آنها از منظر دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

جعفری، نصرت و علوی، مهتاب. (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور ایلام. تازه‌های روان‌درمانی، 73(74)، 43-28.

حسنی، حسین و کلانتری، عبدالحسین. (1396). تحلیل پدیدار شناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 18(40)، 23-35.

حسینی، سید‌محمود و دری، بهروز. (1393). تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی. مطالعات مدیریت راهبردی، 17(3).

حسینی، سید‌محمود و صائمیان، صدیقه. (1391). نظریات، دیدگاه‌ها و تاریخچه برند شخصی. تدبیر، 43(12)، 46-35.

خلیلی، فاطمه و همتیان، نواب. (1397). اینستاگرام و برندسازی (مطالعه موردی: شرکت دونات‌های دانکین). پژوهش ملل، 18(37).

دلیری، جواد. (1396). بررسی شاخص‌های برند سازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه‌ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات‌متحده. رسانه، 28(2).

رضی‌پور، پرنیا. (1398). بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 1397. سبک زندگی، 4(11)، 167-137.

سعیدنیا، حمیدرضا؛ قهرمانی، آمنه و ایران‌نژاد، مهدی. (1395). پیامد‌های تأثیر جامعه برند مبتنی بر رسانه‌ اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند. مدیریت برند، 3(6).

شیخ، علیرضا و حجت، جعفر. (1396). برندسازی توسط شبکه‌های اجتماعی: اصلی‌ترین فاکتورهای اثرگذاری و موفقیت امروز. اولین کنگره بین‌المللی چشم‌انداز کلاس جهانی.

صائمیان، صدیقه. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی. توسعه منابع انسانی، 1(3)،153-131.

عدلی‌پور، صمد؛ قاسمی، وحید و کیانپور، مسعود. (1392). شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان. مطالعات ملی، 14(4)،78-45.

عزیزی، شهریار و جمالی‌کاپک، شهرام. (1391). هم‌خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره‌ای. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 12(50)، 124-109.

نصر‌الهی، زهرا و شفیعی، علی. (1395). اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی. اقتصاد اسلامی، 16 (61)، 64-33.

جعفری، نصرت و علوی، مهتاب. (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ایلام. تازه‌های روان‌درمانی، 73(74)، 43-28.

حسنی، حسین، کلانتری، عبدالحسین. (1396). تحلیل پدیدار شناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 18(40)، 23-35.

حسینی، سید‌محمود و صائمیان، صدیقه. (1391). نظریات، دیدگاه‌ها و تاریخچه برند شخصی. تدبیر، 43(12)، 46-35.

حسینی، سید‌محمود و دری، بهروز. (1393). تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی. مطالعات مدیریت راهبردی، 17(3).

خلیلی، فاطمه و همتیان، نواب. (1397). اینستاگرام و برندسازی (مطالعه موردی: شرکت دونات‌های دانکین). پژوهش ملل، 18(37).

دلیری، جواد. (1396). بررسی شاخص‌های برند سازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه‌ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات‌متحده. رسانه، 28(2).

رضی‌پور، پرنیا. (1398). بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 1397. سبک زندگی، 4(11)، 167-137.

شیخ، علیرضا و حجت، جعفر. (1396). برندسازی توسط شبکه‌های اجتماعی: اصلی‌ترین فاکتورهای اثرگذاری و موفقیت امروز. اولین کنگره بین‌المللی چشم‌انداز کلاس جهانی.

صائمیان، صدیقه. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی. توسعه منابع انسانی، 1(3)،153-131.

عدلی‌پور، صمد؛ قاسمی، وحید و کیانپور، مسعود. (1392). شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان. مطالعات ملی، 14(4)،78-45.

عزیزی، شهریار و جمالی‌کاپک، شهرام. (1391). هم‌خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره‌ای. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 12(50)، 124-109.

نصر‌الهی، زهرا و شفیعی، علی. (1395). اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی. اقتصاد اسلامی، 16 (61)، 64-33.

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34.

Ahmed Rageh, I. (2017). The Influence of Perceived Social Media Marketing Activities on Brand Loyalty. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 29 (1).

Al-Saud, A. A. & Rahatullah Khan, M. (2013). The Role of Social Media in Brand Development in Saudi Arabi, ISSUE, 1, 8.

Blomqvist, M. & Ekstrom, M. (2016). Keeping up to Date: Incorporating Social Network Sites and Employer Branding in Recruitment Processes. Umera School of Bussiness and Economics.

Cawsey, T. & Rowley, J. (2016). Social Media Brand Building Strategies in B2B Companies. Marketing Intelligence & Planning,(34)6.

Ginman, C. (2011). How are Brands Engaging and Building Relationships With with Fans and Customers in Social Media? Uppsale University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.

Green, M. R. (2016). The Impact of Social Networks in the Development of a Personal Sports Brand. Sport, Business and Management, 6 (3).

Harris, L. & Rae, A. (2011). Building a Personal Brand through Social Networking. Journal of Business Strategy, 32(5).

Hubert, K. & Rampersad, M. (2008). A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding. Performance Improvement, 6(47).

Ismail, A. R. (2017). The Influence of Perceived Social Media Marketing Activities On on Brand Loyalty. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 29 (1).

Johnson, K. M. (2017). The Importance of of Personal Branding In in Social Media: Educating Students to Create And Manage their Personal Brand. Int. J. Educ. Soc. Sci , 4, 21–27.

Lair, D. J.; Sullivan, K. & Cheney, G. (2005). Marketization and the Recasting of the Professional Self Management Communication Quarterly, 18 (3).

Latiffa, Z. A. & Safira, Safiee, N. A. (2015). New Business Set Up for Branding Strategies on Social Media–Instagram. The Third Information Systems International Conference, Procedia Computer Science, 72.

Lyle, R. & Wetsch, M. (2012). A Personal Branding Assignment Using Social Media. Journal of Advertising Education, Spring, 50(5).

Montoya, P. & Vandehey, T. (2003). The Brand Called You: The Ultimate Brand- Building and Business Development Handbook to Transform Anyone into an Indispensable Personal Brand. Miami, Florida: Personal Branding Press Review, 7 (2).

Rampersad, H. (2009). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Allligning a powerful Leadership Brand. Charlotte, NC, Information Age Publishing Inc.US.

Roncha, A.; Thomas, N. (2016). One Day without Shoes: Campaign Brings Stakeholders Together and Co-create Values for a Brand Using Instagram as a platform. Journal of Fafhion, Marketing and Management, 20 (3), 300-321.

Terio, K. & Berg, M. (2010). Personified Brands: Identity Projects in Social Media. Stocholm University. School of Business.