مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروندان تهرانی)

محسن نیازی؛ هادی رازقی مله؛ محمد عقیقی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 25، شماره 95، آذر 1397، صفحه 131-162

https://doi.org/10.22082/cr.2018.89006.1639