بررسی سلامت روان، سبک زندگی و هویت دینی بین کاربران فعال و عادی شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی)

زهرا قلمی؛ اصغر شعاع

دوره 25، شماره 96، اسفند 1397، صفحه 135-160

https://doi.org/10.22082/cr.2019.100312.1748