دوره و شماره: دوره 19، شماره 69 - شماره پیاپی 1، بهار 1391، صفحه 1-186 
1. رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور

صفحه 9-38

مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری؛ فاطمه دلبری راغب


2. مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران

صفحه 39-53

مریم مهدویان مشهدی؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ عبدالحمید احمدی؛ محمد احسانی