2. مطالعه مؤلفه‌های خلق قهرمان نوجوان در فیلمنامه بر اساس الگوی سفر قهرمان با در نظر گرفتن فرهنگ و هویت ایرانی (بررسی موردی: فیلم‌های کودکی ایوان و کودک و فرشته)

اکبر کشتکار؛ مسعود نقاش‌زاده؛ منیژه پورنوروز؛ علی کروالیان

دوره 22، شماره 83، پاییز 1394، صفحه 123-147

10.22082/cr.2015.15673